Geloven is een zoektocht

(Translation Below)

tien boekvolumes integraal werk

Op weg naar innerlijke rust
Het is niet omdat we al huilend op de wereld komen en er misschien kermend van verdwijnen, dat alles daartussen geen zin heeft. Je hoeft alleen al maar de wetenschappen te bestuderen en de symboliek er van te vatten om de diepere zin van het leven op alle vlakken te begrijpen. Je moet wel ontsnappen uit de wereld van het oppervlakkige die men de mens probeert op te dringen. Indien je in je kleine en persoonlijke omgeving een positieve rol wil spelen of voor nog anderen tevens een positieve inbreng wil doen op het meer collectieve vlak, dan kan je best ook eerst bestuderen hoe het economische en sociale en politieke met mekaar verbonden zijn, gelinkt aan de meer subjectieve aspecten van onze leefwerelden ben je dan bezig met meer en meer bewustzijn aan te kweken. Heb je dat allemaal op punt dan komt er ook meer ruimte niet alleen voor de gewone gedachten en dialogen maar ook voor de innerlijke communicatie met je zelf. Je komt in een mooi landschap en er overvalt je een innerlijke rust als decor waardoor je na het voorbijtrekken van de vreugden en zorgen aanbelandt bij een punt tussen vroeger nu en de volgende momenten, een zich steeds verschuivend moment van zijn waar al het negatieve op de duur uit je voelen en denken wegdeemstert en er zich een aantal andere perspectieven rond de zin achter ‘leven’ aandienen. Het leven, met zijn meest prachtige wet : van zodra de zinloosheid benadert wordt, krijg je of wel nog meer onzin of een weg daaruit weg. Hoe minder je bij één of andere vorm van smart blijft zitten, hoe vlugger je je eigen los kan maken van veel afzien dat met het in rondjes blijven draaien te maken heeft. Om dit te kunnen moet je wel je eigen leven snappen, kritiek en zelfkritiek aanvaarden, niet in zelfmedelijden blijven zitten of aan overdreven medelijven met anderen ten onder dreigen te gaan. De situatie waarin je je bevindt is altijd een eerste stap naar minder of meer inzicht in de verbondenheid van mensen onderling, mensen van vroeger en mensen van nu. Indien je je teveel laat leiden door een teveel aan een verlangen dat alleen op lusten en roes of bezit is gebaseerd, ben je misschien wel af en toe niet ongelukkig, maar de innerlijke rust die je nodig hebt om anderen en jezelf aan te kunnen, komt er niet korter bij door.
Het zou me niets verbazen dat die staat van innerlijke rust en tevredenheid waar naar we allen in meer of mindere mate trachten, te maken heeft met zij die er op een niet biologische manier meer zijn. Het deel negatievere erfenis van hen proberen we door onze levens zelf te milderen of te minderen en daar is levenservaring en kracht voor nodig, relativering en durven ook, leren omgaan met alles en iedereen die een invloed op ons heeft. Onze gevoelens leren verwoorden ook en vragen om kracht aan de voorbije en aanwezige energie van het goede zoals die zo simpel in de stilte van de natuur aanwezig zijn kan, in de nederigheid van herkennen en erkennen van al die tekenen in mensen dat ze gewoon gelukkig willen zijn zonder een teveel aan complexe roerselen der ziel die gewoonlijk vertrekken uit alle mogelijke vormen van angst, angst om niet voldoende bemind te worden, te kort aan van alles en iedereen te komen, ziekelijke hebberigheid, onzekerheid, op de spits gedreven concurrentie en zo veel meer. Al die in vorige zinnen opgenoemde wezenlijkheden vertalen zich dan in een aantal ideologische tegenstellingen die onze filosofische kijk op de dingen vertroebelen en die hoogstens, kunnen leiden tot een verbetering van de praktische levensomstandigheden (niets op tegen zolang deze maar ecologisch verantwoord blijven), maar ten kostte van levens die ten dienste van een enorme uitbuiting staan en met vervreemding en vaak bloedige conflicten gepaard gaan. Maar genoeg daarover in mijn vorige essays en kunstuitingen allerhande. Indien de samenleving volgens ethischer normen zou worden beheerd, zou de mens ook meer ruimte krijgen voor zijn mentale en spirituele evolutie, daar alles met elkaar verbonden is. Voorwaarde tot groei is dat men de uitdagingen die het leven je op persoonlijk en collectief vlak stelt ook durft aan te pakken en niet in zelfbeklag blijft steken of je blijft ergeren zonder dat er oplossingen in zicht komen.
De filosofie kan de wereld vooruit helpen
De geboorte van wetenschappelijke denken werd begeleid door een ontwikkeling van het filosofische denken. Zowel atheïsten als theisten zitten op een verkeerd spoor met de inhoud van hun termen alleen al, energie is waar alles om draait en het hele kleine bestaat én uit deeltjes én golven en is soms onvoorspelbaar, net als het leven…het verder leven gebeurt op basis van de wetten van materie en antimaterie, ook het meer etherische spirituele zit als eenheid in dat proces, zonder het afgestorvene geen leven, eeuwig, of steeds opnieuw weer opduikend, niemand weet het. Alles evolueert op basis van de vorige dobbelstenen, toevalligheden of niet toevalligheden, contacten, woorden, gedachtenoverdracht, gevoelensoverdracht, ideeënoverdracht. Het groeien naar een bewustzijn dat bij de atomaire werkelijkheid past heb ik in een aantal essays en andere literatuur proberen vatten.
vijftig
Geworden. Als je de verwekking meerekent (ondertussen midzomer is het midzomer 2018 en de teller staat op bijna 63). Méér nog als je het ontstaan van ons zonnestelsel meerekent. En daarvóór en daarvóór…ik moet toch altijd iets geweest zijn…vóór ik uiteindelijk een stukje iemand van m’n voorouders werd. Eigenlijk zijn we met z’n allen één voortdurend uit mekaar vallend wezen en komen we allen uit dezelfde bron van opbouwen. Vóór het mannelijke en vrouwelijke bij mekaar komen om een nieuwe lichamelijke eenheid te maken hebben ze al een miljarden jaren oude repetitie achter de rug. Net zoals je tijdens je leven soms besluit om iets op een andere manier te gaan doen, is er nog nooit dezelfde combinatie geboren.
Hetgeen biologisch leven zo speciaal maakt is het vermogen om iets op een andere manier uit te proberen. Vanwaar komt dan dat vermogen ?
Deels van de wetmatigheden der fysica en chemie…maar bepalen en verklaren onomstotelijke ‘wetten’ daarom alles ?
Is de scheppingskracht niet een voortdurend opbouwend en afbrekend…maar altijd vernieuwend iets…en is dat proces op zich niet de sleutel tot de eeuwigheid ?
Niet alleen vóór ons leven maar ook tijdens ons leven en zelfs na onze dood zijn we nog altijd een stukje of verschillende stukjes in iemand anders…omdat we één eenheid zijn…nog altijd kinderen van die goedheid, de negatieve emoties ook, die nieuwsgierigheid, dat ‘willen’ dat al vóór het biologische leven in de atomen zat. Als we in de anderen meer ook deeltjes van ons eigen zagen zouden we meer in mekaars bestaan en welzijn geïnteresseerd zijn.
Het leven is gewoon een kunstenaar die zich op alle mogelijke manieren uit…in de pracht van de natuur zowel als in onze persoonlijke relaties…tot in het diepst van onze gedachten. Voel je de lijn van dit uiteinde naar het vroege begin in je eigen ? Mysterie en toch heel duidelijk soms. Straling schiep materie en die materie valt in haar componenten én in straling weer uiteen. Na de schepping van materie door straling, ‘in den beginne’ werd alles alleen uitgebeeld als de vastheid van stof en eeuwige eigenschappen als kleuren en klanken en volume en ruimte en snelheid…als vorm…iets zonder stoffelijke vorm kan immers niet bestaan…zelfs de symboliek die we door onze woorden uiteindelijk deden ontstaan heeft een vorm…gemaakt uit de stof waarnaar we wederkeren. Dewelke is jouw rol hierin…welke eigenschappen vertolk jij het best,…en hoe doe je dat dan ?

de snelheid van licht en de micro-en macro kosmos
Als we naar de maan kijken is het licht dat we zien 1 sekonde onderweg geweest. Het licht dat rechtstreeks van de zon komt, het zonlicht, doet er acht minuten over. Het licht uit de macro kosmos komt dus uit het verleden(nog van de big bang) en bereikt ons als waarnemer in het NU…de grens van verleden met toekomst. Ook de micro kosmos is een niet volledig volgens dezelfde wetten opgebouwde wereld met kernen (atoomkernen) zoals de sterren en elektronen(planeten, manen) die er rond cirkelen.
Heeft het atomaire licht ook een snelheid nodig om ons te bereiken of valt het volledig met onze tijdszijn samen of…of reist dat anti-materie-licht in de richting van de toekomst als we de richting van het licht uit de macro kosmos als het verleden beschouwen…of valt de snelheid van het atomaire licht niet samen met het uiteinde van het verleden en bevindt het licht in de atomen hun antimaterie zich in ons hier en NU in een genetische atomaire vorm die tevens het volledige naslagwerk van ons verleden vormt ? Ik denk eerder aan een combinatie van de drie stellingen, met altijd een ‘voorzienigheid’ naar de toekomst toe.
Wat kan ik daar nu mee aanvangen zal je zeggen? Vermits onze geest één is met de materie, want we komen uit de straling die de materie vormde voort en zijn deze straling ook…en alles wat er gebeurt met materie en straling te maken heeft en weer straling en uiteindelijk weer één punt met bijna geen inhoud wordt; kunnen we ons beginnen afvragen of we niet al geen miljarden bigbangs en ontwikkeling van biologisch leven meegemaakt hebben. Miljarden herkansingen.
Uitgaande van het bovenstaande, kan je een aantal schetsjes maken.
De ruimterekening gaat van klein naar groot. Ruimte werd door de big bang geschapen, werd groter en groter en groeit voort. De tijdsrekening gaat van verleden naar toekomst, van min naar plus.
De snelheidsberekening van macrolicht en microlicht met waarnemer gaat van min naar plus, van verleden naar toekomst en wij als waarnemer altijd op het uiteinde van het recentste verleden…ons wegdek om te rijden, de toekomst, altijd in ’t oog houdend. Vergeet niet op tijd te rusten…zodat je bewust dagelijks de toekomst weer plannen kunt…in zoverre die toekomst al planmatig is…soms kan je er alleen maar op inspelen… .

“in den beginne was er het woord” én de wetenschap
Voor de zoekenden naar het waarom, de betekenis van het leven, zijn er niet alleen een deel van de antwoorden in teksten te vinden; teksten niet alleen van vandaag maar zelfs tot honderden jaren voor Christus en langer zoekt men met woorden een betekenis aan het leven te geven. Ook de moderne mens die het niet zo begrepen heeft op het klassieke taalgebruik dat je in oude teksten terugvindt heeft er vaak iets aan.
Niet alleen teksten, maar ook de wetenschap draagt vele sleutels tot het begrijpen van de zin van het leven.
‘In den beginne was er het woord’…en inderdaad…het woord is trilling…is straling…’straling’ kan je niet vastgrijpen…daarin onderscheid het zich van materie. Chronologisch gezien was er eerst ‘straling’ en dan pas ‘materie’. Het was het onzichtbare dat het zichtbare vormde. Chronologisch was er eerst het ei en dan de kip…eerst het idee, het onzichtbare, de straling…en dan de materie. De wetenschap breekt zich het hoofd over de vraag wat er vóór de big-bang was : was er eerst ofwel een punt zonder afmetingen en zonder inhoud of was er eerder eerst een volume dat kleiner of gelijk aan nul dreigde te worden (zoals iets dat wordt samengeperst en op de duur barst) ? Intuïtief geloof ik eerder dat er sprake is van schepping van zodra iets het inhoudsloze benaderd. Als de druk op of in een bepaalde ruimte zo groot is dat het inhoudsloze wordt benaderd is er sprake van instabiliteit en bijgevolg van een lagere symmetrie…de ruimte ontploft met als doel de oorspronkelijke symmetrie te herstellen. Wanneer uit dode materie (als zoiets al bestaat, want zelfs mineralen hebben energie) biologisch leven ontstaat, dan heeft dat de neiging zich tot ingewikkelder structuren te ordenen. ‘Instabiliteit’ vraagt als het ware om een verhoging van de kwaliteit van de structuren langs de welke de organisatie van de natuur tot en met zijn kind, ‘ons bewustzijn’, zich beweegt. Een lagere vorm van symmetrie leidt tot zinloosheid en uiteenvallen. Bij een toestand van ‘stabiliteit’ heb je geen druk van buiten uit of wordt de druk weerstaan…is dit niet het geval dan komt men via het uiteenvallen soms toch tot situaties die naar nieuwe vormen van stabiliteit leiden kunnen. Zou het soms ook niet mogelijk zijn, zo vraag ik me af ‘dat die uitwendige druk, die onrust, soms ook niet van binnenuit geschapen wordt ? Roept de rust de onrust op met beider ontwikkeling als doel ? Je kan deze fysica ook naar de alledaagse belevingswereld van de mens proberen vertalen.
Een rechtschapen iemand die veel negatiefs moeten dragen heeft en er wijzer door geworden is en zijn inzichten helder proberen doorgeven heeft…is er zelf op de duur nog meer bewust van geworden. Zo bewust dat sommige dingen ook voor hem nog slechts in een flits duidelijk zijn. Is ‘rust’ fysisch gesproken enorm veel groter dan onrust en neemt die rust, dat evenwicht af, naarmate het kleine, het detail van alles benaderd wordt…teveel detail dreigt te overladen ? Zo kan een mens bijvoorbeeld ook instorten als er teveel problemen opeens op hem afkomen. Geen wonder dat hij dan in de grootheden van de rust, een open luchtruim, de sterrenhemel, een berg of de zee enz….weer nieuwe energie vindt.
Zo kan je doorfilosoferen. Is dood wel alleen minerale ‘rust’ en ‘stabilisatie’…wat gebeurt er met het gedeelte onzichtbare stralingsenergie dat ons verlaat (zie het essay ‘doodgewoon’ over een bijzondere ervaring).
De wetenschap leert ons onder andere dat zowel fotonen (straling), atomen en later cellen bepaalde dingen gemeen hebben.
Ze schikken en herschikken en vormen voortdurend nieuwe combinaties. Al die combinaties hebben een voorgeschiedenis.
Al die combinaties waren en zijn en zullen voortdurend afhankelijk van bepaalde levensomstandigheden zijn.
Onze genen zijn een actueel dossier van alles wat er daarvoor al meegemaakt is. Ook onze huidige zielsgesteldheden zijn aan dezelfde wetten onderhevig. Als je je eigen familie en omgeving bestudeert dan lijkt het wel of sommige eigenschappen van mensen al voor hun geboorte voorgeprogrammeerd in de genen van hun ouders moeten zijn ingeprent, afhankelijk van de toestand van de verwekkers destijds. De energie van licht en andere stralingsenergie ontwierp het leven en waarschijnlijk verworden we terug tot die bron, voegen we ons bij het licht, worden we licht dat stroomt daar waar het binnengelaten wordt…letterlijk en figuurlijk…zoals de kracht vervat in het WOORD…dat niet alleen een klank, een trilling maar ook een betekenis is. Alles is betekenis…en een drang naar voortdurende herstel van verbroken symmetrie.
Het individueel wezen is een tot stand gekomen collectief, tot stand gekomen door zij die geleefd hebben en leven.
Het individuele wezen is een progressieve, voorgeprogrammeerde incarnatie doorheen de tijd.
als noten die je onder een boom zoekt, zo wordt gevonden alles wat je je maar afvraagt, als je maar aandacht hebt.

intro
Mooi zo, we kunnen weer wat schrijven. We, de complexe, maar oh zo eenvoudige eenheid van geest die dit neerpent.
Alles van uit het standpunt dat ook diegenen in wiens leven je verwikkeld zit, je leven voor een stuk bepalen.
Daarom ook die we, van de eerste zin. We zijn een telepathisch geheel van verbanden en gevoelens en inzichten die aan kwaliteit werken.
Met wat we al schreven namen we reuzestappen, ik, diegene die het opschreef, heeft altijd wat voorsprong en achterstand tegelijk.
Achterstand, qua niet altijd volledig direct de zielswereld van anderen te begrijpen, voorsprong omdat, eenmaal ik die door ervaringen begrijp, ik een grote inhaalsprong maak.
Voor elke nieuwe aanzet tot analyse, lijkt het als of de droomwereld van ’s nachts niet genoeg is en de dag korte rustmomenten telt waar alles overwogen wordt.
Een soort Passing It All -PIA (een overlopen van vroegere informatie over toestanden en axioma’s met de huidige fasen en mogelijke projecties naar de toekomst toe). Voorsprong ook vooral vanwege allerlei inzichten op alle domeinen van het leven, abstract of concreet en de uitingen hiervan op velerlei literair en ander gebied.
Bovendien moet je qua spiritueel-psychologische dingen in je omgeving een aantal mensen kennen die symbolisch verwant zijn aan diegenen die ondergetekende auteur kent. (ze zijn wel in eenieders omgeving te vinden, maar toch). Zie ook de symboliek uit het kortverhaal ‘Er was dus toch leven na de dood’

Om de bovenstaande alinea te begrijpen, zijn al die inzichten en bijvoorbeeld professor Carl Jung zijn symboliek van de droomwereld niet voldoende.
Om een beetje te kunnen volgen moet je er van uitgaan dat materie en antimaterie één zijn en moet je de symboliek van het objectieve wetenschappelijke aanvoelen.
Spoken bestaan niet, want iets zonder vorm kan niet bestaan, wat zinloos dreigt te worden, kleiner of gelijk aan nul, neemt andere vorm aan. Zelfde principe van de big bang, waarna straling, fotonen, atomen, moleculen, planeten…cellen, xx, celdeling, organismen… wij. Het ei was eerst, niet de kip. Al deze dingen die van het micro niveau vertrokken en vertrekken (en eigenlijk vanuit uitwisseling met antimaterie) hebben ook macro-vormen.
Zo heb je niet alleen het individuele bewustzijn van een cel, maar ook van een individu, groepsbewustzijn, collectief bewustzijn…op onbewust, onderbewust, bewust niveau.
Zo heb je ook op sociaal vlak de reis van clans, families, stammen, feodaliteit naar moderne maatschappijen.
Zo heb je ook de ontwikkeling van het individuele bewustzijn, niet alleen via schoolse kennis opdoen, maar ook via tal van vormen van relaties, zakelijke en andere.
Iedere soort relatie heeft dan weer een aantal schakeringen…die teruggaan naar vorige generaties en er voor een stuk verdere ontwikkelingen of reacties op van zijn.
Zonder een praktisch concreet iets, bestaat geen theoretisch iets en omgekeerd is ook waar, net zowaar als er geen materie zonder antimaterie is.
Alles was straling in de beginne en eindigt bij straling…maar eindigen kan niet, omdat energie onvernietigbaar is, en andere vormen aanneemt.
‘Is er een energie die heel de evolutie niet heeft nodig gehad om eenzelfde of vergelijkbaar bewustzijn met het onze te hebben’ ?, zou men zich kunnen afvragen.
Daardoor kom je nogal vlug uit op het beperkende pad van de godsdiensten…die weigeren van de linken tussen wetenschappen en andere domeinen te zien.
Wetenschap weigert dan weer van de linken met zaken zoals telepathie te zien…terecht soms, want er bestaat veel gezweef en gezever op ’s mensen evolutietocht. Geen verwijt, ieder zijn eigen zoektocht, maar toch. Laten we aannemen dat al het goede dat mensen ooit deden door de levenden als straling ontvangen kan worden, indien ze zich niet emotioneel bezwaren.
Materie is zwaarder dan eterie (straling) en deze laatste is één in de wisselwerking ermee.
Het emotionele zware, zou men moeten ontgroeien en dan meer in rust door het leven gaan, maar de wegen van de genetica en de uitwerking ervan zijn ondoorgrondelijk. Het spoor van het spirituele tussen mensen is heel moeilijk te volgen. De boodschappen van je innerlijken zijn soms verwarrend en misleidend.
Het kan goed zijn dat mensen die op emotioneel vlak rust gevonden hebben, deze toch nog verlaten voor het dieper begrijpen van het spirituele via het emotionele.

Materie en antimaterie zijn één omdat stof alleen niet kan bestaan en het spirituele ook niet zonder inhoud, zonder stoffelijke vorm kan. Alles is een zoeken naar aanvulling en uitwisseling daarom, binnen de grenzen van wat mogelijk, wenselijk en dragelijk, dus mogelijk is.

In welk verhalen zit je momenteel ? Hierover moet je eens goed mediteren. Wie zijn al die mensen die je van nabij of verder kent. Begin misschien bij diegenen die je meer van nabij kent. In welke verhalen zitten zij en hoe sluiten deze verhalen op de jouwe aan. Doorloop de momenten dagelijks die rust of onrust brachten in jezelf en probeer uit te vissen wat je ergert en deze ergernissen te overkomen door je in te leven in wie de andere is door dingen die je samen met hen doet. Probeer ook de angels in de levens van anderen te vinden. Je zal merken dat iedere diepere vraag die je je stelt in het dagelijkse leven geleidelijk, al dan niet abrupt langs dingen en mensen in de buitenwereld om, een antwoord probeert te geven. Soms zullen de verschillende delen van je ego daar verschillend op reageren en moet je hier tijdelijk een houding van onverschillig evenwicht tegenover aannemen…totdat door de kalme, rustige overwogen daad en het duidelijke spreken alles helderder wordt en je omgeving weet dat je van uit een innerlijke rustige kracht spreekt. Of je daar in dat punt kunt blijven, hangt af van de dingen die je met mensen aangaat. Sommigen hun taak is het van mensen met een te vaak verstoorde innerlijke kalmte te begeleiden…anderen hun wezenlijke ik verandert gewoon dingen door, zelfs zonder in de gewone betekenis van met mensen om te gaan. Projecteer niet te veel in de zin van ‘het zal zo moeten zijn of zo moeten worden’. Alhoewel er vele dingen vast liggen, heb je ook telkens de keuze om bepaalde richtingen uit te gaan en daarmee verbonden de paden van een aantal mensen te kruisen. Veel hangt ook af van wat er in het verleden werd aangegaan en al of niet afgesloten…en dat limiteert enigszins het heden, zeker als je niet bij je innerlijke rust geraakt, vanwaar de voor jezelf meest gunstige ontwikkelingen vertrekken. Ondanks vele kritieken die je zal tegenkomen, bevindt men zich als men vanuit kalmte denkt en voelt en handelt in een voor jouzelf sterke positie. Als men zijn eigen onvoldoende liefheeft, zijn talenten onderschat en teveel connecties van uit een verkeerd ingeschat verantwoordelijkheidsgevoel aangaat, in zware emotionele kringen blijft vastzitten, zal men niet de juiste mensen aantrekken om bij je innerlijke rust te blijven…alhoewel het dan wel de juiste mensen zijn…aangezien je je op een bepaalde frequentie van zijn bevindt.

Levens en Verbanden
Heb ondertussen al wel het één en ander dat voorouders en dus inclusief ik, niet begrepen, doorleefd en doorstaan en een passend vervolg gegeven. De grootouder en oudergeneratie werden in één en twee wereldoorlogen groot en het politieke begrip van die zaken heb ik bestudeerd, bediscussieerd, er over geschreven tot en met alternatieven toe en mijn generatie en de jongeren hebben een aantal kansen de dag van vandaag, om hetzelfde te doen. Ook van waar we komen en wie we zijn, zelfs mogelijke verbanden met wat energetisch van hen die ooit leefden overbleef, en hoe de menselijke geest over leven en dood heen als eenheid werkt, heb ik geschetst. Een roman schrijven om dit te verduidelijken, ach, dat is het leven zelf, niet zomaar te verwoorden, maar in feite heb ik het via een aantal onder meer op internet verkrijgbare literatuur en andere kunstvormen geprobeerd, via organisaties en het leven tussen mensen zelf. Google onder meer ‘de blogfilosoof’ en ‘fotofilosofie’.
Warmte, intellect, intuïtie, liefde…zouden ze zonder de straling van het verleden wel kunnen bestaan…die soort van wijsheid die van straling atomen en cellen maakte en de cel een binnenweg wees om zichzelf te vermeerderen, ‘het delen’, aanleerde. ? Heel dat proces, bij ieder leven wordt het van bij de verwekking doorlopen en het leven zelf is ook een soort groei doorheen wat al was verworven.

Veel ingewikkelder dan al die voorouderlijke lijnen, maar simpel voor wie ze doorheeft, zijn de liefdesbanden tussen mensen, en dan meer bepaald diegenen van zij die ook lichamelijk tot mekaar komen en heel in het bijzonder, de kinderen die er uit voorkomen en de wegen die zij gaan nemen. Wanneer men goed in zijn vel zit, lijkt men wel in een bewuster en verlichter makende soort echte roman te zitten. Men merkt ook beter hoe het leven van verschillende mensen als een puzzel in één zit. Niet alleen jezelf bent een puzzel, maar ook ‘ je anderen’ in het kader van steeds grotere entiteiten. Iedereen doet dingen in afwachting van de volgende fazen van het leven en er zit enorm veel zin in dit gigantische gevecht om de onzin uit de scenario’s te houden. Op je beste momenten weet je ook dat je eigenlijk heel goed geholpen wordt in het leven…en dan wordt elke soort situatie dragelijk. Kleine dingen even belangrijk als grote. Men ergert zich niet meer aan de medemens en situaties maar begrijpt en schat in en men staat op zijn eigen strepen indien echt nodig. Het ego mag niet te groot zijn, maar is niet een negatief iets en soms moet je het heel groot laten worden; net zoals zich ergeren soms wel handig kan zijn als dynamiek die je op bepaalde momenten nodig hebt…alles past in dingen die nu eenmaal gebeuren.
Een beetje filosofisch in het leven staan helpt hier wel bij.

Vroeger deelden mensen meer materiele zaken, nu moet iedereen zijn eigen boor-en dit en dat machine hebben. Het echt menselijke met mekaar bespreken is een even groot taboe geworden als het voortdurend over de dood hebben, en vermits de ware toedracht achter deze, voor iedereen gelijkaardige en toch andere evoluties eigenlijk, voor een groot deel met het woord ‘liefde’ in al zijn schakeringen te maken heeft; raakt men al eens teveel schaduwzijden die mensen tot confrontaties leiden, wat ook niet altijd echt wenselijk is. Het ontdekken van de kracht van de eigen innerlijke vreugde en die met mekaar uitwisselen, is altijd de oplossing.

Genetische wijsheid
Genetische wijsheid zet mensen op weg naar mekaar om onafgewerkte dingen uit het verleden in het nu tot rijpheid te laten komen, zodanig dat de onvoltooide verhalen van de voorouders hun voltooiing vinden als genetische wijsheid, weer wijzer geworden. Soms stoppen verhalen wegens volbracht of ten einde inspiratie. Je kan daar veel rond uitleggen, maar het komt in feite voor een groot stuk neer te weten wat het leven en de liefde inhoudt, welke schade negatieve emoties kunnen veroorzaken voor meer positieve wegen worden gevonden. Een mens moet steeds meer capabel worden om te leren observeren wat er in het nu gebeurd. Eenmaal je het verleden snapt en veel kennis en wijsheid hebt opgedaan, sta je stabieler in het nu.

Even enkele ‘details’ over het leven samenvatten
1. Niet de vraag naar het leven na de dood is de moeilijkste vraag in de filosofie, maar de vraag van waar onze grootste schatten, de nieuwelingen blijven komen, dat is een groter raadsel. Het vervolg van genetische en andere verhaallijnen van vroeger,
2. De woorden ‘God’ en ‘Liefde’ lijken wel tijdens in sommige geschriften boven alles verheven te staan, maar de zoektocht naar innerlijke vrede (en maatschappelijke vrede), omhelst een hele reeks domeinen, waaronder de overwegend stoffelijke economische, sociale en politieke (in die volgorde van ontstaan). De persoonlijke zoektocht naar innerlijke vrede echter staat in het teken van de man-vrouw verhouding.
De mens tussen tijden en verandering
Vroeger waren er zo van die draaibare driehoekige autovenstertjes. Vroeger waren er nog veel boeren in Europa. Vroeger, … . De zakelijke relaties tussen mensen evolueerden mee, als ook de psychologische relaties werden er door beïnvloed. Maar hoe staat het nu met onze spirituele band met het leven, zijn we helemaal in de ban van de aanhangers van de zinloosheid van het leven, of ontdekken we toch de samenhang van velerlei soorten zingeving en uiteindelijk de persoonlijke zin van onze levens ?
Het feit dat we zijn wie we zijn en voortdurend in het actuele moment van wording zitten, is al een wondermooi iets wat men kan ervaren bij bestudering van al die natuurlijke factoren die de hele reis van straling tot atoom en cel en wijzelf hebben mee bepaald. Alles wat bestaat heeft een vorm en bij benadering van de vormeloosheid valt alles weer uiteen in straling. De krachten die bijdroegen tot het tot stand komen van leven op aarde, zijn al even verbazing wekkend, lees er maar lectuur op na of volg een aantal documentaires dienaangaande en probeer U de wortels van Uw eigen zijn eigen te maken.
Bij het sterven worden we terug voor een deel straling, en hoe dat voelt of welke functies die straling heeft, daar hebben we het raden naar. Voegt deze straling zich bij het geheel van aanwezige energie in de kosmos of blijft ze voor een deel niet met ogen of lichaam aanwezig bij bepaalde of alle leden van onze genetisch vertakte mensenboom ? In vele, zo niet alle gevallen zijn we de voortzetting van de verhalen van onze voorgangers; dus niet bepaald de Indische manier van reïncarnatie; noem het genetische reïncarnatie. De symboliek van het wezen van zijn van alle of sommige van diegenen die ons via de DNA samenstelden, ligt in ons versmolten in alle facetten van ons karakter en manieren van doen en zijn.
Kenmerkend in onze persoonlijke evolutie en onze reacties naar mensen toe is niet zo zeer alleen de rode draad van de praktische indeling en uitwerking van ons dagelijks leven, maar ook de blauwe lijn van sociaal met mensen om te gaan en een stap verder, vriendschappelijk in al zijn gradaties. Deze blauwe lijn leert ons dat we er qua ontwikkeling van echt menselijk bewustzijn voordeel mee hebben van onze naasten goed te behandelen, confrontatie met als doel alleen de eigen belangen; levert zelden een bijdrage tot meer wijsheid over hoe het leven in mekaar zit. Het bewustzijn van het feit dat we een geheel vormen als groepen mensen en de mensheid samen, zou moeten groeien. Voor de rode draden in onze levens betekent dat dat we ons meer moeten inzetten om uit te vissen hoe de economische, sociale en uiteindelijk politieke wereld plaatselijke en internationaal in mekaar zit en waar we ons daar bevinden en welke de korte en lange termijn perspectieven en alternatieven zijn. Voor de blauwe draden betekent dat we meer de tijd moeten nemen om ons te verdiepen in hoe de mens door de eeuwen heen zich via onder andere religie en filosofie heeft proberen oriënteren om iets van de algemene en persoonlijke zin van het leven te snappen.
De persoonlijke zin van iemands leven is het verhaal van de interactie met de wereld als totaliteit maar ook voornamelijk met diens omgeving, kennissen, collega’s, vrienden, familie en zo verder. Een belangrijk deel hiervan is de beleving van het liefdesgebeuren in de verhouding man- vrouw bijvoorbeeld. Gewoonlijk beleefd men alleen de praktijk van liefdesrelaties en is er weinig bewustwording rond de wetmatigheden waarvoor de praktijk symbool staat. De reden waarom niet eenieder zich van evenveel van het voorgaande bewust is, heeft ook te maken met de verschillende draagkracht van eenieder, men moet bepaalde waarheden, plezante en andere, ervaren en onder ogen durven zien, wil men psychologisch en spiritueel groeien.
Aan mekaar vastgemaakt
Je hebt al wel eens bergbeklimmers bezig gezien, met een touw aan mekaar gebonden. Een fout van één kan gevolgen hebben voor de andere. Geprojecteerd op onze relaties en meer bepaald onze meest emotionele relaties, zou men er kunnen van uitgaan dat bijvoorbeeld families met kinderen best niet buiten de familiekern passionele relaties aangaat, daar deze tot enorme ingewikkelde reacties en verwikkelingen kunnen leiden die de dingen tussen mensen te complex maken. Vaak zijn zijsprongen ingegeven door de moderne maatschappelijke achtergrond die het tegen 100 percent willen genieten van het leven promoten; ‘genieten’ in de zin van zijn seksuele horizonten te verleggen in vele gevallen. Men heeft vaak niet door dat men de moeilijkheden die men in de bestaande relaties ontmoet opnieuw op zijn bord krijgt met anderen die op hun beurt weer andere op te lossen emotionele problemen meedragen. En van die anderen snapt men niet voldoende waarom ze bij hun oorspronkelijke partners zijn en vaak zeker niet dat het nieuwe relaties aangaan vaak een vluchtpoging is of zich willen indekken tegen mogelijke escapades van de eigenlijke partners. Langs de andere kant zit men met de feiten van diegenen die aan onze levens voorafgingen. Wat ons overkomt is vaak verbonden met wat hen overkwam en als tegenreactie daarop nemen wij onze posities in of gaan gewoon op hetzelfde pad verder, naargelang de eigenheden waarmee eenieder in het leven zijn zin en voldoening probeert te vinden. Ook komt men soms andere partners tegen bij wie men zich beter voelt om velerlei redenen…spiritueler verbondenheid bijvoorbeeld. Het oplossen van dingen die over generaties heen vast zitten.
Eens in dit stadium gaat niet alleen de lichamelijke jaloezie meespelen, met soms catastrofale gevolgen. De oorspronkelijke band tussen mensen zal dan wel aanvankelijk aangewakkerd worden, maar hoe dieper de spirituele band, des te meer de nieuwe partners naar mekaar zullen doorgroeien. Die spirituele band, wanneer gebouwd op gemeenschappelijke interesse naar dit domein van het leven toe én positief aansluiting vindend met wat er bij de voorouders moeilijk was, zal ook de lichamelijke band tussen mensen verstevigen en indien er dan niet voor mekaar exclusief gekozen wordt, krijgen de spoken uit het verleden vrij spel om vaak op een destructieve manier toe te slaan. Of het zou het geval moeten zijn dat de taak van iemand wel degelijk bij de oude banden ligt…indien dit al niet een verlenging betekent van het niet op eigen benen kunnen staan van het oorspronkelijke thuisfront.
Op het bestand ‘het voortijdig testament’ definitief, kan je vinden : zie mijn boeken ‘geloven is een zoektocht’p325 ‘filosofische essays’p694 , ‘filosofisch verzet’(alleen titels, in feite 509 pagina’s)1160,’ach ja, de liefde’p74(ingekorte versie), ‘bijzondere energieën’, ‘gedichten p968en theatermonologen849’ , Kortverhalen p103, Engelse vertalingen p890 als ook mijn blogwerk via https://deblogfilosoof.blogspot.be en werk op de sociale media via octaaf coeckelberghs

Only English traduction
On the way towards inner peace
It is not because we come crying in too the world and perhaps weeping disappear, that everything between them does not make sense. All you have to do is study the sciences and grasp the symbolism of understanding the deeper meaning of life in all areas. You have to escape from the superficial world that people are trying to impose. If you want to play a positive role in your small and personal environment or for others to also make a positive contribution on the more collective level, then you should first study how economic and social and political things are connected to each other, and linked to the more subjective aspects of our worlds they are then being cultivated with more and more awareness. Understand all this in a brother point and then there is more space not only for the ordinary thoughts and dialogues but also for the inner communication with yourself. You come into a beautiful landscape and you will experience an inner peace as a setting through which you end up after the passing of the joys and worries at a point between the past and the following moments, an ever-shifting moment of being where all the negative feelings vanish and a number of other perspectives around the meaning behind ‘life’ arise. Life, with its most beautiful law: as soon as the pointlessness is approached, you get either more nonsense or a way out of it. The less you stay with some form of smart, the quicker you can loosen your own from a lot of disregard that has to do with turning around in circles. In order to be able to do this you have to understand your own life, accept criticism and self-criticism, not stay in self-pity or threaten to become over-exaggerated with others. The situation in which you find yourself is always a first step towards less or more insight into the solidarity between people, people of the past and people of today. If you are guided too much by an excess of a desire that is based only on lusts and intoxication or possession, you may not be unhappy at times, but the inner peace that you need to be able to cope with others and yourself comes not shorter by.
Learning to express our feelings and asking for strength to the past and present energy of the good that can be present so simply in the silence of nature, in the humility of recognizing and acknowledging all those signs in people that they just want to be happy are without too many complex parts of the soul that usually depart from all possible forms of fear, fear not being loved enough, too short of everything and everyone to come, sickness greed, uncertainty, rush-driven competition and so much Lake. All the essentialities mentioned in previous sentences then translate into a number of ideological contradictions that blur our philosophical view of things and, at most, can lead to an improvement of the practical living conditions (nothing at all, as long as these remain ecologically responsible), but at least cost of lives that are at the service of enormous exploitation and are associated with alienation and often bloody conflicts. But enough about that in my previous essays and art forms of all kinds. If society were to be managed according to more ethical standards, man would also be given more room for his mental and spiritual evolution, since everything is connected. A prerequisite for growth is that the challenges that life poses on a personal and collective level also dare to tackle and do not get stuck in self-criticism or continue to annoy you without solutions coming into view.
fifty
Became 50. If you count the procreation (meanwhile midsummer is midsummer 2018 and the counter is at almost 63). Even more when you count the creation of our solar system. And before and before … I must have always been something … before I finally became a bit of someone from my ancestors. Actually we are all one constantly falling apart and we all come from the same source of building up. Before the male and female get together to make a new physical unity they have already completed a billions of years old rehearsal. Just as you sometimes decide to do something in a different way during your life, the same combination has never been born.
What makes biological life so special is the ability to try something differently. Where does that power come from?
Part of the laws of physics and chemistry … but do irrevocable ‘laws’ determine and explain everything?
Is the power of creation not constantly building up and destroying … but always something innovative … and is not that process itself the key to eternity?
Not only for our lives but also during our lives and even after our death we are still a piece or different pieces in someone else … because we are one unit … still children of that kindness, the negative emotions too, that curiosity, that ‘wanting’ was already in the atoms before biological life. If we also saw particles of our own in the others, we would be more interested in each other and well-being.
Life is simply an artist who expresses himself in every possible way … in the beauty of nature as well as in our personal relationships … down to the bottom of our thoughts. Do you feel the line from this end to the early beginning in your own? Mystery and sometimes very clear. Radiation created matter and that matter falls apart in its components and in radiation. After the creation of matter by radiation, ‘in the beginning’ everything was only represented as the solidity of matter and eternal qualities like colors and sounds and volume and space and speed … as form … something without a physical form can not existence … even the symbolism that we eventually created through our words has a form … made from the material to which we return. Which is your role in this … what qualities do you best interpret … and how do you do that?
the speed of light and the micro and macro cosmos
If we look at the moon, the light we see is one second on the way. The light that comes directly from the sun, the sunlight, takes eight minutes. The light from the macro cosmos thus comes from the past (still from the big bang) and reaches us as an observer in the NOW … the boundary of the past with the future. The micro cosmos is also a world that is not completely built up according to the same laws with nuclei (atomic nuclei) such as the stars and electrons (planets, moons) circling around them.
Does the atomic light also need a speed to reach us or does it completely coincide with our time or … or does that anti-matter light move in the direction of the future if we change the direction of the light from the macro cosmos? Considering the past … or does the speed of the atomic light not coincide with the end of the past and the light in the atoms their antimatter is in us here and now in a genetic atomic form that also the complete reference work of our past forms? I am rather thinking of a combination of the three propositions, always with a ‘providence’ towards the future.
What can I do with that now will you say? Since our mind is one with matter, because we come from the radiation that mattered and this radiation is also us … and since everything that happens with matter and radiation becomes finally one point with almost no content is we can begin to wonder whether we have not experienced billions of big bangs and the development of biological life. Billions of new starting ups.
Starting from the above, you can make some sketches.
The space calculation goes from small to large. Space was created by the big bang, grew bigger and bigger and continued to grow. The time calculation goes from past to future, from minus to plus.
The speed calculation of macro light and micro light with observer goes from minus to plus, from past to future and as an observer we are always at the end of the most recent past … our road surface to drive, the future, always in mind. Do not forget to rest on time … so that you can plan the future on a daily basis … in so far as one is able to plan one’s future … sometimes you can only respond to it ….
intro
Nice way, we can write something again. We, the complex, but oh so simple unity of mind that drops this down.
Everything from the point of view that also those in whose life you are involved, determine your life for a piece.
That is why we, from the first sentence. We are a telepathic whole of connections and feelings and insights that work on quality.
With what we have already written we took giant steps, I, the one who wrote it, always has some lead and backlog at the same time.
Backlog, in terms of not always completely understand the soul world of others, lead because, once I understand by experiences, I make a big catch.
For each new approach to analysis, it seems as if the dream world of night is not enough and the day has short moments of rest where everything is considered.
A sort of Passing It All-PIA (an overflow of past information about states and axioms with the current phases and possible projections towards the future). The main advantage is also because of all kinds of insights in all areas of life, abstract or concrete and the expressions of this in many literary and other fields.
Moreover, in terms of spiritual-psychological things in your environment you need to know a number of people who are symbolically related to those who know the undersigned author. (they can be found in everyone’s environment, but still). See also the symbolism from the short story ‘So there was life after death’
To understand the above paragraph, all those insights and, for example, Professor Carl Jung, are not enough to symbolize the dream world.
To be able to follow a bit you have to assume that matter and antimatter are one and you must feel the symbolism of the objective scientific.
Ghosts do not exist, because something without form can not exist, which threatens to become pointless, smaller or equal to zero, takes on a different form. Same principle of the big bang, after which radiation, photons, atoms, molecules, planets … cells, xx, cell division, organisms … we. The egg was first, not the chicken. All these things that start and depart from the micro level (and actually from exchange with antimatter) also have macro-forms.
So you have not only the individual consciousness of a cell, but also of an individual, group consciousness, collective consciousness … on an unconscious, subconscious, conscious level.
So you also have the social journey of clans, families, tribes, feudalism to modern societies.
In this way you also have the development of individual consciousness, not only through academic knowledge, but also through many forms of relationships, business and others.
Every kind of relationship has a number of shades … that go back to previous generations and that there are a lot of further developments or reactions to them.
Without a practical concrete thing, no theoretical thing exists and vice versa is also true, just as there is no matter without antimatter.
Everything was radiation in the beginning and ends with radiation … but it can not end, because energy is indestructible, and takes other forms.
“Is there an energy that did not need the whole evolution to have the same or similar consciousness with ours?” One might wonder.
This leads you to the limiting path of religions … which refuse to see the links between science and other domains.
Science refuses to see the links with things such as telepathy … rightly so, because there is a lot of loneliness and slogans on people’s evolution. No reproach, each his own search, but still. Let us assume that all the good people once did can be received by the living as radiation if they do not object emotionally.
Matter is heavier than energy (radiation) and the latter is one in its interaction with it.
Which stories are you currently in? You should meditate on this. Who are all those people who you know from close by or further. Perhaps start with those you know more closely. In which stories are they and how do these stories connect with yours. Go through the moments every day that bring peace or unrest in yourself and try to figure out what annoys you and to overcome these annoyances by living in who the other is by things that you do together with them. Also try to find the angels in the lives of others. You will find that every deeper question you ask in daily life gradually, whether or not abruptly by things and people in the outside world, tries to give an answer. Sometimes the different parts of your ego will respond differently to this and you have to temporarily take on an attitude of indifferent equilibrium … until the calm, quietly considered act and the clear speech make everything clearer and your environment knows that you an inner quiet force speaks. Whether you can stay there in that point depends on the things you do with people. Some of their job is to guide people with too much disturbed inner calm … others their essentials simply change things through, even without the usual meaning of dealing with people. Do not project too much in the sense of ‘it should be or should be like that’. Although many things are fixed, you always have the choice to go out in certain directions and thereby to cross the paths of a number of people. Much also depends on what was entered into in the past and whether or not it was closed … and that limits the present somewhat, especially if you do not touch your inner peace, where the most favorable developments for you leave. Despite many criticisms you will encounter, you will find yourself thinking and feeling from calm and acting in a strong position for yourself. If one loves his own inadequate, his talents are underestimated and too many connections from a misunderstood sense of responsibility, in heavy emotional circles remains stuck, one will not attract the right people to stay with your inner peace … although it may be the being right people … since you are on a certain frequency of being.
Lives and Relations
In the meantime, I have already mentioned a few things that ancestors and therefore including me, not understood, lived through and endured and gave a suitable follow-up. The grandparent and the parent generation became great in one and two world wars, and I studied, discussed, written about the political understanding of these issues, and alternatives and my generation and young people have a number of opportunities today, to do the same thing. to do. We have also outlined where we come from and who we are, even possible connections with what is energetically left of those who once lived, and how the human spirit works as a unit over life and death. Writing a novel to clarify this, ah, that is life itself, not just to put it into words, but in fact I have tried it through a number of literature and other art forms available on the internet, through organizations and the life between people themselves. Google includes ‘the blog philosopher’ and ‘photo philosophy’.
Warmth, intellect, intuition, love … they could exist without the radiation of the past … that kind of wisdom that made radiation atoms and cells and the cell a way to increase itself, ‘sharing’ , learned. ? All that process, with every life it is gone from the conception and life itself is also a kind of growth through what was already acquired.

Much more complicated than all those ancestral lines, but simple for those who know them, are the love bonds between people, and more specifically those of those who also physically come to each other and in particular, the children who appear and the ways that they are going to take it. When one feels good about it, one seems to be in a more conscious and enlightening kind of real novel. People also notice better how the lives of different people are like a puzzle in one. Not only are you a puzzle, but also ‘your others’ in the context of larger and larger entities. Everyone is doing things in anticipation of the next phases of life and there is a lot of interest in this gigantic fight to keep the nonsense out of the scenarios. At your best moments you also know that you are actually very well helped in life … and then every kind of situation becomes bearable. Little things as important as big ones. People are no longer annoyed by their fellow man and situations but understand and treasure and they are on their own stripes if really necessary. The ego can not be too big, but it is not a negative thing and sometimes you have to let it become very big; just as annoyance can sometimes be useful as dynamics that you need at certain moments … everything fits into things that happen.
Being a little philosophical in life helps with this.
In the past, people shared more material things, now everybody has to have their own drill and this and that machine. Discussing the really human with each other has become as big a taboo. The truth behind these things is often related with too many dark sides which lead people to confrontations, which is not always really desirable. Avoidable is not always the answer. Discovering once inner joy is always the answer. Because that’s where real strength comes from.
Genetic wisdom
Genetic wisdom puts people on their way to each other to make unfinished things from the past into the present to maturity, such that the unfinished stories of the ancestors find their completion as genetic wisdom, wiser again. Sometimes stories stop because of accomplished or in the end by lack of ‘inspiration’. You can explain a lot about this, but it actually comes down to a great deal to know what life and love entails, what harm negative emotions can cause befor more positive ways to be found. A person must become more and more capable of learning to observe what is happening in the present. Once you understand the past and gained a lot of knowledge and wisdom, you are more stable in the now.

Just summarize some ‘details’ about life
1. Not the question of life after death is the most difficult question in philosophy, but the question of where our greatest treasures, the newcomers keep coming, is a bigger mystery. The sequel of genetic and other storylines from the past,
2. The words ‘God’ and ‘Love’ seem to be above all in some writings above all else, but the search for inner peace (and social peace) embraces a whole series of domains, including the predominantly material economic, social and political (in that order of origin). The personal search for inner peace, however, is dominated by the male-female relationship.
Man between times and change
In the old days, there were so many of those rotating triangular car windows. There used to be many farmers in Europe. Back in the days, … . The business relations between people evolved, as well as the psychological relationships were influenced by it. But what about our spiritual connection with life, are we absolutely captivated by the followers of the meaninglessness of life, or are we discovering the coherence of many kinds of meaning and ultimately the personal meaning of our lives?
The fact that we are who we are and are constantly in the present moment of becoming is already a wonderful thing that can be experienced when studying all those natural factors that have determined the entire journey from radiation to atom and cell and ourselves. Everything that exists has a form and, in an approximation of the formlessness, everything falls apart into radiation. The forces that contributed to the creation of life on earth, are equally astonishing, read or read literature or follow a number of documentaries on this subject and try to make the roots of your own his own.
When we die, we get back some radiation, and how that feels or what functions that radiation has, we guess. Does this radiation join the whole of existing energy in the cosmos or does it partly not remain with eyes or body with certain or all members of our genetically branched human tree? In many, if not all, cases we are continuing the stories of our predecessors; so not exactly the Indian way of reincarnation; call it genetic reincarnation. The symbolism of the essence of being of all or some of those who composed us through the DNA lies in us in all facets of our character and ways of doing and being.
Characteristic in our personal evolution and our reactions to people is not only the common thread of the practical layout and elaboration of our daily life, but also the blue line of social interaction with people and a step further, friendly in all are gradations. This blue line teaches us that in terms of the development of real human consciousness we take advantage of our neighbors to treat well, confrontation with only the own interests; rarely contributes to more wisdom about how life is in one another. The awareness of the fact that we form a whole as groups of people and humanity together should grow. For the red threads in our lives, this means that we have to do more to find out how the economic, social and ultimately political world is local and international in each other and where we are located and which short and long term perspectives and alternatives to be. For the blue wires it means that we have to take more time to study how man has tried to orientate through religion and philosophy through the ages to understand something of the general and personal meaning of life.
The personal meaning of someone’s life is the story of the interaction with the world as a totality, but also mainly with its environment, acquaintances, colleagues, friends, family and so on. An important part of this is the experience of the love affair in the relationship between man and woman, for example. Usually one only experiences the practice of love relationships and there is little awareness about the laws for the symbolism of it all. The reason why not everyone is aware of just as much of the above, also has to do with the different capacities of everyone, one has to dare to experience certain truths, pleasant and others, to be ready for psychological and spiritual growth.
Attached to each other
You have already seen mountaineers busy with a rope tied to each other. An error of one can have consequences for the other. Projected on our relationships and more specifically our most emotional relationships, one might assume that families with children, for example, do not enter into passionate relationships outside the family, as these can lead to enormously complicated reactions and complications that make things between people too complex. . Often, leaps and bounds have been prompted by the modern social background that wants to promote the enjoyment of life at 100 percent; ‘Enjoy’ in the sense of changing his sexual horizons in many cases. It is often not understood that the difficulties that one encounters in the existing relationships are again brought to bear on board with others who in turn carry other emotional problems to be solved. And of those others they do not understand enough why they are with their original partners and often certainly not that entering into new relationships is often a flight attempt or to protect themselves against possible escapades of the actual partners. On the other side one is confronted with the facts of those who preceded our lives. What happens to us is often connected to what happened to them and as a counter reaction to that we take up our positions or simply continue on the same path, according to the peculiarities with which everyone in life tries to find their way and satisfaction. Sometimes you also meet other partners with whom you feel better for a variety of reasons … for example, a more spiritual connection. Solving things that are stuck across generations.
Once again, at this stage, not only the physical jealousy is involved, with sometimes catastrophic consequences. The original bond between people will then initially be fueled, but the deeper the spiritual bond, the more the new partners will grow into each other. That spiritual bond, when built on common interest towards this domain of life and finding positive connection with what was difficult for the ancestors, will also strengthen the physical bond between people and if not chosen for each other, the ghosts from the past free game to often strike in a destructive way. Or it should be the case that somebody’s task does indeed lie with the old tires … if this does not mean an extension of not being able to stand on its own feet from the original home front.
Les 12 commandements
Développez le plus fort en vous ! Cherchez de la connaissance objective !
Surmontez vos émotions négatives ! Soyez solidaires contre les injustices !
Faites votre partie du travail ! Prends ton temps pour silence et nature !
L’argent c’est un moyen, pas un but ! Découvrez la vraie signification de ‘foi’ !
Ne vivez pas uniquement pour travailler ! Trop de consumation te pollues
Découvrez le symbolisme derrière la Vie ! L’art te rapproche vers la Vie
‘THE 12 COMMANDMENTS :
Develop the stronger part in yourself ! Search for objective knowledge! Overcome your negative emotions !Show solidarity with the just !
Do your part of the work !Take the time for silence and nature !
Money was a means of, not a purpose ! Discover the true meaning of faith !
Don’t life only for working for money !Too much consumption spoils yourself Discover the symbolism of the meaning of life ! Art brings you closer too life
Point de vue Philosophique Ne pas exister c’est impossible. Tout existe. ‘Rien’ ne peut pas exister. Si une situation, quelqu’un quelque chose risque de s’approcher à ‘plus rien’, elle changeras. Big Bang de la matières et relations. L’existence mouvement continuelle, une lutte contre nonsense, contre contenu zéro. Parce que tout et tout le monde ne veut pas être ‘nul’…il y a beaucoup de sentiments positives et négatives. Vouloir posséder trop, être trop jaloux, trop ego, trop se complaignant, trop de peur, trop riche, trop pauvre et trop pauvre d’esprit parfois. Les réflexions philosophiques genre « pour quoi je fais ceci ou ça » ne contrôlent pas nos vies, mais plus tôt « est-ce-que j’ai assez de ceci ou de cela ». C’est bien de temps en temps de se demander de quoi on a vraiment besoin dans la vie et de ce qu’on veut vraiment faire.
Philosophical Angel : Not existing is not possible. Everything exists. Nothing cannot exist. If a situation, someone, somebody tends to decline…explosion awaits. Big Bang of matter and relations. Existence. Constantly on the move towards. A battle against nonsense and emptiness of meaning. Everyone and everything wants to be something, have a volume, don’t want to become nothing. Wanting to become too big, wanting to have too much, goes together with too much ego, jealousy, fear, complaining one’s self. All favourable of getting or staying poor of mind. Not ‘why do I do this or that’ but ‘do I already have enough of this or that’ control a lot of lives. Just ask yourself what a human being is and needs to have a meaning full good life in a world without those big injustices still.
Ode for a point. Feather Light, immense heavy, I’d like to linger in the point of truth, realness, where around everything circles I taught …don’t let the wanting to know lead to confusion, prevent the unveiling power of digging in to deep…don’t long too much for the other side. Cloudy white silence ; tell me of the listening, star distanced connections, endless evolution, reach for a bridge to somewhere; ask an eternal silence for not to in words translatable things and feelings…live men, live, weave men weave, amid the silent, simple and good and beautiful , grateful for all the good and beautiful —to be searched for by oneself , to see for yourself, to find on your own and together…wright through narrow minded ignorance.
Ode à un point
Légère comme une plume, immense lourd, je voudrais demeurer dans le point de la vérité, le vraie, d’autour tout circule, je pense…protège le gout de savoir de la déchirement…protège la force dévoilant de s’enterrer…attention pour trop de romantisme en visant l’éternelle. Silence troublé, racontez moi de l’ écoute. La portée de tout, loin comme les étoiles, développement sans fin, cherchez un point vers quelque part, demandez une éternité de silence pour des choses insaisissables …vie Humain, vie, tissez Humain, tissez… par mis la silence, la simplicité et le bon…reconnaissant pour tout le bon et la beauté…à découvrir nous-même…à chercher à travers l’ignorance à courte échéance.
Rouge-Gorge tu t’appèles
Beaucoup plus qu’avec ton nom tu surgisses de temps en temps. Sur un moment très choisi. Sur une table en soleil d’été Indien. Mais aussi d’ailleurs, toujours inattendu. Semblant que tu ne bouges pas ou que tu veux commencer une dialogue. Ces court moments entre nous. Saisir un peu du bonheur en moi…avec toi. Plus libre n’existe pas. Ton queue et petits yeux, bouche si fine. Avec toutes tes couleurs astiquées tu nous ecourage d’être curieux. Tu sembles un facteur du ciel. Tu ne chantes pas tout le temps en nous souvenant de la stupidité de l’inquiétude. Tes danses nous mettent sur un autre pied…avant que tu tournes ta tête pour prendre une autre culbute dans l’espace.
Robin, you are called. With a lot more than your name, you emerge sometimes. On a chosen moment. On a table in autumn sun. Or elsewhere. But always unexpected. Seems like you await us for a dialogue. Those brief encounters of us. For a moment capturing some happiness in me through you. Really on the top of being free then, you in the three and me… . Your little tail and eyes so fine. With all your polished colours you just want to make us curious about everything again…and wondering. You look like a mailman from heaven. With your sparingly unique song reminding us of that negative emotions are foolish. Unrest silly. With your dances you put us on other feet. Before you turn your head again and follow your dives in the air.
(dit is jouw leven) Ceci c’est ta vie La retourner ? Impossible. L’existence a beaucoup de raisons. Vivez les ! Les choses trop lourds…laisser les, reformez les en des sentiments de sagesse et bonheur à l’intérieur. Exister c’est de la richesse spirituelle cachée. Solitude et réunion. Toujours échange. Venant de la sagesse ou d’ angoisse…de l’amour ou de bénédictions.
This is our life. This is your life. Giving it back, impossible. Existing has a lot of reasons. Go through them, live them. Leaving the heavy things behind on time…reforming them in too the real feeling inside. Being, hidden and enlightened richness. Solitude and reunion. Always exchange. Out of wisdom or out of anger, just or unjust. Out of love and blessed blessings. Bless your blessings.
Asseyez-vous et raconte-moi ton histoire
Veux pas savoir des choses sur le beau et mauvais temps maintenant. Veux savoir ce que tu penses de ce que tu viens faire dans la vie. Veux savoir pourquoi, avec qui…tu partages ta vie. Veux que tu racontes de tes rêves dans la journée et la nuit. Veux savoir sur quelles routes la Vie t’a déjà envoyé. Veux voir les ruelles que tu a choisi toi-même. Veux apprendre de quelles solutions tu attends beaucoup. Partager ensemble ce qui se passe sous ciel et lune. Veux terminer ce que tu n’aimes pas parmi ton existence. Veux faire écouler de ton être ce qui vraiment compte. Veux sentir ton âme. Veux pas discuter des prix aujourd’hui ou des salaires. Veux me rapprocher de toi et te laisser venir. Veux connaitre les gens que tu veux me présenter.
Sit down and tell me your story
Don’t want to know what you think off the weather
Want to know what you think you’re doing here
Tell me with who you share your life and why
Talk about your dreams in daytime and at night
Which roads you were sent, which did you choose ?
From which solutions you aspect a lot ?
Want to know what really goes on inside you
What are the things that really touch you ?
Let your answers flow from the real you source
Don’t want to talk about prices or wages today
Just want to go towards you and let you in
Want to know the people that you want to present me
Après la mort. Silence, c’est tous ceux qui n’existent plus. C’est surgir et disparaitre, de retour à notre essence. Dans les images silencieux on reste pour les vivants. Ce qu’on fait croire à nous-mêmes et d’autres disparait, ce qui reste, notre dignité humain. Lumière brillant dans la lumière, aussi de ceux qui ne sont plus là. L’air…ne fait du mal à personne. Durant les poids lourds parfois de notre vie, essayez d’être un peu de silence, air, lumière ; ce sont ceux qui sont déjà passés étaient.
After dead. Silence…is all those who don’t exist anymore, is rising and transforming, is back to our essence—-is quiet images we remain for the living; what we made ourselves believe disappears, what stays : our human value.
Light, shining in light. Light also is those who aren’t anymore. Air, doesn’t hurt anyone. During the load of life it’s refreshing…being silence, light and air once in a while…they are who they were. We’re just the colours.
Existing, in function of the energy you left behind, and excite again and again
(Zin) Meaning-Sense Sense, if you are capable of reducing non sense too it’s real proportion, I shall name you ‘God Somewhere’ and I shall ask you if you really needed that voyage from radiation to cell and so on, to reach a conscious comparable with ours.
Sense. Sense, si tu es capable de réduire nonsense à sa proportion vraie, je te donnerais le nom ‘ Dieu-à -quelque-part’ et je te demanderais si tu avais besoin de tout ce voyage entre rayon et la cellule et nous pour atteindre un conscience comme celui de nous.
Faire Circuler
Faire circuler La lumière entre l’un l’autre, pour pouvoir continuer à vivre. De cet lumière, famille avec l’éclat dans les yeux…un éclat qui est né de nos mots et nos caresses. Faire circuler de l’air entre l’un l’autre…pour nous rafraichir. De cet air, plein d’esprits voulant encore fêter avec ici. Faire circuler le silence, peu ou beaucoup…pour garder notre calme. De ce calme, famille de tout et englué dans rien. Faire circuler de l’eau et des minérales…pou nous rafraichir et enlever le superflu. Ni trop, ni pas assez.
(doorgeven) Pass on. Pass on some light to each other…to be able to keep on living. That light, the one familiar with the glance in eyes that which is born through our words and touches. Passing on. Some air, to keep ourselves fresh and refresh us. The kind of air full of spirit that wants to unite with life beneath. Passing on. Some silence, little or much, to keep our calm. The kind of calm related to everything, stuck in nothing. Passing on …some minerals and water. To clean and do away with the too much.
(dit is jouw leven) Ceci c’est ta vie La retourner ? Impossible. L’existence a beaucoup de raisons. Vivez les ! Les choses trop lourds…laisser les, reformez les en des sentiments de sagesse et bonheur à l’intérieur. Exister c’est de la richesse spirituelle cachée. Solitude et réunion. Toujours échange. Venant de la sagesse ou d’ angoisse…de l’amour ou de bénédictions.
(dit is jouw leven)This is your life. Giving it back, impossible. Existing has a lot of reasons. Go through them, live them. Leaving the heavy things behind on time…reforming them in too the real feeling inside. Being, hidden and enlightened richness. Solitude and reunion. Always exchange. Out of wisdom or out of anger, just or unjust. Out of love and blessed blessings. Bless your blessings.
Les vrais Artistes
Promenez- vous dans les villes et villages. Qui a construit tous ce qui se trouve dans nos magasins ? Qui entretient les champs et qui garde les animaux ? La force ouvrière, indépendante ou comme salarié (encore)
The Real Artists
Walk through our cities and villages. Who build everything that stands or lies in our shops ? Who looks after the fields and animals ? The working class. Independent or for a salary still.
(Door-Leven) Living Entirely Getting closer too the spiritual is facing all facets of the soul, living through the totality of existence
(Door-Leven) Vivre Entièrement Venir plus proches de la spiritualité c’est rencontrer les différentes facettes de l’ âme.
You can give advice, but everyone holds it’ s own wheel. Vous pouvez donner du conseil à d’ autres mais ils tiennent le volant.
It’s delicious knowing that you live life very consciously. C’est délicieux de savoir qu’on est en train de vivre la vie du façon consciente
Space and Time, more relative than we might imagine. Espace et temps, plus relative qu’on puisse s’imaginer
Innervoice Dutch : Oh puurste stem der gevoeligheden, laat jouw deel van de wind waaien, jouw deel van de stof schitteren, jouw deel van het water opborrelen, jouw deel van het licht inspireren, want de hemel, zoals alle vormen van materie, is vol van bijzondere energieën. Oh dierbaar Lot, toon mij de smalle weg tussen rationaliteit en de innerlijke stemmen der intuïtie. Toon mij welke zaden waar te planten, opdat ik en wij als meer dan 1 zouden kunnen handelen, opdat de waarheid niet te veel lijden meebrengen zou.
French: La voix de l’intérieur. Oh voix plus pure de la sensitivité, laisse ta partie du vent souffler, ta partie de la matière briller, ta partie de l’eau apparaitre, ta partie de la lumière inspirer—parce que le ciel, comme les autres formes des matières sont plein d’énergies. Oh chère destin, montrez-moi l’ étroit chemin entre rationalité et les voix intérieures de l’ intuition. Montrez moi quels grains où planter pour que moi et nous pouvions agir en plus que 1…parce que la vérité ne causerait pas trop de souffrance
Op het bestand ‘het voortijdig testament’ definitief, kan je vinden : zie mijn boeken ‘geloven is een zoektocht’p325 ‘filosofische essays’p694 , ‘filosofisch verzet’(alleen titels, in feite 509 pagina’s)1160,’ach ja, de liefde’p74(ingekorte versie), ‘bijzondere energieën’, ‘gedichten p968en theatermonologen849’ , Kortverhalen p103, Engelse vertalingen p890 als ook mijn blogwerk via https://deblogfilosoof.blogspot.be en werk op de sociale media via octaaf coeckelberghs

Op weg naar innerlijke rust(English below)

Op weg naar innerlijke rust
Het is niet omdat we al huilend op de wereld komen en er misschien kermend van verdwijnen, dat alles daartussen geen zin heeft. Je hoeft alleen al maar de wetenschappen te bestuderen en de symboliek er van te vatten om de diepere zin van het leven op alle vlakken te begrijpen. Je moet wel ontsnappen uit de wereld van het oppervlakkige die men de mens probeert op te dringen. Indien je in je kleine en persoonlijke omgeving een positieve rol wil spelen of voor nog anderen tevens een positieve inbreng wil doen op het meer collectieve vlak, dan kan je best ook eerst bestuderen hoe het economische en sociale en politieke met mekaar verbonden zijn, gelinkt aan de meer subjectieve aspecten van onze leefwerelden ben je dan bezig met meer en meer bewustzijn aan te kweken. Heb je dat allemaal op punt dan komt er ook meer ruimte niet alleen voor de gewone gedachten en dialogen maar ook voor de innerlijke communicatie met je zelf. Je komt in een mooi landschap en er overvalt je een innerlijke rust als decor waardoor je na het voorbijtrekken van de vreugden en zorgen aanbelandt bij een punt tussen vroeger nu en de volgende momenten, een zich steeds verschuivend moment van zijn waar al het negatieve op de duur uit je voelen en denken wegdeemstert en er zich een aantal andere perspectieven rond de zin achter ‘leven’ aandienen. Het leven, met zijn meest prachtige wet : van zodra de zinloosheid benadert wordt, krijg je of wel nog meer onzin of een weg daaruit weg. Hoe minder je bij één of andere vorm van smart blijft zitten, hoe vlugger je je eigen los kan maken van veel afzien dat met het in rondjes blijven draaien te maken heeft. Om dit te kunnen moet je wel je eigen leven snappen, kritiek en zelfkritiek aanvaarden, niet in zelfmedelijden blijven zitten of aan overdreven medelijven met anderen ten onder dreigen te gaan. De situatie waarin je je bevindt is altijd een eerste stap naar minder of meer inzicht in de verbondenheid van mensen onderling, mensen van vroeger en mensen van nu. Indien je je teveel laat leiden door een teveel aan een verlangen dat alleen op lusten en roes of bezit is gebaseerd, ben je misschien wel af en toe niet ongelukkig, maar de innerlijke rust die je nodig hebt om anderen en jezelf aan te kunnen, komt er niet korter bij door.
Het zou me niets verbazen dat die staat van innerlijke rust en tevredenheid waar naar we allen in meer of mindere mate trachten, te maken heeft met zij die er op een niet biologische manier meer zijn. Het deel negatievere erfenis van hen proberen we door onze levens zelf te milderen of te minderen en daar is levenservaring en kracht voor nodig, relativering en durven ook, leren omgaan met alles en iedereen die een invloed op ons heeft. Onze gevoelens leren verwoorden ook en vragen om kracht aan de voorbije en aanwezige energie van het goede zoals die zo simpel in de stilte van de natuur aanwezig zijn kan, in de nederigheid van herkennen en erkennen van al die tekenen in mensen dat ze gewoon gelukkig willen zijn zonder een teveel aan complexe roerselen der ziel die gewoonlijk vertrekken uit alle mogelijke vormen van angst, angst om niet voldoende bemind te worden, te kort aan van alles en iedereen te komen, ziekelijke hebberigheid, onzekerheid, op de spits gedreven concurrentie en zo veel meer. Al die in vorige zinnen opgenoemde wezenlijkheden vertalen zich dan in een aantal ideologische tegenstellingen die onze filosofische kijk op de dingen vertroebelen en die hoogstens, kunnen leiden tot een verbetering van de praktische levensomstandigheden (niets op tegen zolang deze maar ecologisch verantwoord blijven), maar ten kostte van levens die ten dienste van een enorme uitbuiting staan en met vervreemding en vaak bloedige conflicten gepaard gaan. Maar genoeg daarover in mijn vorige essays en kunstuitingen allerhande. Indien de samenleving volgens ethischer normen zou worden beheerd, zou de mens ook meer ruimte krijgen voor zijn mentale en spirituele evolutie, daar alles met elkaar verbonden is. Voorwaarde tot groei is dat men de uitdagingen die het leven je op persoonlijk en collectief vlak stelt ook durft aan te pakken en niet in zelfbeklag blijft steken of je blijft ergeren zonder dat er oplossingen in zicht komen.
De filosofie kan de wereld vooruit helpen
De geboorte van wetenschappelijke denken werd begeleid door een ontwikkeling van het filosofische denken. Zowel atheïsten als theisten zitten op een verkeerd spoor met de inhoud van hun termen alleen al, energie is waar alles om draait en het hele kleine bestaat én uit deeltjes én golven en is soms onvoorspelbaar, net als het leven…het verder leven gebeurt op basis van de wetten van materie en antimaterie, ook het meer etherische spirituele zit als eenheid in dat proces, zonder het afgestorvene geen leven, eeuwig, of steeds opnieuw weer opduikend, niemand weet het. Alles evolueert op basis van de vorige dobbelstenen, toevalligheden of niet toevalligheden, contacten, woorden, gedachtenoverdracht, gevoelensoverdracht, ideeënoverdracht. Het groeien naar een bewustzijn dat bij de atomaire werkelijkheid past heb ik in een aantal essays en andere literatuur proberen vatten.
vijftig
Geworden. Als je de verwekking meerekent (ondertussen midzomer is het midzomer 2018 en de teller staat op bijna 63). Méér nog als je het ontstaan van ons zonnestelsel meerekent. En daarvóór en daarvóór…ik moet toch altijd iets geweest zijn…vóór ik uiteindelijk een stukje iemand van m’n voorouders werd. Eigenlijk zijn we met z’n allen één voortdurend uit mekaar vallend wezen en komen we allen uit dezelfde bron van opbouwen. Vóór het mannelijke en vrouwelijke bij mekaar komen om een nieuwe lichamelijke eenheid te maken hebben ze al een miljarden jaren oude repetitie achter de rug. Net zoals je tijdens je leven soms besluit om iets op een andere manier te gaan doen, is er nog nooit dezelfde combinatie geboren.
Hetgeen biologisch leven zo speciaal maakt is het vermogen om iets op een andere manier uit te proberen. Vanwaar komt dan dat vermogen ?
Deels van de wetmatigheden der fysica en chemie…maar bepalen en verklaren onomstotelijke ‘wetten’ daarom alles ?
Is de scheppingskracht niet een voortdurend opbouwend en afbrekend…maar altijd vernieuwend iets…en is dat proces op zich niet de sleutel tot de eeuwigheid ?
Niet alleen vóór ons leven maar ook tijdens ons leven en zelfs na onze dood zijn we nog altijd een stukje of verschillende stukjes in iemand anders…omdat we één eenheid zijn…nog altijd kinderen van die goedheid, de negatieve emoties ook, die nieuwsgierigheid, dat ‘willen’ dat al vóór het biologische leven in de atomen zat. Als we in de anderen meer ook deeltjes van ons eigen zagen zouden we meer in mekaars bestaan en welzijn geïnteresseerd zijn.
Het leven is gewoon een kunstenaar die zich op alle mogelijke manieren uit…in de pracht van de natuur zowel als in onze persoonlijke relaties…tot in het diepst van onze gedachten. Voel je de lijn van dit uiteinde naar het vroege begin in je eigen ? Mysterie en toch heel duidelijk soms. Straling schiep materie en die materie valt in haar componenten én in straling weer uiteen. Na de schepping van materie door straling, ‘in den beginne’ werd alles alleen uitgebeeld als de vastheid van stof en eeuwige eigenschappen als kleuren en klanken en volume en ruimte en snelheid…als vorm…iets zonder stoffelijke vorm kan immers niet bestaan…zelfs de symboliek die we door onze woorden uiteindelijk deden ontstaan heeft een vorm…gemaakt uit de stof waarnaar we wederkeren. Dewelke is jouw rol hierin…welke eigenschappen vertolk jij het best,…en hoe doe je dat dan ?

de snelheid van licht en de micro-en macro kosmos
Als we naar de maan kijken is het licht dat we zien 1 sekonde onderweg geweest. Het licht dat rechtstreeks van de zon komt, het zonlicht, doet er acht minuten over. Het licht uit de macro kosmos komt dus uit het verleden(nog van de big bang) en bereikt ons als waarnemer in het NU…de grens van verleden met toekomst. Ook de micro kosmos is een niet volledig volgens dezelfde wetten opgebouwde wereld met kernen (atoomkernen) zoals de sterren en elektronen(planeten, manen) die er rond cirkelen.
Heeft het atomaire licht ook een snelheid nodig om ons te bereiken of valt het volledig met onze tijdszijn samen of…of reist dat anti-materie-licht in de richting van de toekomst als we de richting van het licht uit de macro kosmos als het verleden beschouwen…of valt de snelheid van het atomaire licht niet samen met het uiteinde van het verleden en bevindt het licht in de atomen hun antimaterie zich in ons hier en NU in een genetische atomaire vorm die tevens het volledige naslagwerk van ons verleden vormt ? Ik denk eerder aan een combinatie van de drie stellingen, met altijd een ‘voorzienigheid’ naar de toekomst toe.
Wat kan ik daar nu mee aanvangen zal je zeggen? Vermits onze geest één is met de materie, want we komen uit de straling die de materie vormde voort en zijn deze straling ook…en alles wat er gebeurt met materie en straling te maken heeft en weer straling en uiteindelijk weer één punt met bijna geen inhoud wordt; kunnen we ons beginnen afvragen of we niet al geen miljarden bigbangs en ontwikkeling van biologisch leven meegemaakt hebben. Miljarden herkansingen.
Uitgaande van het bovenstaande, kan je een aantal schetsjes maken.
De ruimterekening gaat van klein naar groot. Ruimte werd door de big bang geschapen, werd groter en groter en groeit voort. De tijdsrekening gaat van verleden naar toekomst, van min naar plus.
De snelheidsberekening van macrolicht en microlicht met waarnemer gaat van min naar plus, van verleden naar toekomst en wij als waarnemer altijd op het uiteinde van het recentste verleden…ons wegdek om te rijden, de toekomst, altijd in ’t oog houdend. Vergeet niet op tijd te rusten…zodat je bewust dagelijks de toekomst weer plannen kunt…in zoverre die toekomst al planmatig is…soms kan je er alleen maar op inspelen… .

“in den beginne was er het woord” én de wetenschap
Voor de zoekenden naar het waarom, de betekenis van het leven, zijn er niet alleen een deel van de antwoorden in teksten te vinden; teksten niet alleen van vandaag maar zelfs tot honderden jaren voor Christus en langer zoekt men met woorden een betekenis aan het leven te geven. Ook de moderne mens die het niet zo begrepen heeft op het klassieke taalgebruik dat je in oude teksten terugvindt heeft er vaak iets aan.
Niet alleen teksten, maar ook de wetenschap draagt vele sleutels tot het begrijpen van de zin van het leven.
‘In den beginne was er het woord’…en inderdaad…het woord is trilling…is straling…’straling’ kan je niet vastgrijpen…daarin onderscheid het zich van materie. Chronologisch gezien was er eerst ‘straling’ en dan pas ‘materie’. Het was het onzichtbare dat het zichtbare vormde. Chronologisch was er eerst het ei en dan de kip…eerst het idee, het onzichtbare, de straling…en dan de materie. De wetenschap breekt zich het hoofd over de vraag wat er vóór de big-bang was : was er eerst ofwel een punt zonder afmetingen en zonder inhoud of was er eerder eerst een volume dat kleiner of gelijk aan nul dreigde te worden (zoals iets dat wordt samengeperst en op de duur barst) ? Intuïtief geloof ik eerder dat er sprake is van schepping van zodra iets het inhoudsloze benaderd. Als de druk op of in een bepaalde ruimte zo groot is dat het inhoudsloze wordt benaderd is er sprake van instabiliteit en bijgevolg van een lagere symmetrie…de ruimte ontploft met als doel de oorspronkelijke symmetrie te herstellen. Wanneer uit dode materie (als zoiets al bestaat, want zelfs mineralen hebben energie) biologisch leven ontstaat, dan heeft dat de neiging zich tot ingewikkelder structuren te ordenen. ‘Instabiliteit’ vraagt als het ware om een verhoging van de kwaliteit van de structuren langs de welke de organisatie van de natuur tot en met zijn kind, ‘ons bewustzijn’, zich beweegt. Een lagere vorm van symmetrie leidt tot zinloosheid en uiteenvallen. Bij een toestand van ‘stabiliteit’ heb je geen druk van buiten uit of wordt de druk weerstaan…is dit niet het geval dan komt men via het uiteenvallen soms toch tot situaties die naar nieuwe vormen van stabiliteit leiden kunnen. Zou het soms ook niet mogelijk zijn, zo vraag ik me af ‘dat die uitwendige druk, die onrust, soms ook niet van binnenuit geschapen wordt ? Roept de rust de onrust op met beider ontwikkeling als doel ? Je kan deze fysica ook naar de alledaagse belevingswereld van de mens proberen vertalen.
Een rechtschapen iemand die veel negatiefs moeten dragen heeft en er wijzer door geworden is en zijn inzichten helder proberen doorgeven heeft…is er zelf op de duur nog meer bewust van geworden. Zo bewust dat sommige dingen ook voor hem nog slechts in een flits duidelijk zijn. Is ‘rust’ fysisch gesproken enorm veel groter dan onrust en neemt die rust, dat evenwicht af, naarmate het kleine, het detail van alles benaderd wordt…teveel detail dreigt te overladen ? Zo kan een mens bijvoorbeeld ook instorten als er teveel problemen opeens op hem afkomen. Geen wonder dat hij dan in de grootheden van de rust, een open luchtruim, de sterrenhemel, een berg of de zee enz….weer nieuwe energie vindt.
Zo kan je doorfilosoferen. Is dood wel alleen minerale ‘rust’ en ‘stabilisatie’…wat gebeurt er met het gedeelte onzichtbare stralingsenergie dat ons verlaat (zie het essay ‘doodgewoon’ over een bijzondere ervaring).
De wetenschap leert ons onder andere dat zowel fotonen (straling), atomen en later cellen bepaalde dingen gemeen hebben.
Ze schikken en herschikken en vormen voortdurend nieuwe combinaties. Al die combinaties hebben een voorgeschiedenis.
Al die combinaties waren en zijn en zullen voortdurend afhankelijk van bepaalde levensomstandigheden zijn.
Onze genen zijn een actueel dossier van alles wat er daarvoor al meegemaakt is. Ook onze huidige zielsgesteldheden zijn aan dezelfde wetten onderhevig. Als je je eigen familie en omgeving bestudeert dan lijkt het wel of sommige eigenschappen van mensen al voor hun geboorte voorgeprogrammeerd in de genen van hun ouders moeten zijn ingeprent, afhankelijk van de toestand van de verwekkers destijds. De energie van licht en andere stralingsenergie ontwierp het leven en waarschijnlijk verworden we terug tot die bron, voegen we ons bij het licht, worden we licht dat stroomt daar waar het binnengelaten wordt…letterlijk en figuurlijk…zoals de kracht vervat in het WOORD…dat niet alleen een klank, een trilling maar ook een betekenis is. Alles is betekenis…en een drang naar voortdurende herstel van verbroken symmetrie.
Het individueel wezen is een tot stand gekomen collectief, tot stand gekomen door zij die geleefd hebben en leven.
Het individuele wezen is een progressieve, voorgeprogrammeerde incarnatie doorheen de tijd.
als noten die je onder een boom zoekt, zo wordt gevonden alles wat je je maar afvraagt, als je maar aandacht hebt.
intro
Mooi zo, we kunnen weer wat schrijven. We, de complexe, maar oh zo eenvoudige eenheid van geest die dit neerpent.
Alles van uit het standpunt dat ook diegenen in wiens leven je verwikkeld zit, je leven voor een stuk bepalen.
Daarom ook die we, van de eerste zin. We zijn een telepathisch geheel van verbanden en gevoelens en inzichten die aan kwaliteit werken.
Met wat we al schreven namen we reuzestappen, ik, diegene die het opschreef, heeft altijd wat voorsprong en achterstand tegelijk.
Achterstand, qua niet altijd volledig direct de zielswereld van anderen te begrijpen, voorsprong omdat, eenmaal ik die door ervaringen begrijp, ik een grote inhaalsprong maak.
Voor elke nieuwe aanzet tot analyse, lijkt het als of de droomwereld van ’s nachts niet genoeg is en de dag korte rustmomenten telt waar alles overwogen wordt.
Een soort Passing It All -PIA (een overlopen van vroegere informatie over toestanden en axioma’s met de huidige fasen en mogelijke projecties naar de toekomst toe). Voorsprong ook vooral vanwege allerlei inzichten op alle domeinen van het leven, abstract of concreet en de uitingen hiervan op velerlei literair en ander gebied.
Bovendien moet je qua spiritueel-psychologische dingen in je omgeving een aantal mensen kennen die symbolisch verwant zijn aan diegenen die ondergetekende auteur kent. (ze zijn wel in eenieders omgeving te vinden, maar toch). Zie ook de symboliek uit het kortverhaal ‘Er was dus toch leven na de dood’

Om de bovenstaande alinea te begrijpen, zijn al die inzichten en bijvoorbeeld professor Carl Jung zijn symboliek van de droomwereld niet voldoende.
Om een beetje te kunnen volgen moet je er van uitgaan dat materie en antimaterie één zijn en moet je de symboliek van het objectieve wetenschappelijke aanvoelen.
Spoken bestaan niet, want iets zonder vorm kan niet bestaan, wat zinloos dreigt te worden, kleiner of gelijk aan nul, neemt andere vorm aan. Zelfde principe van de big bang, waarna straling, fotonen, atomen, moleculen, planeten…cellen, xx, celdeling, organismen… wij. Het ei was eerst, niet de kip. Al deze dingen die van het micro niveau vertrokken en vertrekken (en eigenlijk vanuit uitwisseling met antimaterie) hebben ook macro-vormen.
Zo heb je niet alleen het individuele bewustzijn van een cel, maar ook van een individu, groepsbewustzijn, collectief bewustzijn…op onbewust, onderbewust, bewust niveau.
Zo heb je ook op sociaal vlak de reis van clans, families, stammen, feodaliteit naar moderne maatschappijen.
Zo heb je ook de ontwikkeling van het individuele bewustzijn, niet alleen via schoolse kennis opdoen, maar ook via tal van vormen van relaties, zakelijke en andere.
Iedere soort relatie heeft dan weer een aantal schakeringen…die teruggaan naar vorige generaties en er voor een stuk verdere ontwikkelingen of reacties op van zijn.
Zonder een praktisch concreet iets, bestaat geen theoretisch iets en omgekeerd is ook waar, net zowaar als er geen materie zonder antimaterie is.
Alles was straling in de beginne en eindigt bij straling…maar eindigen kan niet, omdat energie onvernietigbaar is, en andere vormen aanneemt.
‘Is er een energie die heel de evolutie niet heeft nodig gehad om eenzelfde of vergelijkbaar bewustzijn met het onze te hebben’ ?, zou men zich kunnen afvragen.
Daardoor kom je nogal vlug uit op het beperkende pad van de godsdiensten…die weigeren van de linken tussen wetenschappen en andere domeinen te zien.
Wetenschap weigert dan weer van de linken met zaken zoals telepathie te zien…terecht soms, want er bestaat veel gezweef en gezever op ’s mensen evolutietocht. Geen verwijt, ieder zijn eigen zoektocht, maar toch. Laten we aannemen dat al het goede dat mensen ooit deden door de levenden als straling ontvangen kan worden, indien ze zich niet emotioneel bezwaren.
Materie is zwaarder dan eterie (straling) en deze laatste is één in de wisselwerking ermee.
Het emotionele zware, zou men moeten ontgroeien en dan meer in rust door het leven gaan, maar de wegen van de genetica en de uitwerking ervan zijn ondoorgrondelijk. Het spoor van het spirituele tussen mensen is heel moeilijk te volgen. De boodschappen van je innerlijken zijn soms verwarrend en misleidend.
Het kan goed zijn dat mensen die op emotioneel vlak rust gevonden hebben, deze toch nog verlaten voor het dieper begrijpen van het spirituele via het emotionele.

Materie en antimaterie zijn één omdat stof alleen niet kan bestaan en het spirituele ook niet zonder inhoud, zonder stoffelijke vorm kan. Alles is een zoeken naar aanvulling en uitwisseling daarom, binnen de grenzen van wat mogelijk, wenselijk en dragelijk, dus mogelijk is.

In welk verhalen zit je momenteel ? Hierover moet je eens goed mediteren. Wie zijn al die mensen die je van nabij of verder kent. Begin misschien bij diegenen die je meer van nabij kent. In welke verhalen zitten zij en hoe sluiten deze verhalen op de jouwe aan. Doorloop de momenten dagelijks die rust of onrust brachten in jezelf en probeer uit te vissen wat je ergert en deze ergernissen te overkomen door je in te leven in wie de andere is door dingen die je samen met hen doet. Probeer ook de angels in de levens van anderen te vinden. Je zal merken dat iedere diepere vraag die je je stelt in het dagelijkse leven geleidelijk, al dan niet abrupt langs dingen en mensen in de buitenwereld om, een antwoord probeert te geven. Soms zullen de verschillende delen van je ego daar verschillend op reageren en moet je hier tijdelijk een houding van onverschillig evenwicht tegenover aannemen…totdat door de kalme, rustige overwogen daad en het duidelijke spreken alles helderder wordt en je omgeving weet dat je van uit een innerlijke rustige kracht spreekt. Of je daar in dat punt kunt blijven, hangt af van de dingen die je met mensen aangaat. Sommigen hun taak is het van mensen met een te vaak verstoorde innerlijke kalmte te begeleiden…anderen hun wezenlijke ik verandert gewoon dingen door, zelfs zonder in de gewone betekenis van met mensen om te gaan. Projecteer niet te veel in de zin van ‘het zal zo moeten zijn of zo moeten worden’. Alhoewel er vele dingen vast liggen, heb je ook telkens de keuze om bepaalde richtingen uit te gaan en daarmee verbonden de paden van een aantal mensen te kruisen. Veel hangt ook af van wat er in het verleden werd aangegaan en al of niet afgesloten…en dat limiteert enigszins het heden, zeker als je niet bij je innerlijke rust geraakt, vanwaar de voor jezelf meest gunstige ontwikkelingen vertrekken. Ondanks vele kritieken die je zal tegenkomen, bevindt men zich als men vanuit kalmte denkt en voelt en handelt in een voor jouzelf sterke positie. Als men zijn eigen onvoldoende liefheeft, zijn talenten onderschat en teveel connecties van uit een verkeerd ingeschat verantwoordelijkheidsgevoel aangaat, in zware emotionele kringen blijft vastzitten, zal men niet de juiste mensen aantrekken om bij je innerlijke rust te blijven…alhoewel het dan wel de juiste mensen zijn…aangezien je je op een bepaalde frequentie van zijn bevindt.

Levens en Verbanden
Heb ondertussen al wel het één en ander dat voorouders en dus inclusief ik, niet begrepen, doorleefd en doorstaan en een passend vervolg gegeven. De grootouder en oudergeneratie werden in één en twee wereldoorlogen groot en het politieke begrip van die zaken heb ik bestudeerd, bediscussieerd, er over geschreven tot en met alternatieven toe en mijn generatie en de jongeren hebben een aantal kansen de dag van vandaag, om hetzelfde te doen. Ook van waar we komen en wie we zijn, zelfs mogelijke verbanden met wat energetisch van hen die ooit leefden overbleef, en hoe de menselijke geest over leven en dood heen als eenheid werkt, heb ik geschetst. Een roman schrijven om dit te verduidelijken, ach, dat is het leven zelf, niet zomaar te verwoorden, maar in feite heb ik het via een aantal onder meer op internet verkrijgbare literatuur en andere kunstvormen geprobeerd, via organisaties en het leven tussen mensen zelf. Google onder meer ‘de blogfilosoof’ en ‘fotofilosofie’.
Warmte, intellect, intuïtie, liefde…zouden ze zonder de straling van het verleden wel kunnen bestaan…die soort van wijsheid die van straling atomen en cellen maakte en de cel een binnenweg wees om zichzelf te vermeerderen, ‘het delen’, aanleerde. ? Heel dat proces, bij ieder leven wordt het van bij de verwekking doorlopen en het leven zelf is ook een soort groei doorheen wat al was verworven.

Veel ingewikkelder dan al die voorouderlijke lijnen, maar simpel voor wie ze doorheeft, zijn de liefdesbanden tussen mensen, en dan meer bepaald diegenen van zij die ook lichamelijk tot mekaar komen en heel in het bijzonder, de kinderen die er uit voorkomen en de wegen die zij gaan nemen. Wanneer men goed in zijn vel zit, lijkt men wel in een bewuster en verlichter makende soort echte roman te zitten. Men merkt ook beter hoe het leven van verschillende mensen als een puzzel in één zit. Niet alleen jezelf bent een puzzel, maar ook ‘ je anderen’ in het kader van steeds grotere entiteiten. Iedereen doet dingen in afwachting van de volgende fazen van het leven en er zit enorm veel zin in dit gigantische gevecht om de onzin uit de scenario’s te houden. Op je beste momenten weet je ook dat je eigenlijk heel goed geholpen wordt in het leven…en dan wordt elke soort situatie dragelijk. Kleine dingen even belangrijk als grote. Men ergert zich niet meer aan de medemens en situaties maar begrijpt en schat in en men staat op zijn eigen strepen indien echt nodig. Het ego mag niet te groot zijn, maar is niet een negatief iets en soms moet je het heel groot laten worden; net zoals zich ergeren soms wel handig kan zijn als dynamiek die je op bepaalde momenten nodig hebt…alles past in dingen die nu eenmaal gebeuren.
Een beetje filosofisch in het leven staan helpt hier wel bij.

Vroeger deelden mensen meer materiele zaken, nu moet iedereen zijn eigen boor-en dit en dat machine hebben. Het echt menselijke met mekaar bespreken is een even groot taboe geworden als het voortdurend over de dood hebben, en vermits de ware toedracht achter deze, voor iedereen gelijkaardige en toch andere evoluties eigenlijk, voor een groot deel met het woord ‘liefde’ in al zijn schakeringen te maken heeft; raakt men al eens teveel schaduwzijden die mensen tot confrontaties leiden, wat ook niet altijd echt wenselijk is. Het ontdekken van de kracht van de eigen innerlijke vreugde en die met mekaar uitwisselen, is altijd de oplossing.

Genetische wijsheid
Genetische wijsheid zet mensen op weg naar mekaar om onafgewerkte dingen uit het verleden in het nu tot rijpheid te laten komen, zodanig dat de onvoltooide verhalen van de voorouders hun voltooiing vinden als genetische wijsheid, weer wijzer geworden. Soms stoppen verhalen wegens volbracht of ten einde inspiratie. Je kan daar veel rond uitleggen, maar het komt in feite voor een groot stuk neer te weten wat het leven en de liefde inhoudt, welke schade negatieve emoties kunnen veroorzaken voor meer positieve wegen worden gevonden. Een mens moet steeds meer capabel worden om te leren observeren wat er in het nu gebeurd. Eenmaal je het verleden snapt en veel kennis en wijsheid hebt opgedaan, sta je stabieler in het nu.

Even enkele ‘details’ over het leven samenvatten
1. Niet de vraag naar het leven na de dood is de moeilijkste vraag in de filosofie, maar de vraag van waar onze grootste schatten, de nieuwelingen blijven komen, dat is een groter raadsel. Het vervolg van genetische en andere verhaallijnen van vroeger,
2. De woorden ‘God’ en ‘Liefde’ lijken wel tijdens in sommige geschriften boven alles verheven te staan, maar de zoektocht naar innerlijke vrede (en maatschappelijke vrede), omhelst een hele reeks domeinen, waaronder de overwegend stoffelijke economische, sociale en politieke (in die volgorde van ontstaan). De persoonlijke zoektocht naar innerlijke vrede echter staat in het teken van de man-vrouw verhouding.
De mens tussen tijden en verandering
Vroeger waren er zo van die draaibare driehoekige autovenstertjes. Vroeger waren er nog veel boeren in Europa. Vroeger, … . De zakelijke relaties tussen mensen evolueerden mee, als ook de psychologische relaties werden er door beïnvloed. Maar hoe staat het nu met onze spirituele band met het leven, zijn we helemaal in de ban van de aanhangers van de zinloosheid van het leven, of ontdekken we toch de samenhang van velerlei soorten zingeving en uiteindelijk de persoonlijke zin van onze levens ?
Het feit dat we zijn wie we zijn en voortdurend in het actuele moment van wording zitten, is al een wondermooi iets wat men kan ervaren bij bestudering van al die natuurlijke factoren die de hele reis van straling tot atoom en cel en wijzelf hebben mee bepaald. Alles wat bestaat heeft een vorm en bij benadering van de vormeloosheid valt alles weer uiteen in straling. De krachten die bijdroegen tot het tot stand komen van leven op aarde, zijn al even verbazing wekkend, lees er maar lectuur op na of volg een aantal documentaires dienaangaande en probeer U de wortels van Uw eigen zijn eigen te maken.
Bij het sterven worden we terug voor een deel straling, en hoe dat voelt of welke functies die straling heeft, daar hebben we het raden naar. Voegt deze straling zich bij het geheel van aanwezige energie in de kosmos of blijft ze voor een deel niet met ogen of lichaam aanwezig bij bepaalde of alle leden van onze genetisch vertakte mensenboom ? In vele, zo niet alle gevallen zijn we de voortzetting van de verhalen van onze voorgangers; dus niet bepaald de Indische manier van reïncarnatie; noem het genetische reïncarnatie. De symboliek van het wezen van zijn van alle of sommige van diegenen die ons via de DNA samenstelden, ligt in ons versmolten in alle facetten van ons karakter en manieren van doen en zijn.
Kenmerkend in onze persoonlijke evolutie en onze reacties naar mensen toe is niet zo zeer alleen de rode draad van de praktische indeling en uitwerking van ons dagelijks leven, maar ook de blauwe lijn van sociaal met mensen om te gaan en een stap verder, vriendschappelijk in al zijn gradaties. Deze blauwe lijn leert ons dat we er qua ontwikkeling van echt menselijk bewustzijn voordeel mee hebben van onze naasten goed te behandelen, confrontatie met als doel alleen de eigen belangen; levert zelden een bijdrage tot meer wijsheid over hoe het leven in mekaar zit. Het bewustzijn van het feit dat we een geheel vormen als groepen mensen en de mensheid samen, zou moeten groeien. Voor de rode draden in onze levens betekent dat dat we ons meer moeten inzetten om uit te vissen hoe de economische, sociale en uiteindelijk politieke wereld plaatselijke en internationaal in mekaar zit en waar we ons daar bevinden en welke de korte en lange termijn perspectieven en alternatieven zijn. Voor de blauwe draden betekent dat we meer de tijd moeten nemen om ons te verdiepen in hoe de mens door de eeuwen heen zich via onder andere religie en filosofie heeft proberen oriënteren om iets van de algemene en persoonlijke zin van het leven te snappen.
De persoonlijke zin van iemands leven is het verhaal van de interactie met de wereld als totaliteit maar ook voornamelijk met diens omgeving, kennissen, collega’s, vrienden, familie en zo verder. Een belangrijk deel hiervan is de beleving van het liefdesgebeuren in de verhouding man- vrouw bijvoorbeeld. Gewoonlijk beleefd men alleen de praktijk van liefdesrelaties en is er weinig bewustwording rond de wetmatigheden waarvoor de praktijk symbool staat. De reden waarom niet eenieder zich van evenveel van het voorgaande bewust is, heeft ook te maken met de verschillende draagkracht van eenieder, men moet bepaalde waarheden, plezante en andere, ervaren en onder ogen durven zien, wil men psychologisch en spiritueel groeien.
Aan mekaar vastgemaakt
Je hebt al wel eens bergbeklimmers bezig gezien, met een touw aan mekaar gebonden. Een fout van één kan gevolgen hebben voor de andere. Geprojecteerd op onze relaties en meer bepaald onze meest emotionele relaties, zou men er kunnen van uitgaan dat bijvoorbeeld families met kinderen best niet buiten de familiekern passionele relaties aangaat, daar deze tot enorme ingewikkelde reacties en verwikkelingen kunnen leiden die de dingen tussen mensen te complex maken. Vaak zijn zijsprongen ingegeven door de moderne maatschappelijke achtergrond die het tegen 100 percent willen genieten van het leven promoten; ‘genieten’ in de zin van zijn seksuele horizonten te verleggen in vele gevallen. Men heeft vaak niet door dat men de moeilijkheden die men in de bestaande relaties ontmoet opnieuw op zijn bord krijgt met anderen die op hun beurt weer andere op te lossen emotionele problemen meedragen. En van die anderen snapt men niet voldoende waarom ze bij hun oorspronkelijke partners zijn en vaak zeker niet dat het nieuwe relaties aangaan vaak een vluchtpoging is of zich willen indekken tegen mogelijke escapades van de eigenlijke partners. Langs de andere kant zit men met de feiten van diegenen die aan onze levens voorafgingen. Wat ons overkomt is vaak verbonden met wat hen overkwam en als tegenreactie daarop nemen wij onze posities in of gaan gewoon op hetzelfde pad verder, naargelang de eigenheden waarmee eenieder in het leven zijn zin en voldoening probeert te vinden. Ook komt men soms andere partners tegen bij wie men zich beter voelt om velerlei redenen…spiritueler verbondenheid bijvoorbeeld. Het oplossen van dingen die over generaties heen vast zitten.
Eens in dit stadium gaat niet alleen de lichamelijke jaloezie meespelen, met soms catastrofale gevolgen. De oorspronkelijke band tussen mensen zal dan wel aanvankelijk aangewakkerd worden, maar hoe dieper de spirituele band, des te meer de nieuwe partners naar mekaar zullen doorgroeien. Die spirituele band, wanneer gebouwd op gemeenschappelijke interesse naar dit domein van het leven toe én positief aansluiting vindend met wat er bij de voorouders moeilijk was, zal ook de lichamelijke band tussen mensen verstevigen en indien er dan niet voor mekaar exclusief gekozen wordt, krijgen de spoken uit het verleden vrij spel om vaak op een destructieve manier toe te slaan. Of het zou het geval moeten zijn dat de taak van iemand wel degelijk bij de oude banden ligt…indien dit al niet een verlenging betekent van het niet op eigen benen kunnen staan van het oorspronkelijke thuisfront.
Only English traduction
On the way towards inner peace
It is not because we come crying in too the world and perhaps weeping disappear, that everything between them does not make sense. All you have to do is study the sciences and grasp the symbolism of understanding the deeper meaning of life in all areas. You have to escape from the superficial world that people are trying to impose. If you want to play a positive role in your small and personal environment or for others to also make a positive contribution on the more collective level, then you should first study how economic and social and political things are connected to each other, and linked to the more subjective aspects of our worlds they are then being cultivated with more and more awareness. Understand all this in a brother point and then there is more space not only for the ordinary thoughts and dialogues but also for the inner communication with yourself. You come into a beautiful landscape and you will experience an inner peace as a setting through which you end up after the passing of the joys and worries at a point between the past and the following moments, an ever-shifting moment of being where all the negative feelings vanish and a number of other perspectives around the meaning behind ‘life’ arise. Life, with its most beautiful law: as soon as the pointlessness is approached, you get either more nonsense or a way out of it. The less you stay with some form of smart, the quicker you can loosen your own from a lot of disregard that has to do with turning around in circles. In order to be able to do this you have to understand your own life, accept criticism and self-criticism, not stay in self-pity or threaten to become over-exaggerated with others. The situation in which you find yourself is always a first step towards less or more insight into the solidarity between people, people of the past and people of today. If you are guided too much by an excess of a desire that is based only on lusts and intoxication or possession, you may not be unhappy at times, but the inner peace that you need to be able to cope with others and yourself comes not shorter by.
Learning to express our feelings and asking for strength to the past and present energy of the good that can be present so simply in the silence of nature, in the humility of recognizing and acknowledging all those signs in people that they just want to be happy are without too many complex parts of the soul that usually depart from all possible forms of fear, fear not being loved enough, too short of everything and everyone to come, sickness greed, uncertainty, rush-driven competition and so much Lake. All the essentialities mentioned in previous sentences then translate into a number of ideological contradictions that blur our philosophical view of things and, at most, can lead to an improvement of the practical living conditions (nothing at all, as long as these remain ecologically responsible), but at least cost of lives that are at the service of enormous exploitation and are associated with alienation and often bloody conflicts. But enough about that in my previous essays and art forms of all kinds. If society were to be managed according to more ethical standards, man would also be given more room for his mental and spiritual evolution, since everything is connected. A prerequisite for growth is that the challenges that life poses on a personal and collective level also dare to tackle and do not get stuck in self-criticism or continue to annoy you without solutions coming into view.
fifty
Became 50. If you count the procreation (meanwhile midsummer is midsummer 2018 and the counter is at almost 63). Even more when you count the creation of our solar system. And before and before … I must have always been something … before I finally became a bit of someone from my ancestors. Actually we are all one constantly falling apart and we all come from the same source of building up. Before the male and female get together to make a new physical unity they have already completed a billions of years old rehearsal. Just as you sometimes decide to do something in a different way during your life, the same combination has never been born.
What makes biological life so special is the ability to try something differently. Where does that power come from?
Part of the laws of physics and chemistry … but do irrevocable ‘laws’ determine and explain everything?
Is the power of creation not constantly building up and destroying … but always something innovative … and is not that process itself the key to eternity?
Not only for our lives but also during our lives and even after our death we are still a piece or different pieces in someone else … because we are one unit … still children of that kindness, the negative emotions too, that curiosity, that ‘wanting’ was already in the atoms before biological life. If we also saw particles of our own in the others, we would be more interested in each other and well-being.
Life is simply an artist who expresses himself in every possible way … in the beauty of nature as well as in our personal relationships … down to the bottom of our thoughts. Do you feel the line from this end to the early beginning in your own? Mystery and sometimes very clear. Radiation created matter and that matter falls apart in its components and in radiation. After the creation of matter by radiation, ‘in the beginning’ everything was only represented as the solidity of matter and eternal qualities like colors and sounds and volume and space and speed … as form … something without a physical form can not existence … even the symbolism that we eventually created through our words has a form … made from the material to which we return. Which is your role in this … what qualities do you best interpret … and how do you do that?
the speed of light and the micro and macro cosmos
If we look at the moon, the light we see is one second on the way. The light that comes directly from the sun, the sunlight, takes eight minutes. The light from the macro cosmos thus comes from the past (still from the big bang) and reaches us as an observer in the NOW … the boundary of the past with the future. The micro cosmos is also a world that is not completely built up according to the same laws with nuclei (atomic nuclei) such as the stars and electrons (planets, moons) circling around them.
Does the atomic light also need a speed to reach us or does it completely coincide with our time or … or does that anti-matter light move in the direction of the future if we change the direction of the light from the macro cosmos? Considering the past … or does the speed of the atomic light not coincide with the end of the past and the light in the atoms their antimatter is in us here and now in a genetic atomic form that also the complete reference work of our past forms? I am rather thinking of a combination of the three propositions, always with a ‘providence’ towards the future.
What can I do with that now will you say? Since our mind is one with matter, because we come from the radiation that mattered and this radiation is also us … and since everything that happens with matter and radiation becomes finally one point with almost no content is we can begin to wonder whether we have not experienced billions of big bangs and the development of biological life. Billions of new starting ups.
Starting from the above, you can make some sketches.
The space calculation goes from small to large. Space was created by the big bang, grew bigger and bigger and continued to grow. The time calculation goes from past to future, from minus to plus.
The speed calculation of macro light and micro light with observer goes from minus to plus, from past to future and as an observer we are always at the end of the most recent past … our road surface to drive, the future, always in mind. Do not forget to rest on time … so that you can plan the future on a daily basis … in so far as one is able to plan one’s future … sometimes you can only respond to it ….
intro
Nice way, we can write something again. We, the complex, but oh so simple unity of mind that drops this down.
Everything from the point of view that also those in whose life you are involved, determine your life for a piece.
That is why we, from the first sentence. We are a telepathic whole of connections and feelings and insights that work on quality.
With what we have already written we took giant steps, I, the one who wrote it, always has some lead and backlog at the same time.
Backlog, in terms of not always completely understand the soul world of others, lead because, once I understand by experiences, I make a big catch.
For each new approach to analysis, it seems as if the dream world of night is not enough and the day has short moments of rest where everything is considered.
A sort of Passing It All-PIA (an overflow of past information about states and axioms with the current phases and possible projections towards the future). The main advantage is also because of all kinds of insights in all areas of life, abstract or concrete and the expressions of this in many literary and other fields.
Moreover, in terms of spiritual-psychological things in your environment you need to know a number of people who are symbolically related to those who know the undersigned author. (they can be found in everyone’s environment, but still). See also the symbolism from the short story ‘So there was life after death’
To understand the above paragraph, all those insights and, for example, Professor Carl Jung, are not enough to symbolize the dream world.
To be able to follow a bit you have to assume that matter and antimatter are one and you must feel the symbolism of the objective scientific.
Ghosts do not exist, because something without form can not exist, which threatens to become pointless, smaller or equal to zero, takes on a different form. Same principle of the big bang, after which radiation, photons, atoms, molecules, planets … cells, xx, cell division, organisms … we. The egg was first, not the chicken. All these things that start and depart from the micro level (and actually from exchange with antimatter) also have macro-forms.
So you have not only the individual consciousness of a cell, but also of an individual, group consciousness, collective consciousness … on an unconscious, subconscious, conscious level.
So you also have the social journey of clans, families, tribes, feudalism to modern societies.
In this way you also have the development of individual consciousness, not only through academic knowledge, but also through many forms of relationships, business and others.
Every kind of relationship has a number of shades … that go back to previous generations and that there are a lot of further developments or reactions to them.
Without a practical concrete thing, no theoretical thing exists and vice versa is also true, just as there is no matter without antimatter.
Everything was radiation in the beginning and ends with radiation … but it can not end, because energy is indestructible, and takes other forms.
“Is there an energy that did not need the whole evolution to have the same or similar consciousness with ours?” One might wonder.
This leads you to the limiting path of religions … which refuse to see the links between science and other domains.
Science refuses to see the links with things such as telepathy … rightly so, because there is a lot of loneliness and slogans on people’s evolution. No reproach, each his own search, but still. Let us assume that all the good people once did can be received by the living as radiation if they do not object emotionally.
Matter is heavier than energy (radiation) and the latter is one in its interaction with it.
Which stories are you currently in? You should meditate on this. Who are all those people who you know from close by or further. Perhaps start with those you know more closely. In which stories are they and how do these stories connect with yours. Go through the moments every day that bring peace or unrest in yourself and try to figure out what annoys you and to overcome these annoyances by living in who the other is by things that you do together with them. Also try to find the angels in the lives of others. You will find that every deeper question you ask in daily life gradually, whether or not abruptly by things and people in the outside world, tries to give an answer. Sometimes the different parts of your ego will respond differently to this and you have to temporarily take on an attitude of indifferent equilibrium … until the calm, quietly considered act and the clear speech make everything clearer and your environment knows that you an inner quiet force speaks. Whether you can stay there in that point depends on the things you do with people. Some of their job is to guide people with too much disturbed inner calm … others their essentials simply change things through, even without the usual meaning of dealing with people. Do not project too much in the sense of ‘it should be or should be like that’. Although many things are fixed, you always have the choice to go out in certain directions and thereby to cross the paths of a number of people. Much also depends on what was entered into in the past and whether or not it was closed … and that limits the present somewhat, especially if you do not touch your inner peace, where the most favorable developments for you leave. Despite many criticisms you will encounter, you will find yourself thinking and feeling from calm and acting in a strong position for yourself. If one loves his own inadequate, his talents are underestimated and too many connections from a misunderstood sense of responsibility, in heavy emotional circles remains stuck, one will not attract the right people to stay with your inner peace … although it may be the being right people … since you are on a certain frequency of being.
Lives and Relations
In the meantime, I have already mentioned a few things that ancestors and therefore including me, not understood, lived through and endured and gave a suitable follow-up. The grandparent and the parent generation became great in one and two world wars, and I studied, discussed, written about the political understanding of these issues, and alternatives and my generation and young people have a number of opportunities today, to do the same thing. to do. We have also outlined where we come from and who we are, even possible connections with what is energetically left of those who once lived, and how the human spirit works as a unit over life and death. Writing a novel to clarify this, ah, that is life itself, not just to put it into words, but in fact I have tried it through a number of literature and other art forms available on the internet, through organizations and the life between people themselves. Google includes ‘the blog philosopher’ and ‘photo philosophy’.
Warmth, intellect, intuition, love … they could exist without the radiation of the past … that kind of wisdom that made radiation atoms and cells and the cell a way to increase itself, ‘sharing’ , learned. ? All that process, with every life it is gone from the conception and life itself is also a kind of growth through what was already acquired.

Much more complicated than all those ancestral lines, but simple for those who know them, are the love bonds between people, and more specifically those of those who also physically come to each other and in particular, the children who appear and the ways that they are going to take it. When one feels good about it, one seems to be in a more conscious and enlightening kind of real novel. People also notice better how the lives of different people are like a puzzle in one. Not only are you a puzzle, but also ‘your others’ in the context of larger and larger entities. Everyone is doing things in anticipation of the next phases of life and there is a lot of interest in this gigantic fight to keep the nonsense out of the scenarios. At your best moments you also know that you are actually very well helped in life … and then every kind of situation becomes bearable. Little things as important as big ones. People are no longer annoyed by their fellow man and situations but understand and treasure and they are on their own stripes if really necessary. The ego can not be too big, but it is not a negative thing and sometimes you have to let it become very big; just as annoyance can sometimes be useful as dynamics that you need at certain moments … everything fits into things that happen.
Being a little philosophical in life helps with this.
In the past, people shared more material things, now everybody has to have their own drill and this and that machine. Discussing the really human with each other has become as big a taboo. The truth behind these things is often related with too many dark sides which lead people to confrontations, which is not always really desirable. Avoidable is not always the answer. Discovering once inner joy is always the answer. Because that’s where real strength comes from.
Genetic wisdom
Genetic wisdom puts people on their way to each other to make unfinished things from the past into the present to maturity, such that the unfinished stories of the ancestors find their completion as genetic wisdom, wiser again. Sometimes stories stop because of accomplished or in the end by lack of ‘inspiration’. You can explain a lot about this, but it actually comes down to a great deal to know what life and love entails, what harm negative emotions can cause befor more positive ways to be found. A person must become more and more capable of learning to observe what is happening in the present. Once you understand the past and gained a lot of knowledge and wisdom, you are more stable in the now.

Just summarize some ‘details’ about life
1. Not the question of life after death is the most difficult question in philosophy, but the question of where our greatest treasures, the newcomers keep coming, is a bigger mystery. The sequel of genetic and other storylines from the past,
2. The words ‘God’ and ‘Love’ seem to be above all in some writings above all else, but the search for inner peace (and social peace) embraces a whole series of domains, including the predominantly material economic, social and political (in that order of origin). The personal search for inner peace, however, is dominated by the male-female relationship.
Man between times and change
In the old days, there were so many of those rotating triangular car windows. There used to be many farmers in Europe. Back in the days, … . The business relations between people evolved, as well as the psychological relationships were influenced by it. But what about our spiritual connection with life, are we absolutely captivated by the followers of the meaninglessness of life, or are we discovering the coherence of many kinds of meaning and ultimately the personal meaning of our lives?
The fact that we are who we are and are constantly in the present moment of becoming is already a wonderful thing that can be experienced when studying all those natural factors that have determined the entire journey from radiation to atom and cell and ourselves. Everything that exists has a form and, in an approximation of the formlessness, everything falls apart into radiation. The forces that contributed to the creation of life on earth, are equally astonishing, read or read literature or follow a number of documentaries on this subject and try to make the roots of your own his own.
When we die, we get back some radiation, and how that feels or what functions that radiation has, we guess. Does this radiation join the whole of existing energy in the cosmos or does it partly not remain with eyes or body with certain or all members of our genetically branched human tree? In many, if not all, cases we are continuing the stories of our predecessors; so not exactly the Indian way of reincarnation; call it genetic reincarnation. The symbolism of the essence of being of all or some of those who composed us through the DNA lies in us in all facets of our character and ways of doing and being.
Characteristic in our personal evolution and our reactions to people is not only the common thread of the practical layout and elaboration of our daily life, but also the blue line of social interaction with people and a step further, friendly in all are gradations. This blue line teaches us that in terms of the development of real human consciousness we take advantage of our neighbors to treat well, confrontation with only the own interests; rarely contributes to more wisdom about how life is in one another. The awareness of the fact that we form a whole as groups of people and humanity together should grow. For the red threads in our lives, this means that we have to do more to find out how the economic, social and ultimately political world is local and international in each other and where we are located and which short and long term perspectives and alternatives to be. For the blue wires it means that we have to take more time to study how man has tried to orientate through religion and philosophy through the ages to understand something of the general and personal meaning of life.
The personal meaning of someone’s life is the story of the interaction with the world as a totality, but also mainly with its environment, acquaintances, colleagues, friends, family and so on. An important part of this is the experience of the love affair in the relationship between man and woman, for example. Usually one only experiences the practice of love relationships and there is little awareness about the laws for the symbolism of it all. The reason why not everyone is aware of just as much of the above, also has to do with the different capacities of everyone, one has to dare to experience certain truths, pleasant and others, to be ready for psychological and spiritual growth.
Attached to each other
You have already seen mountaineers busy with a rope tied to each other. An error of one can have consequences for the other. Projected on our relationships and more specifically our most emotional relationships, one might assume that families with children, for example, do not enter into passionate relationships outside the family, as these can lead to enormously complicated reactions and complications that make things between people too complex. . Often, leaps and bounds have been prompted by the modern social background that wants to promote the enjoyment of life at 100 percent; ‘Enjoy’ in the sense of changing his sexual horizons in many cases. It is often not understood that the difficulties that one encounters in the existing relationships are again brought to bear on board with others who in turn carry other emotional problems to be solved. And of those others they do not understand enough why they are with their original partners and often certainly not that entering into new relationships is often a flight attempt or to protect themselves against possible escapades of the actual partners. On the other side one is confronted with the facts of those who preceded our lives. What happens to us is often connected to what happened to them and as a counter reaction to that we take up our positions or simply continue on the same path, according to the peculiarities with which everyone in life tries to find their way and satisfaction. Sometimes you also meet other partners with whom you feel better for a variety of reasons … for example, a more spiritual connection. Solving things that are stuck across generations.
Once again, at this stage, not only the physical jealousy is involved, with sometimes catastrophic consequences. The original bond between people will then initially be fueled, but the deeper the spiritual bond, the more the new partners will grow into each other. That spiritual bond, when built on common interest towards this domain of life and finding positive connection with what was difficult for the ancestors, will also strengthen the physical bond between people and if not chosen for each other, the ghosts from the past free game to often strike in a destructive way. Or it should be the case that somebody’s task does indeed lie with the old tires … if this does not mean an extension of not being able to stand on its own feet from the original home front.

 

A 108 YEARS !

It seems I became the oldest person in the world last week, 1 of may 2064.  What a celebration.  No, not like before with a lot of camera teams from all around the globe which would have blocked the mountain road to my Swedish chalet; no, the world is far more organised these days.  Each commune, each city is a member of a worldwide media network.  All people wanting to collaborate with it send the issues not purely related to the local community to a central media location in Stockholm that arranges the further distribution.  Compared with the 20st century and the first decennia of the following century the difference in how people run society is enormous.

Everyone is connected with one or more projects of the global management system of society.  Every project has it’s sectors.  For a job you can go to Housing, Energy, Food, Telecom, Education, Resources, Environment, Culture, Health, Goods, Distribution, Transport, Safety, Entertainment, Media and Money, Management System.  HEFTERECHGDTSEMMM, kind of a Welsh word to mention them all at once.  It was some kind of story, taking over the power from the old system.  I’ll tell you all about it later. Each project has it’ s own following up within the project Media.

The project Global Management System coordinates the 17 projects since the international revolutions around 1924 that put an end to all existing forms of oppression, barbarism and lot’s of absurd anachronistic situations.  Changes were implemented that offered humanity real opportunities to lead more human lives.  The greediness of billionaires  and their political and military staff were on the brink of starting a series of nuclear wars.

Our current management system makes it possible for everyone to do the job you prefer.  We don’t need ever growing economies any more to survive financially.  Most of our streets and our intercontinental high ways are connected by a magnetic system of public transport.  A computer program calculates the demand of jobs for each project and on the basis of these figures the subscriptions of 14 from the 17 projects are calculated and taken of everyone’s account ones a month.  So no pay in fact for taking the bus.  Resources like water, gas, …even food became common property, farmers get a decent wage so they aren’t slaves of bancs any more and even little farmers can restart their production.  In fact the scale and the way food was produced under the old system led to a loss of quality and unhealthy situations for both man and animals.  Private owners of resources are given a wage to work in one of the sectors of the project Resources or they can chose other projects to work in.  The main criterium of evaluation is not in the first place how much you produce, but how good you feel in your job.

In the projects Production of Goods and Distribution there isn’t a subscription system and the private or cooperative owners of enterprises or shops are bound to follow a worldwide social taxation system where nobody can sheet.  Little shop owners have grown in numbers as well and receive a wage for their social function.  Really big producers of goods are obliged to form one group for each kind of product, so there is no more competition.  Closures of factories are a thing of the past , except if there is no more demand for something.

International, interconnected computer systems calculate the demand an d the price takes into account the wages of people.  We could not do away with the system of wages in the areas of production and distribution of goods.  There was to much of a risk that the wealthier classes would turn against the process of restructuration and eventually would pay mercenaries to start social discontent campaigns. We did manage dough to abandon the speculation system and abolish the stock markets but wages and trade and money still exist, be it in an other form.  In our education system we stretch a lot of importance to explain that to much consumption can destroy an even ecological production system and the need to move to a system were calculation of prices is no longer needed because people don’t take to much of the products.  We know that we can arrange this in a telematic way in which the consumption of each individual or house is followed up, but it’ s the attitude of people themselves that is important.   To put it briefly, we only use (digital) money to buy goods and for the rest we have subscriptions on every service.  Even if we don’t own a house, our rent is taken care of by the management system who pays the house owners a modest rent.  That’s why a lot of houses are being sold, so they get cheaper.  The Global Management System provides enough digital money, so that’s why there aren’t budget cuts any more.

Military production has ceased to exist, only the police has weapons.  This issue started the revolution in 1924.  People were fed up with the once who governed the world for the sakes of the big bourgeoisie.  More and more groups challenged the military industry  and the little group of billionaires who in fact owned the two third of the planet.  More and more they hated the fact that they had total control over the State apparatus and that they kept the world in poverty and war, while polluting more and more and putting a price on every service and activity possible.  The money inn those days more and more went to  the banks that wanted to take over social security, pensions, homes and so on.  Unemployed people were forced to work for very poor wages or for free, even by the new populist right wing parties claiming to replace the old classical parties.  They just wanted to save the old imperialistic way of thinking by putting the emphasis of political reflection on nationalism, racism…you name it.

The right to work thus became a joke.  Everyone had different statutes, so ‘divide and rule’ indeed ruled.  After the first big bank crisis in 2008, especially the most important imperialistic unities in war mongering prepared war after war with lots of unseen destruction and millions of displaced people as a consequence.  Masks fell, budgetary cuts, restrictions and all kind of absurd measures couldn’t save the old democracy any more.  Poverty and war and the need to get as wealthy as in Western countries led millions to flew their countries of origin.  The bourgeoisie was even pleased about this development, they could use cheap labour and a division between people, leading to a strengthening of their right wing parties.  War mongering layers of industry and goverment in the Western and Arab world preferred negotiating with right wing politicians to extend their greed more and more.

And what about the left ? The left restricted itself to defensive tactics within the almost purely old capitalist system.  They did not take into account the how’s and why’s of all kind of subjective characteristics of people, of things that held them of from revolting.  Religious people thinking that the left was for State Capitalism or ‘atheistic’. The left did not have clear philosophical and political answers on these themes and no really alternative to propagate as managing society in a different way was concerned.  Parts of the population still taught capitalism was to rule for ever…and they enjoyed the benefits of it, not seeing the dangers and the sand the ‘building’ was build on.

A lot of groups were occupied with only partly solutions, nobody offered a global alternative.  People in power were not afraid of manifestations.  Wars could have been prevented by class action, but that did not emerge.  The number of people with a social conscience and enough consciousness had to grow and grew …so that in the end they wanted to look for ways to stop wars and poverty and social security being attacked. In the end they organised in local and later international groups that wanted an international binding world referendum about the most urgent problems facing humanity.

 

Facebook Fotofilosofie   https://deblogfilosoof.blogspot.be

I could convince some of them to join their force in an organisation called CONSCIENCE. The English short word for ‘Collective Organisation for New Simultaneous Cooperative International program & project Elections, Necessary to Create more Equality’.  Not bad for a Dutch Belgian hee !

We wanted to get more and more people using their free time to involve in all those social and political matters…and free time they more and more had, being thrown out of their jobs by automatization and so on.  They abandoned their habits of before, to much gaming, not enough reading good books and they didn’t like their living conditions any more.  As their numbers grew the political establishment started giving in to their demands mainly because the really leftist parties started taking bits of their programs too.  More and more people, even the not politically evolved as well started believing in a kind of democracy where first the global program was chosen and then in a second round the conductors, directly on the project lists.

Once this idea grew still more popular the bourgeois parties tried to save the old system by forming government of national unity, promising that those would hold referenda themselves to deal with the demands of the revolutionaries.  But it was to late.  The idea of creating another system of elections had become to popular.  If people could choose the winner of the Euro song contest why wouldn’t they have their say on war and social issues ?  The referendum of CONSCIENCE had such a success that in the end it lead to an international conference of disarmament and the reconversion of the military industry.  The workers in those industries started making plans to make goods the people in poor countries really needed.  The leftist parties took the ideas to establish a new way in managing society over and won more worldwide elections with them from 1924 onwards, even before the new system was implemented officially. That’s how the fundaments for our today’s world in 2064 were made.

 

 

 

 

 

3.Verhalen over een aantal mensen wiens levenslijnen samen kwamen.  Hoe doe je dat ?

Je kan iemand omschrijven met het beroep dat men uitoefent of heeft uitgeoefend, toch men is zoveel meer dan ook de praktische dingen die je dagelijks doet.  Alle zinnen van het leven heb ik al in alle literaire stijlen en via de zevende kunst en een aantal andere doorheen de jaren aangewend om te bewijzen en uit te drukken dat het leven niet zinloos is, heel mooi is, ondanks diegenen die voor oorlog en armoede blijven zorgen en de mensen die in de droeve kanten van het bestaan vast blijven zitten.  Te lang soms om zich nog te herpakken.  Is ergens iemand op zijn plaats gedurende ieder moment van zijn of haar leven ?  Het is een persoonlijke denkoefening waarbij men zich niet moet laten vangen aan een aantal illusies over hetgeen je leven in feite van uit eigen gezichtspunt en dat van anderen betekent.

 

2.De honderdduizend appels in wording

Van uit mijn raam overschouw ik de kracht van het lente ochtendbeeld nadat de bloemen in de laagstam appelboomgaard hebben plaats gemaakt voor de kleine vruchtjes die je nu dagelijks in volume zal kunnen zien toenemen.  Alhoewel ze een halve kilometer in de verte het beste uit de bodem zuigen voel ik van bij mij hun naar de hemel reikende kracht, een goed idee om dit gevoel als aanhef voor dit schrijven te gebruiken.  Geen politieke of filosofische redes meer geven voorlopig of allerhande info verspreiden, dacht ik gisteren wijl ik genoot van de wandelingen in open veld tussen weer andere boomgaarden met prachtige vergezichten met hier en daar een boeketje dorp tussen.  Het panorama met zicht op Atterode en aan de overkant de watertoren van Swerthout-Wittebeek was, is mooi, beetje een zuidelijker zus van de wijngaardenstreken van de Provence en de Languedoc.  Een zee aan ruimte gaf de natuur wederom voor niets.  Gewoon betaald met mijn verlangen naar rust en stilte.  Van daar naar Troostenberg bos gereden, tegen Houwaart, deelgemeente Tielt en Winge, niet te verwarren met dezelfde gemeentes in West Vlaanderen.  Het bos was een waar paradijs van deugd doend licht in bijna alle dimensies.  De aardbeien van de boer met zijn hondje langs de kant van de weg, smaakten verrukkelijk.  Van op de hoogtes verborg het bos, meer een woud eigenlijk, reeds het kasteel waar in wereldoorlog één de slachtoffers van Aarschot en omstreken verpleeg werden.  Maar praat vooral niet over de oorlog in deze overwegend welvarende streek, waar alleen de oude oorlogen worden herdacht, de nieuwe op niet veel aandacht en inzet van mensen kunnen rekenen.  De oude wonden willen begrijpen is niet genoeg, en eenmaal de lessen geleerd moet men meer bezig zijn met de oorlogen van nu.  Maar niet vandaag dacht ik.

Toen ik met mijn gezelschap ondertussen aan het kasteel van Horst arriveerden bleef het verleden ons volgen.  Een babbel met de eigenaar van een ouwe auto van 1933, een bijna eeuweling dus, maar nog goed te been en als middeleeuwers verklede mensen wierpen me weer de geschiedenis in…en alsof dat nog niet genoeg was zou ik later op de namiddag nog de voorzitter van het herdenkingscomité uit het oorlogsdorp ontmoeten.  Weer iets in de agenda schrijven, 26 oktober in de dorpskerk komt er iemand uit de Kempen een lezing geven over de concentratiekampen waar hij en zijn vader boeken over schreven.

We zochten een tafeltje om iets te drinken.  Alleen aan een tafel zat een iemand eind de dertig, publicerend filosoof een pijp te roken en we mochten plaats nemen.  Hij had ons al in het woud gespot en er ontspon zich natuurlijk een boeiend theatraal gesprek rond een aantal filosofische ‘ankers’.  Het benieuwde hem van waar uit zijn gesprekspartners in hun stellingnamen over de zinnen van het leven vertrokken.  Het werd een zes uur durende uitwisseling rond bijna alle thema’s van het leven die ik af en toe van de zijwegen weer op de hoofdwegen probeerde trekken.  In hoeverre is een ontmoeting geen toeval en in hoeverre zijn de besproken dingen niet gewoon gedachten overdrachten of een soort telepathie tussen mensen ?  Moet je die dingen kaderen tegen een achtergrond van geloven in de godsdienstige, de religieuze, een filosofische of een onverschillige achtergrond.  Of een spirituele misschien, van uit het standpunt dat de ‘overkant’, het ‘na de dood’ niet bestaat omdat alles eenheid is en tijd alleen rationeel bestaat en we na de dood in mineralen en straling uiteenvallen; straling waarvan onze gesprekspartner dacht, denkt dat ze met een strikte hiërarchie  en het Goddelijk ingrijpen of niet ingrijpen te maken heeft; terwijl het indelen van mensen op basis van atheïst of niet atheïst zijn vrij dom aan het worden is, gezien het feit dat de vooruitgang op vele wetenschappelijke domeinen in de richting van de bevestiging van een aantal spirituele bevindingen aan het evolueren is.  Het werd zo een beetje een schaakspel tussen drie mensen, ook de persoonlijke beleefwereld werd even een item, de eigen menselijke evolutie in een wereld van positieve en negatieve emotie, een wereld van denkbeelden soms die het inzicht op de waarheid vertroebelen…het feit bijvoorbeeld dat je de geschiedenis van de linkerzijde niet met alle schulden van de twintigste eeuw en verder moet beladen.  Overal waar er als reactie op honger en uitbuiting omwentelingen en revoluties waren stuurde het grootkapitaal zijn troepen op af om er burgeroorlogen te organiseren, met vele doden ten gevolge natuurlijk.  Had de revolutie in het Duitsland op het einde van de eerste wereldoorlog geslaagd geweest; was er nooit een tweede wereldoorlog gekomen.  Net als in de winter sommige watervallen niet meer stromen en er zich op plekken blokken ijs vormen, kan men zich door een tijdelijk gebrek aan kennis of geloof in te starre denkbeelden blokkeren…en soms ging het debat ook in die richting…in de richting van het absolute gelijk te willen claimen.  Hopelijk hebben de aangrenzende tafeltjes er ook van genoten, want er werd nogal hard gepraat, maar ook van uit het hart ook gelukkig.

 

1.Soms heeft een oude herinnering een levenslijn voorspellend karakter

Van de morgen, de babbel met de drie Russels, nee, geen familie van de filosoof, maar wezens met een eigen manier van filosoferen over het leven, gewoon hond zijn.  Zo blij als zotten worden wanneer ze snappen dat er een fiets in een camionette wordt gezet en  dat ze in de bijna eindeloze boomgaarden en velden van het Hageland vrijelijk mogen gaan crossen, snuffelen, op muizen -en rattenjacht gaan.  Wijl weer de kievit op dezelfde plek zijn mannetje waarschuwt dat we door hun broedgebied trekken…kan ook een vrouwtje zijn, van zo hoog zie je dat niet.  Aan het kapelletje van  1628 ongeveer staat een hoge meiboom in bloei, niet de klassieke struiken meiboom, maar een echte dikke stam, recht omhoog en een verzameling meiboombloemen met een welhaast hemelse geur.  Laat de kerken maar zeuren over de hemel, alles is eeuwig zowel als vergankelijk, maar het leuke is dat op manieren waar de meeste mensen toch al ook niet veel in geïnteresseerd zijn, alles misschien wel eens weerkeert tot alle verhalen weer hun voltooiing benaderen en dan plots weer andere wendingen krijgen.  Fietsend tussen de honderden meters lange rijen fruitbomen die hun sexy look voor een groene reeds hebben verwisseld, deze zesde mei van 2018, denk ik terug aan toen ik als peuter of kleuter bij een wandeling met de klas met mijn korte broekje op de soms rode, soms bruine of zwarte grond van de streek zat en de rode mieren serieus wat plekken op mijn benen en billen achtergelaten hadden.  Deze beestjes denken niet na, ze doen gewoon…zoals de eerste slogan voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zegt. Wat er niet bij staat is dat dat ‘gewoon’ ‘doen’ in dit deel van de geschiedenis als gevolg heeft dat naast de welvaart, de armoede en oorlog ook voortduren blijft.  Voor de mensheid vandaag valt of staat de welvaart met zoveel mogelijk economische groei of de boel valt stil…dus met zijn allen maar ‘fakken’ (streekdialect voor werken als ezels) …met zo weinig mogelijk mensen om zo goedkoop mogelijke producten te maken terwijl dat niet de bedoeling van het leven kan zijn.  Meer en meer mensen moeten hun hoofd bezig houden met zien dat ze toekomen op het einde van de maand.  Wat me trouwens sterk aan die mieren doet denken.  Dan liever een hondenleven, nat als ze zijn van hun tochten door het lange gras en de eerste reeds voor drogend hooi van klavers, ‘pisbloemen’ (paardenbloemen) en twintig soorten gras gemaaide velden; ruikend naar kip; trekken we weer huiswaarts.

4.het Octaaf van de politiek en de filosofie
Do Instinctief element. Zware klank. Onze stam, mijn domein, de andere de vijand, met alle middelen buiten houden, naast het produceren en verdelen en de gevechten naar buiten toe, het gevecht binnen in de groep om de macht en het handhaven van de technieken om de onderste lagen gedwee te houden. Ook nu nog in allerlei organisaties merkbaar en we sleepten het door de eeuwen heen met ons mee, omdat het net als alle stappen in de evolutie van straling tot atoom en cel en zo verder onderdeel is van het totale biologische (én sociale) embryo van de evolutie dat zich bij elke bevruchting herhaald. Eenmaal de vrucht geboren en opgevoed moet worden, moeten wel het overdreven deel ego van de baby, kleuter en peuter ingetoomd worden omdat het de vooruitgang van het geheel niet zou hinderen. Vaak is hier ook bij pubers en adolescenten en volwassenen nog heel veel werk aan. Filosofisch en politiek gezien sluiten niet sociale mensen een verbond met organisaties die zich op het eigen volk maar vooral op de materialistische welvaart van de leidende groepen richten. Ten tijde van de primitieve samenlevingen kon je wel geen atoombom droppen op een land, duizenden kilometers verder, maar de situatie is nu in feite nog dezelfde.
Re De mens die meer beschouwend wordt, niet volgens een neutrale filosofie, maar voorlopig via één of andere vorm van godsdienst, niet te verwarren met Religie of Spiritualiteit, religie is het verbinden van alle mogelijke domeinen van het mens zijn om tot een levensbeschouwing te komen die bij je past, filosofie gaat al meer in de richting van ideologische beschouwing…en spiritualiteit is een vorm van geloven in de zin van de eeuwige verderzetting van leven, onder welke stoffelijke vorm dan ook. De eerste organisaties die hier uit voort kwamen werkten samen met de adel als dominerende kracht van de samenlevingen, het helpen onderdrukken van vooral de boeren en andere uitgebuite lagen van de bevolking. Momenteel zijn ze een stuk socialer geworden, maar ook royaal betaald, niet door de afgenomen macht van de adel, maar door de burgerij, die achter de schermen van haar burgerlijke democratie de touwtjes in handen houdt. Wat enerzijds wil zeggen het samenwerken met die imperialistische landen die een strijd om grondstoffen en het in stand houden van de op superfortuinen gebaseerde machtsverhoudingen nastreven en anderzijds het in aantal toegenomen leden van de onderste lagen zo verdeeld willen houden dat ze niet in opstand komen. De andere groepen, partijen in dit Octaaf verhaal doen daar in afnemende mate aan mee, de laatste honderd jaar door onder meer regimewisselingen in het buitenland door te voeren, denken we maar aan het Congo ten tijde van Lumumba.
Mi Na de godsdienstig geïnspireerde partijen kwamen de ‘liberalen’ met hun partijen en van meet af aan stelden ze zich ook al voor als de vertegenwoordigers niet alleen van de meer materieel welvarende in de samenleving maar later ook dachten verkeerdelijk de echte zelfstandigen en sommige boeren dat deze groepen en partijen voor hen opkwamen, terwijl ze ook als de vorige groepen werden meegezogen in de machtspolitiek van het grootkapitaal met zijn grote industriële groepen die al voor een paar oorlogen gezorgd hebben. Als je de huidige vertegenwoordigers wil geloven zijn de vroegere recessies en de vroegere en huidige wereldpolitiek niet het gevolg van een systeem dat op mateloze verrijking is gebaseerd. Vaak steken ze de schuld op de eerste sociale experimenten van de onderste bevolkingslagen tijdens de laatste paar honderd jaar van de geschiedenis, terwijl het de burgerij was die bij zulke gelegenheden de internationale conservatieve krachten verenigde om revoluties tegen te gaan. Denken we maar aan de 14 buitenlandse legers die naar Rusland gesteund werden om de kliek rond de laatste tsaar te redden en vroeger nog de samenwerking tussen de legers van Frankrijk en Duitsland om de Parijse commune te verslaan. De tweede wereldoorlog had er trouwens niet geweest indien de revolutie in Duitsland na wereldoorlog één, niet mede door de zogezegd sociaal democratische krachten werd neergemaaid.
Fa. De sociaaldemocratie dan. In plaats van samenwerking met de echte socialisten die de wereldoorlogen al twee maal probeerden tegen houden, kozen de sociaal democraten op basis van het feit dat hun vertegenwoordigers dik betaald werden om dat te doen voor de bourgeois vorm van democratie, van de Grieken geërfd, en die hebben zich er ondertussen klem mee gezet. Tegenover de door oorlog en overproductie veroorzaakt vluchtelingenproblemen en ecologische uitdagingen en automatisatie hebben ze geen aan de huidige technische mogelijkheden aangepaste oplossingen meer.
Sol De talrijke groepen van echte ‘socialisten’ die er ondertussen nog niet uit zijn of ze de partij of de raden in de ondernemingen de macht willen geven zijn wel solidaire mensen die aan een sociaal aanvaardbaar inkomen willen werken. Midden de veranderende samenstelling van de maatschappelijke groepen zoeken ze naar middelen om aan de macht deel te nemen, zich vaak beperkend tot een aantal tactieken van vroeger. Deelnemen aan de eisenstrijd van de vakbonden, een eisenstrijd die zich beperkt tot lonen, pensioenen en zo verder. De in aantal steeds grotere groepen van werklozen en hopeloos in verschillende statuten verdeelde mensen hebben weinig tegenmacht te bieden. De solidariteit van de vakbondstop en zijn leden beperkt zich te veel tot het binnenland, terwijl de wereld één geworden is. Vandaag in de bres voor een ingestort fabriek van textielarbeiders en textielarbeidsters in Bangladesh, morgen al weer vergeten. Ook qua het thema oorlog en vrede heeft men niet echt een offensief programma en beperkt men zich al jaren tot veroordelingen van situaties, beperkte betogingen, terwijl de oorlogen in het Midden Oosten en daarbuiten alleen hadden kunnen worden gestopt door een wereldwijde bezetting van militaire wapenfabrieken en zo meer, wat makkelijk door de vakbonden en onafhankelijke groepen had kunnen worden georganiseerd. In dit soort status quo zitten we vandaag in deze door militaristen en banken en zo meer geleidde wereld, waar men in de welvarende delen echt overwegend doet of er niks aan de hand is. Dit soort solidair linkse groepen worden met de stempel ‘communistisch’ bijna van het politieke spel uitgesloten, terwijl bijna niemand er zich van bewust is dat dat woord gewoon betekendt dat er gewoon geproduceerd en verdeeld wordt zonder handel en speculatie en geld op termijn ook overbodig wordt…terwijl vooral dat laatste subjectief nog een utopie is. Bijkomende moeilijkheid voor diegenen die Karl Marx als kompas gebruiken is, naast de subjectieve verdeeldheid (een opsomming op het eind van het verhaal), is het feit dat naast interessante pogingen om solidariteit wetenschappelijk te verklaren (zie boek Dirk Van Duppen- Johan Hoebeke ‘De Supersamenwerker’) er geen brug wordt geslagen naar spiritueel ingestelde mensen die niet alleen de mensen willen bewust maken maar ook een beroep doen op het ‘geweten’ van de mensen en dit niet louter als een materieel iets zien. Omstandigheden zoals de automatisatie van bijna alles in de maatschappij, de schaalvergroting die alle kleine winkels en boeren aan de kant zet, zullen deze organisaties op de duur moeten aangrijpen om hun eigen organisatiemodellen als alternatief te presenteren of blijven sukkelen in het straatje van al die trukken die er voor zorgen dat ze bijna nooit mogen meeregeren. En als ze dat doen dan is het om de ergste sociale uitwassen in te tomen. Gebruik dan liever de moderne technocratische middelen en andere vormen van geweldloos verzet om de macht aan de graaiers en oorlogszuchtigen te ontnemen en meer hoop voor mensen in uitzichtloze situaties te bieden.
La In de politieke wereld bestaan er sinds mensen heugenis ook partijen, groepen vooral ook die zich gewoon totaal onafhankelijk buiten de bestaande grote machtsstructuren willen organiseren en zich op vrijwillige, individuele of beperkt collectieve basis richten en organiseren…zo van ‘hangt er allemaal aan Staat en partijen’, we vinden zelf wel onze eigen uitweg. Hun tegenstanders noemen hen ‘anarchisten’, soms hebben ze een nihilistische visie op het leven, ‘niets heeft zin’ en willen ze in hun wereld van totale vrijheid niet hun deel van het werk doen; maar er zijn er anderen die helemaal het tegendeel bewijzen en enorm positieve dingen doen en zich ver van nodeloos geweld houden. De klassieke groene partijen van nu zijn zo begonnen, maar soms lijkt het wel of ze zich ook aan dit soort supergeldmaatschappij hebben aangepast en profiteren ze van dezelfde vetbetaalde lonen als de meerderheid van onze parlementen en raken ze verstrikt in heel de nodeloos ingewikkelde juridische en sociale en fiscale wetgeving van deze overwegend rijke contreien. Bovendien laten ze zich vangen door landen als de US en bepaalde Europese en Arabische landen om af en toe eens ergens mee te gaan bombarderen, wat nog voor meer ellende zorgt. Wat ze doen kan gemeentelijk nuttig zijn en in de huidige toestand van algemeen bewustzijn stap voor stap weer sociale vooruitgang boeken (wat men van de bourgeois democratie ook verwachtte vóór de twee grote wereldoorlogen die niet via de burgerlijke democratie vermeden werden)…maar biedt geen globale oplossing voor de wereldproblemen en voor de mens die gewoon een leven wil waar hij niet afgejaagd wordt, maar terug naar meer natuur en eenvoud wil.
Si De toekomst. Een voorbeeld. De media, nu nog in handen van mensen die veel geld willen verdienen met informatie. Filosofisch, van uit het standpunt van de werkende mens even onethisch als geld willen verdienen met gezondheid, telecom, elektriciteit, water, onderwijs, cultuur, grondstoffen en noem maar op. Elke gemeente in de wereld maakt deel uit van één wereldwijd verbonden medianet. Alle mensen die daar in een gemeente willen aan meewerken sturen bepaalde niet tot de regio beperkte onderwerpen door naar een centraal mediapunt dat voor de verdere verspreiding zorgt. Tegenover de twintigste eeuw en de eerste decennia van de volgende eeuw, is het verschil met hoe mensen de samenleving van nu besturen enorm. Eenieder die dat wil is aan één of meerdere projecten van het samenlevingsbestuur verbonden. Ieder project heeft zijn deelsectoren. Voor een job kan je terecht bij : Huisvestiging, Energie, Telecom, Voedsel, Onderwijs, Leefmilieu, Cultuur, Gezondheidszorg, Grondstoffen, Goederenproductie, Goederendistributie, Geld, Ontspanning, Veiligheid, Transport en Media. (H.E.T.V.O.L.K-gggggOVTM). ‘Het Volks GOVernemenTm’ maakte er men in Vlaanderen van. Het ‘overnemen’ van de klassieke macht. Zal hieronder later eens vertellen hoe dat ik dat aankomen zag, die omwenteling.
Elk project heeft trouwens zijn eigen opvolging binnen het project Media. Het project ‘Samenlevingsbeheer’ coördineert de 17 projecten al sinds de internationale omwentelingen rond 2024 die een einde maakten aan alle heersende vormen van onderdrukking en barbarij en andere absurditeiten; koersveranderingen die de mensheid de kans gaven meer menswaardige levens te leiden. Bijna was de aarde ten prooi gevallen aan de hebzucht van een kleine groep miljardairs en hun politieke en militaire bondgenoten die de wereld weer aan hun oorlogszucht wilden overleveren.
Ons huidig besturingssysteem maakt het voor ieder mogelijk de job van je keuze uit te oefenen. Wij hoeven niet steeds meer economische groei te hebben opdat het economische systeem zou overleven, wij produceren geen miljoenen vervuilende auto’s meer bijvoorbeeld, de meeste straten zijn net als de intercontinentale snelwegen via een magnetisch aangedreven systeem van openbaar vervoer verbonden. Een onkreukbaar computerprogramma berekent per project hoeveel banen aangevraagd zijn en alleen op basis daarvan wordt de prijs van de abonnementen op veertien van de zeventien projecten berekend. Grondstoffen zoals water, gas,…en voedselgrondstoffen zijn gemeenschappelijk bezit kunnen worden bijvoorbeeld onder meer omdat de boeren een goed door het systeem gegarandeerd inkomen krijgen. Zo zijn er wereldwijd weer vele mijloenen boeren bijgekomen in een wereld waarvan de landbouw en veeteelt bijna aan schaalvergroting ten onder aan ’t gaan was. Privé grondstoffen eigenaars zijn nu al of niet medewerkers in één van de vele sectoren van het project Grondstoffen. Het belangrijkste evaluatiecriterium is in de eerste plaats niet hoeveel je presteert, maar hoe goed je je in je job voelt.
Qua goederenproductie en distributie van goederen bestaat er geen abonnementensysteem en de ondernemers en grootwarenhuizen zijn aan een strikt rechtvaardig wereldwijd taxatiesysteem gebonden. Gewone zelfstandige kleine winkeliers zijn ook in aantal toegenomen en krijgen vanwege hun sociale functie ook een loon. Producenten zijn verplicht van per product één kapitaalgroep te vormen en hebben dus geen concurrentie meer. Fabriekssluitingen zijn dan ook een anachronisme geworden, niet meer van de tijd.
Internationaal verbonden computersystemen berekenen de vraag en de prijs houdt rekening met het loon van de loontrekkenden. De echte loonarbeid in zijn oorspronkelijke betekenis zelf hebben we dus in de sectoren productie en distributie van goederen niet kunnen afschaffen. Het proces om de grote multinationals en de in gemeenschapsbezit gebrachte bankwereld tot reorganisatie per aard van product te dwingen, leidde immers tot teveel risico op uitgelokte sociale gewelddadigheden van uit de conservatiefste hoeken van het oude systeem. De afschaffing van het oude speculatiesysteem via de beurzen en financiële beleggingen hebben ze wel moeten slikken ! De begrippen ‘loonarbeid’ en ‘handel’ hebben dus wel een hele andere betekenis gekregen. De loonarbeid en het geld dus aanschaffen, daar zijn we nog niet aan toe. In het onderwijs leggen we al wel de nadruk op het feit dat het afschaffen van de loonarbeid alleen kan indien de overgrote meerderheid van de bevolking al van kindsbeen beseft dat overmatig consumeren zelfs een ecologisch ingesteld productiesysteem kan vernietigen en dat producten zonder de basis van het fenomeen ‘geld’ eerlijk verdelen, niet zo makkelijk is, je zou dit wel digitaal kunnen regelen via een computersysteem dat digitaal bijhoudt wat een individu of een wooneenheid zich al heeft aangeschaft, maar zoiets is meer menselijk en waardevol indien het uit het gevoel en de houding zelf van de inwoners voortkomt. Om kort te gaan, geld gebruiken we hier alleen nog voor onze aankoop van goederen, voor al de rest hebben we een abonnement, zelfs voor de door de overheid betaalde sociale huren voor diegenen die geen huiseigenaar zijn. De overheid maakt zelf het geld aan, het bestaat alleen nog in digitale vorm en daarom heeft de overheid ook geen tekorten meer.
Militaire productie bestaat gewoon niet meer, alleen de politie heeft wapens. Zo is de omwenteling in de jaren voor 2024 eigenlijk begonnen, de mensen hadden wereldwijd de buik vol van diegenen die hen in naam van de grote bourgeoisie van de wereld regeerden. Steeds meer groepen klaagden de miljarden verslindende oorlogsindustrie en de parasitaire praktijken van de miljoenen verdienende groepen en individuen aan. Temeer omdat ze bijna overal het hele staatsapparaat en niet alleen de wereld van de multinationals in hun macht hadden en de wereld met zijn enorme productiemogelijkheden al decennia in oorlog en armoedetoestanden hielden. Meer en meer collectief geld ging naar de zakken van de bankwereld die alle taken van de overheid wou overnemen, pensioen, ziekteregelingen en zo meer. De privatisering van instellingen voor oude van dagen werd onder privébewind een financiële ramp voor de gepensioneerden. Meer en meer deed men voor taken in de gezondheid -en verzorgingssector, zelfs voor de veiligheidsdiensten en zovele andere diensten meer een beroep op onderbetaalde ‘vrijwilligers’. Het uitgespaarde geld vonden de regeerders en industriëlen handig om aan militaire wapens en andere onzin te besteden. Recht op werk was toen een lachertje. Iedereen werd op de één of andere manier tegen mekaar opgezet om toch maar de verdeling tussen mensen in stand te houden. Na de bankencrisis in 2008 raakte de imperialistische belangen van de meest tot de tanden bewapende regimes steeds meer met mekaar in de clinch via oorlogen in andere landen. Bezuinigingen en allerlei absurde oplossingen van schijnproblemen konden de ware aard van de toestand van de oude vormen van democratisch bestuur niet meer redden. Armoede, oorlog en de drang naar meer welvaart joegen miljoenen mensen richting US en Europa vooral. Deze situatie was de conservatieve burgerij niet onwelgevallig, daar ze voor een verrechtsing van de verkiezingsresultaten zorgde. Ook oorlogsstoker nummer één, de United States onderhandelde van oudsher liever met rechtse regimes, niet met naar het socialisme neigende zeg maar. En links ? Links beperkte zich tot defensieve voorstellen binnen het systeem van het grote uiterst kapitalistische denken. Veronachtzaamde de subjectieve redenen die de moderne mens van het zich rebbeleren afhielden en bood niet echt een filosofisch antwoord aan diegenen die niet voor links kozen om bijvoorbeeld het feit dat dit tegen hun godsdienstige wereldbeschouwing inging of omdat ze dachten dat geen enkel ander systeem dan het systeem van de speculatie met het grote geld en het kapitalisme hen op het welvaartsniveau van na de tweede wereldoorlog kon brengen.
Allerlei groepen waren wel met tal van deeloplossingen bezig, maar niemand bood een globaal alternatief aan. Van betogingen waren de machthebbers niet bang genoeg. Het was wachten op meer en meer mensen die, gewapend met een groot sociaal geweten zich echt wilden engageren om een organisatie te vormen die via de moderne middelen het gemiddeld sociaal bewustzijn van de massa’s omhoogtrekken kon. Meer en meer mensen zagen in dat die gruwelen der oorlog stokers en die bezuinigingen op en afbraak van al wat sociaal al bereikt was een halt moest toe geroepen worden. Ze organiseerden zich in plaatselijke groepen die een wereldreferendum rond de voornaamste wereldproblemen eisten… zoals ik dit reeds in mijn blogwerk eind 20ste begin 21ste eeuw aan hen voorstelde.

108 JAAR !  ’t Schijnt dat ik de oudste mens ter wereld werd vorige week, 1 mei 2064.        Wat een viering.  Nee, niet zoals vroeger met tientallen cameraploegen van over de hele wereld die het bergpad naar mijn Zweedse dorpschalet in vroeger tijden zouden hebben geblokkeerd, nee, de wereld is nu veel efficiënter georganiseerd.  Elke gemeente in de wereld maakt deel uit van één wereldwijd verbonden medianet.  Alle mensen die daar in een gemeente willen aan meewerken sturen bepaalde niet tot de regio beperkte onderwerpen door naar een centraal mediapunt in Zweden dat voor de verdere verspreiding zorgt.  Tegenover de twintigste eeuw en de eerste decennia van de volgende eeuw, is het  verschil met hoe mensen de samenleving van nu besturen enorm.   Eenieder die dat wil is aan één of meerdere projecten van het samenlevingsbestuur verbonden.  Ieder project heeft zijn deelsectoren.  Voor een job kan je terecht bij : Huisvestiging, Energie, Telecom, Voedsel, Onderwijs, Leefmilieu, Cultuur, Gezondheidszorg, Grondstoffen, Goederenproductie, Goederendistributie, Geld, Ontspanning, Veiligheid, Transport  en Media.  (H.E.T.V.O.L.K-gggggOVTM).  ‘Het Volks GOVernemenTm’ maakte er men in Vlaanderen van.                         Het ‘overnemen’ van de klassieke macht.  Zal hieronder later eens vertellen hoe dat ik dat aankomen zag, die omwenteling.

Elk project heeft trouwens zijn eigen opvolging binnen het project Media.  Het project ‘Samenlevingsbeheer’ coördineert de 17 projecten al sinds de internationale omwentelingen rond 2024 die een einde maakten aan alle heersende vormen van onderdrukking en barbarij en andere absurditeiten; koersveranderingen die de mensheid de kans gaven meer menswaardige levens te leiden.  Bijna was de aarde ten prooi gevallen aan de hebzucht van een kleine groep miljardairs en hun politieke en militaire bondgenoten die de wereld weer aan hun oorlogszucht wilden overleveren.

Ons huidig besturingssysteem maakt het voor ieder mogelijk de job van je keuze uit te oefenen.  Wij hoeven niet steeds meer economische groei te hebben opdat het economische systeem zou overleven, wij produceren geen miljoenen vervuilende auto’s meer bijvoorbeeld, de meeste straten zijn net als de intercontinentale snelwegen via een magnetisch aangedreven systeem van openbaar vervoer verbonden.  Een onkreukbaar computerprogramma berekent per project hoeveel banen aangevraagd zijn en alleen op basis daarvan wordt de prijs van de abonnementen op veertien van de zeventien projecten berekend.   Grondstoffen zoals water, gas,…en voedselgrondstoffen zijn gemeenschappelijk bezit kunnen worden bijvoorbeeld onder meer omdat de boeren een goed door het systeem gegarandeerd inkomen krijgen.  Zo zijn er wereldwijd weer vele mijloenen boeren bijgekomen in een wereld waarvan de landbouw en veeteelt bijna aan schaalvergroting ten onder aan ’t gaan was.  Privé grondstoffen eigenaars zijn nu al of niet medewerkers in één van de vele sectoren van het project Grondstoffen.  Het belangrijkste evaluatiecriterium is in de eerste plaats niet hoeveel je presteert, maar hoe goed je je in je job voelt.

Qua goederenproductie en distributie van goederen bestaat er geen abonnementensysteem en de ondernemers en grootwarenhuizen zijn aan een strikt rechtvaardig wereldwijd taxatiesysteem gebonden.  Gewone zelfstandige kleine winkeliers zijn ook in aantal toegenomen en krijgen vanwege hun sociale functie ook een loon.  Producenten zijn verplicht van per product één kapitaalgroep te vormen en hebben dus geen concurrentie meer.  Fabriekssluitingen zijn dan ook een anachronisme geworden, niet meer van de tijd.

Internationaal verbonden computersystemen berekenen de vraag en de prijs houdt rekening met het loon van de loontrekkenden.  De echte loonarbeid in zijn oorspronkelijke betekenis zelf hebben we dus in de sectoren productie en distributie van goederen niet kunnen afschaffen.  Het proces om de grote multinationals en de in gemeenschapsbezit gebrachte bankwereld tot reorganisatie per aard van product te dwingen, leidde immers tot teveel risico op uitgelokte sociale gewelddadigheden van uit de conservatiefste hoeken van het oude systeem.  De afschaffing van het oude speculatiesysteem via de beurzen en financiële beleggingen hebben ze wel moeten slikken !  De begrippen ‘loonarbeid’ en ‘handel’ hebben dus wel een hele andere betekenis gekregen.  De loonarbeid en het geld dus aanschaffen, daar zijn we nog niet aan toe.  In het onderwijs leggen we al wel de nadruk op het feit dat het afschaffen van de loonarbeid alleen kan indien de overgrote meerderheid van de bevolking al van kindsbeen beseft dat overmatig consumeren zelfs een ecologisch ingesteld productiesysteem kan vernietigen en dat producten zonder de basis van het fenomeen ‘geld’ eerlijk verdelen, niet zo makkelijk is, je zou dit wel digitaal kunnen regelen via een computersysteem dat digitaal bijhoudt wat een individu of een wooneenheid zich al heeft aangeschaft, maar zoiets is meer menselijk en waardevol indien het uit het gevoel en de houding zelf van de inwoners voortkomt.   Om kort te gaan, geld gebruiken we hier alleen nog voor onze aankoop van goederen, voor al de rest hebben we een abonnement, zelfs voor de door de overheid betaalde sociale huren voor diegenen die geen huiseigenaar zijn.   De overheid maakt zelf het geld aan, het bestaat alleen nog in digitale vorm en daarom heeft de overheid ook geen tekorten meer.

Militaire productie bestaat gewoon niet meer, alleen de politie heeft wapens.  Zo is de omwenteling in de jaren voor 2024 eigenlijk begonnen, de mensen hadden wereldwijd de buik vol van diegenen die hen in naam van de grote bourgeoisie van de wereld regeerden.  Steeds meer groepen klaagden de miljarden verslindende oorlogsindustrie en de parasitaire praktijken van de miljoenen verdienende groepen en individuen aan.  Temeer omdat ze bijna overal het hele staatsapparaat en niet alleen de wereld van de multinationals  in hun macht hadden en de wereld met zijn enorme productiemogelijkheden al decennia in oorlog en armoedetoestanden hielden.  Meer en meer collectief geld ging naar de zakken van de bankwereld die alle taken van de overheid wou overnemen, pensioen, ziekteregelingen en zo meer.  De privatisering van instellingen voor oude van dagen werd onder privébewind een financiële ramp voor de gepensioneerden.  Meer en meer deed men voor taken in de gezondheid -en verzorgingssector, zelfs voor de veiligheidsdiensten en zovele andere diensten meer een beroep op onderbetaalde ‘vrijwilligers’.  Het uitgespaarde geld vonden de regeerders en industriëlen handig om aan militaire wapens en andere onzin te besteden.  Recht op werk was toen een lachertje.  Iedereen werd op de één of andere manier tegen mekaar opgezet om toch maar de verdeling tussen mensen in stand te houden.   Na de bankencrisis in 2008 raakte de imperialistische belangen van de meest tot de tanden bewapende regimes steeds meer met mekaar in de clinch via oorlogen in andere landen. Bezuinigingen en allerlei absurde oplossingen van schijnproblemen konden de ware aard van de toestand van de oude vormen van democratisch bestuur niet meer redden.  Armoede, oorlog en de drang naar meer welvaart joegen miljoenen mensen richting US en Europa vooral.  Deze situatie was de conservatieve burgerij niet onwelgevallig, daar ze voor een verrechtsing van de verkiezingsresultaten zorgde.  Ook oorlogsstoker nummer één, de United States onderhandelde van oudsher liever met rechtse regimes, niet met naar het socialisme neigende zeg maar.  En links ?  Links beperkte zich tot defensieve voorstellen binnen het systeem van het grote uiterst kapitalistische denken.  Veronachtzaamde de subjectieve redenen die de moderne mens van het zich rebbeleren afhielden en bood niet echt een filosofisch antwoord aan diegenen die niet voor links kozen om bijvoorbeeld het feit dat dit tegen hun godsdienstige wereldbeschouwing inging of omdat ze dachten dat geen enkel ander systeem dan het systeem van de speculatie met het grote geld en het kapitalisme hen op het welvaartsniveau van na de tweede wereldoorlog kon brengen.

Allerlei groepen waren wel met tal van deeloplossingen bezig, maar niemand bood een globaal alternatief aan.  Van betogingen waren de machthebbers niet bang genoeg.  Het was wachten op meer en meer mensen die, gewapend met een groot sociaal geweten zich echt wilden engageren om een organisatie te vormen die via de moderne middelen het gemiddeld sociaal bewustzijn van de massa’s omhoogtrekken kon.  Meer en meer mensen zagen in dat die gruwelen der oorlog stokers en die bezuinigingen op en afbraak van al wat sociaal al bereikt was een halt moest toe geroepen worden.  Ze organiseerden zich in plaatselijke groepen die een wereldreferendum rond de voornaamste wereldproblemen eisten… zoals ik dit reeds in mijn blogwerk eind 20ste begin 21ste eeuw aan hen voorstelde.

Foto http://fotofilosofie.skynetblogs.be   http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be

Ik kon sommigen van hen ook overtuigen van hun versnipperde krachten te bundelen in een organisatie die ik CONSCIENCE doopte.  De Engelstalige afkorting voor ‘Groepen voor een ander soort van verkiezingen , internationale projectverkiezingen, nodig voor meer gelijkheid en progressieve vooruitgang’.

De idee was van meer en meer mensen in hun vrije tijd actief  betrokken te krijgen rond sociale en politieke problemen. En meer en mee mensen hadden vrije tijd, uitgespuwd door het superwinsten systeem als ze waren.  Ze uit hun game cultuur weer aan het lezen en organiseren krijgen was niet makkelijk maar de politieke context van sociale achteruitgang en armoede stond aan de zijde van de doorzetters.  Het politieke establishment kreeg meer en meer argwaan voor de vernieuwers en bond meer en meer in en de aanhang van diegenen die voor een omwenteling waren steeg niet alleen in de rangen van links van klassiek centrumlinks maar ook bij meer en meer  niet politiek gebonden mensen die meer en meer begonnen geloven in het soort democratie van eerst de programma’s  te verkiezen en dan de dirigenten.  Toen dit idee meer en meer populair werd probeerden de klassieke burgerlijke partijen hun soort van oude verkiezingen nog te redden door coalities van nationale eenheid te vormen en de bevolking te beloven dat voortaan alle partijen in de regering zouden worden opgenomen en rekening zouden houden met een aantal DOOR HENZELF te houden referenda.  Maar het hek was van de dam.  Waarom indien mensen met hun gsm de uitslag van een Eurosong festival bijvoorbeeld konden bepalen, zouden ze dat niet doen met eindelijk hun zeg te hebben over thema’s als bijvoorbeeld ‘militaire productie’.   Het referendum van CONSCIENCE had een dusdanig succes dat het uiteindelijk leidde tot een internationale ontwapeningsconferentie van de militaire productie, inclusief plannen om goederen te maken die de armste delen van de wereldbevolking direct ten goede zouden komen.  Uiterst linkse partijen namen de ideeën voor een andere vorm van samenlevingsbeheer over en wonnen er wereldwijd verkiezingen mee, waarna van na 2024 vooral, ze mede de fundamenten legden voor onze wereld anno 2064.

 

 

 

 

 

A 108 YEARS !

It seems I became the oldest person in the world last week, 1 of may 2064.  What a celebration.  No, not like before with a lot of camera teams from all around the globe which would have blocked the mountain road to my Swedish chalet; no, the world is far more organised these days.  Each commune, each city is a member of a worldwide media network.  All people wanting to collaborate with it send the issues not purely related to the local community to a central media location in Stockholm that arranges the further distribution.  Compared with the 20st century and the first decennia of the following century the difference in how people run society is enormous.

Everyone is connected with one or more projects of the global management system of society.  Every project has it’s sectors.  For a job you can go to Housing, Energy, Food, Telecom, Education, Resources, Environment, Culture, Health, Goods, Distribution, Transport, Safety, Entertainment, Media and Money, Management System.  HEFTERECHGDTSEMMM, kind of a Welsh word to mention them all at once.  It was some kind of story, taking over the power from the old system.  I’ll tell you all about it later. Each project has it’ s own following up within the project Media.

The project Global Management System coordinates the 17 projects since the international revolutions around 1924 that put an end to all existing forms of oppression, barbarism and lot’s of absurd anachronistic situations.  Changes were implemented that offered humanity real opportunities to lead more human lives.  The greediness of billionaires  and their political and military staff were on the brink of starting a series of nuclear wars.

Our current management system makes it possible for everyone to do the job you prefer.  We don’t need ever growing economies any more to survive financially.  Most of our streets and our intercontinental high ways are connected by a magnetic system of public transport.  A computer program calculates the demand of jobs for each project and on the basis of these figures the subscriptions of 14 from the 17 projects are calculated and taken of everyone’s account ones a month.  So no pay in fact for taking the bus.  Resources like water, gas, …even food became common property, farmers get a decent wage so they aren’t slaves of bancs any more and even little farmers can restart their production.  In fact the scale and the way food was produced under the old system led to a loss of quality and unhealthy situations for both man and animals.  Private owners of resources are given a wage to work in one of the sectors of the project Resources or they can chose other projects to work in.  The main criterium of evaluation is not in the first place how much you produce, but how good you feel in your job.

In the projects Production of Goods and Distribution there isn’t a subscription system and the private or cooperative owners of enterprises or shops are bound to follow a worldwide social taxation system where nobody can sheet.  Little shop owners have grown in numbers as well and receive a wage for their social function.  Really big producers of goods are obliged to form one group for each kind of product, so there is no more competition.  Closures of factories are a thing of the past , except if there is no more demand for something.

International, interconnected computer systems calculate the demand an d the price takes into account the wages of people.  We could not do away with the system of wages in the areas of production and distribution of goods.  There was to much of a risk that the wealthier classes would turn against the process of restructuration and eventually would pay mercenaries to start social discontent campaigns. We did manage dough to abandon the speculation system and abolish the stock markets but wages and trade and money still exist, be it in an other form.  In our education system we stretch a lot of importance to explain that to much consumption can destroy an even ecological production system and the need to move to a system were calculation of prices is no longer needed because people don’t take to much of the products.  We know that we can arrange this in a telematic way in which the consumption of each individual or house is followed up, but it’ s the attitude of people themselves that is important.   To put it briefly, we only use (digital) money to buy goods and for the rest we have subscriptions on every service.  Even if we don’t own a house, our rent is taken care of by the management system who pays the house owners a modest rent.  That’s why a lot of houses are being sold, so they get cheaper.  The Global Management System provides enough digital money, so that’s why there aren’t budget cuts any more.

Military production has ceased to exist, only the police has weapons.  This issue started the revolution in 1924.  People were fed up with the once who governed the world for the sakes of the big bourgeoisie.  More and more groups challenged the military industry  and the little group of billionaires who in fact owned the two third of the planet.  More and more they hated the fact that they had total control over the State apparatus and that they kept the world in poverty and war, while polluting more and more and putting a price on every service and activity possible.  The money inn those days more and more went to  the banks that wanted to take over social security, pensions, homes and so on.  Unemployed people were forced to work for very poor wages or for free, even by the new populist right wing parties claiming to replace the old classical parties.  They just wanted to save the old imperialistic way of thinking by putting the emphasis of political reflection on nationalism, racism…you name it.

The right to work thus became a joke.  Everyone had different statutes, so ‘divide and rule’ indeed ruled.  After the first big bank crisis in 2008, especially the most important imperialistic unities in war mongering prepared war after war with lots of unseen destruction and millions of displaced people as a consequence.  Masks fell, budgetary cuts, restrictions and all kind of absurd measures couldn’t save the old democracy any more.  Poverty and war and the need to get as wealthy as in Western countries led millions to flew their countries of origin.  The bourgeoisie was even pleased about this development, they could use cheap labour and a division between people, leading to a strengthening of their right wing parties.  War mongering layers of industry and goverment in the Western and Arab world preferred negotiating with right wing politicians to extend their greed more and more.

And what about the left ? The left restricted itself to defensive tactics within the almost purely old capitalist system.  They did not take into account the how’s and why’s of all kind of subjective characteristics of people, of things that held them of from revolting.  Religious people thinking that the left was for State Capitalism or ‘atheistic’. The left did not have clear philosophical and political answers on these themes and no really alternative to propagate as managing society in a different way was concerned.  Parts of the population still taught capitalism was to rule for ever…and they enjoyed the benefits of it, not seeing the dangers and the sand the ‘building’ was build on.

A lot of groups were occupied with only partly solutions, nobody offered a global alternative.  People in power were not afraid of manifestations.  Wars could have been prevented by class action, but that did not emerge.  The number of people with a social conscience and enough consciousness had to grow and grew …so that in the end they wanted to look for ways to stop wars and poverty and social security being attacked. In the end they organised in local and later international groups that wanted an international binding world referendum about the most urgent problems facing humanity.

 

Facebook Fotofilosofie   https://deblogfilosoof.blogspot.be

I could convince some of them to join their force in an organisation called CONSCIENCE. The English short word for ‘Collective Organisation for New Simultaneous Cooperative International program & project Elections, Necessary to Create more Equality’.  Not bad for a Dutch Belgian hee !

We wanted to get more and more people using their free time to involve in all those social and political matters…and free time they more and more had, being thrown out of their jobs by automatization and so on.  They abandoned their habits of before, to much gaming, not enough reading good books and they didn’t like their living conditions any more.  As their numbers grew the political establishment started giving in to their demands mainly because the really leftist parties started taking bits of their programs too.  More and more people, even the not politically evolved as well started believing in a kind of democracy where first the global program was chosen and then in a second round the conductors, directly on the project lists.

Once this idea grew still more popular the bourgeois parties tried to save the old system by forming government of national unity, promising that those would hold referenda themselves to deal with the demands of the revolutionaries.  But it was to late.  The idea of creating another system of elections had become to popular.  If people could choose the winner of the Euro song contest why wouldn’t they have their say on war and social issues ?  The referendum of CONSCIENCE had such a success that in the end it lead to an international conference of disarmament and the reconversion of the military industry.  The workers in those industries started making plans to make goods the people in poor countries really needed.  The leftist parties took the ideas to establish a new way in managing society over and won more worldwide elections with them from 1924 onwards, even before the new system was implemented officially. That’s how the fundaments for our today’s world in 2064 were made.

š Gids voor conservatieve beleidsmakers :

š Zeg dat iedereen gelijk voor de wet is, handel anders.

š Geef sommige arbeiders brugpensioen, andere niet.

š Betaal uitkeringen, pensioenen naargelang diploma…enz

š Zorg dat inwoners van één land niet voor iedereen kunnen stemmen naargelang de taal die ze spreken.

š Maak heel veel politieke zuilen in de dienstverlening die mutualiteiten, scholen…aanbieden.

š Zend alleen info uit van partijen die willen verdelen.

š Subsidieer allerlei kerken die mensen van echt geloven en zich engageren weghouden.

š Organiseer verkiezingen op basis van partijen die het verdeel -en heers principe genegen zijn.

š Hef taxen op een heel elitaire manier.

š Zorg er voor dat werknemers onoverzichtelijke statuten hebben en ontwerp nog meer labyrinth-toestanden in de sociale wetgeving…vooral vereenvoudig en internationaliseer niet.

š Toon voortdurend negatieve beelden en geef weinig inhoud over de toestanden in het verpauperde deel van de wereld en vooral…leg geen verbanden.

š Steun malafide praktijken in bankwereld en leg de speculatie niet aan banden…zodat het ongenoegen en de afkeer van politiek nog meer stijgt.

š Haal net voldoende immigranten in het eigen land om de woning -en arbeidsmarkt kunnen blijven te manipuleren en het ongenoegen onder mensen aan te wakkeren in plaats van internationale afspraken omtrent een globale aanpak van menselijke samenlevingsproblemen te maken.

š Beschuldig mensen die ingrijpende, geweldloze veranderingen willen voortdurend van extreem, utopisch gedrag.

š Vertaal ‘democratie’ voortdurend als het recht van de economisch sterkste om iedereen zomaar een job te kunnen ontzeggen.

š Laat vooral niet blijken dat je als overheid de macht hebt om waar nodig dwingende maatregelen op te leggen daar waar men bijvoorbeeld miljardenwinsten maakt en afdankt.

š Laat uitschijnen dat de gemeenschap elke menselijke activiteit aan het absurde superwinststreven van gigantische kapitaalgroepen moet uitbesteden omdat de overheid geen goed bestuurder zou kunnen zijn.

š Geef geen inspraak aan de bevolking, zeker niet via de moderne telematica.

š Qua interne partijwerking, omring U met getrouwen die van hun carrière van de toplaag van de partij afhankelijk zijn.

š Waak er over dat de moderne mens niet doorkrijgt dat de telematica een ander samenlevingsbeheer via het zich uitspreken over een globaal programma van wereldwijd welzijn zou kunnen mogelijk maken.( http://bloggen.be/conscience2008 )

š Zorg voor een aanzienlijk aantal armen die niet kunnen reizen of maandelijks amper toekomen.

š Breng manifestaties van rechtse minderheden voortdurend in beeld om de indruk te wekken dat ze een overgrote meerderheid van de publieke opinie vertegenwoordigen.

š Hou de grote mediagroepen de hand boven het hoofd en laat ze hun journalisten manipuleren en verslag laten doen zonder dat dat ook engagement in het belang van het algemeen welzijn betekent. Maak vooral geen publiciteit voor die andere journalisten, zwijg ze dood als je ze niet voor je kar kan spannen.

š Maak veel mist en schep voortdurend nieuwe verdelingen tussen mensen mét en zonder hoofddoek.

š Breng uitvoerig verslagen over massa’s die hun leven willen geven om de ene potentaat voor een andere om te wisselen.

š Probeer vooruitstrevende regimes, maar economische concurrenten zoveel mogelijk in een negatief daglicht te plaatsen.

š Laat het uitschijnen dat bepaalde andere landen een voortdurende militaire bedreiging zijn, ondermeer als alibi om de wapenindustrie vet te mesten.

š Schep situaties waarbij veiligheidsproblemen kunnen worden overdreven.

š Laat toe dat dieren in situaties moeten leven waarbij ziekten wel moeten uitbreken en maak daar dan de pharmaindustrie rijk mee en trek nog meer angst over de mensen.

š Sta niet toe dat boeren weer echt boer kunnen zijn, omdat dat niet binnen de logica van de monoplies past.

š Maak kunstmatige loonverschillen tussen man en vrouw.

š Controleer wat wél en niet mag worden onderwezen.

š Zorg voor een entertainmentsindustrie die de mensen weghoudt van hun sociale zijn.

š Steun eerst terroristische groeperingen en gebruik ze als ze hun eigen agenda willen opdringen als afleidingsmaneuver om iedereen in het gelid te houden.

š Maak vooral niet duidelijk dat een degelijk inkomen voor iedereen het belangrijkste politieke streven zou moeten zijn, een politiek die veel verdeling voorkomen kan.

š Maak van etische kwesties geen individuele zaak, maar voer propaganda om kampen in stand te houden. (+ en passant probeer je maar zoveel mogelijk geld aan embryos te verdienen…bah)

š Stel genetisch gemanipuleerde gewassen als noodzaak voor.

š Laat het geld van de verzekeraars de wet maar schrijven.

š Sta toe dat mensen zich blauw betalen aan leningen en dat banken dicteren hoeveel er op de staatschuld aan rente moet worden betaald.

š Laat uitschijnen dat hebben veel belangrijker is dan zijn.

š Moraal van dit verhaal : erger je niet aan wat klassegenoten als voordeel verworven hebben…alles kadert binnen het systeem van iedereen op zijn plaats te houden.

š  TEGEN        WERKLOOSHEI D     OORLOG       UITBUITING         

š          &   

š LESSEN  UIT DE  GESCHIEDENIS   LESSONS  FROM  HISTORY

š ———————————————————————————————

š Why don’t we put forward our own program first ?

š Why don’t we defend our own alternative in the enterprises we work ?

š Why don’t we invite the jobless to join our reunions ?

š Why don’t we develop our  new strategy to put our demands in power ?

š Wereldgenoten,

š Mijn werk bestaat uit vijf delen en behelst iedere vorm van literatuur, zoals het deel ‘filosofisch verzet’ voornamelijk columns tussen 2006 en 2010 geschreven voor de dagelijkse hoofdpagina van Skynetblogs. Er zitten ook een aantal essays tussen over wat er met onze democratie internationaal aan de hand is tussen , en vooruitkijkend enkele denkoefeningen rond het democratisch gebruik van de telematica naar de toekomst toe.  Dat deel dus, Filosofisch Verzet, 370 A4 pagina’s, is ook een getuigenis van hoe de grote media de dagdagelijkse gebeurtenissen internationaal heeft gemanipuleerd en een ervaringsverslag van mijn jaren werking in de Telecomsector, tegen de privatiseringsrage destijds. Nog altijd zijn dezelfde mechanismen om bewustwording tegen te gaan werkzaam. Nog steeds heeft de meerderheid van de bevolking niks te zeggen over deelname aan oorlogen, militaire reconversie, eenvormige, eenvoudige en internationale sociale statuten en gestandaardiseerde eenvoudige taxatiesystemen.

š -Activisme volstaat niet, een aan de tijd aangepast globaal alternatief, de eigen innerlijke communicatie op punt zetten, ook met politiek bezig zijn inderdaad, dan is er ruimte voor een spirituele visie en een filosofisch alternatief http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

š Vergadering Filosofisch Verzet rond                                                                         ‘Het Hageland wil niet meer voor oorlog betalen’

š Wereldgenoot

š FILOSOFISCH VERZET/VOEDSEL VOOR DE GEEST, bijna alles voor mensen met interesse in filosofie, geschiedenis, politieke actualiteit & analyse & cultuur & linken daarnaar met 500 eigen artikels en honderden linken, foto’s, film…,kunsten en reisverslagen, tips, annonces, sociale strijd, actuele toestanden in de wereld, vanuit een filosofische hoek.  Filosofisch Verzet is een speurtocht via artikels, proza, poëzie, essays, pamfletten, citaat boeken-en filmtips, voornamelijk over hoe een planeet één natie  kan worden. Over hoe filosoferen ook persoonlijke zingeving wordt. Over hoe graag leven mogelijk wordt.

š WERELDGENOOT, werkloos ?Tijd om je af te vragen waarom? Teveel werk? Altijd meer op minder tijd presteren? Je wordt tot een helse concurrentie met andere collega’s, boeren of andere kleine ondernemers verplicht? Je hebt vragen naar het waarom van armoede en oorlogsverspillingen, terreur? Je vindt het maar niks dat de oorlogsmachine via 1man,1president,1premierin gang kan gestoken worden, tegen zijn congres of partij in? Je denkt, leven en werken in zo een wereld, dat kan toch niet de bedoeling zijn ?Je ziet de zin van het werk dat je doet niet meer zitten…en je vindt zo dadelijk maar niets anders.Je vindt geen partij of vakbond die een allesomvattende uitleg heeft, een globale aanpak voor de wereldproblemen voorstelt? Of de tegenkrachten die je ontmoet lijken versnipperd ? Je ondervindt dat sommige media of het onderwijs je het hoe en waarom van de geschiedenis en het hedendaagse niet genoeg duiden kunnen? Ook je sociale omstandigheden zijn niet gebaat met al die omstandigheden? Je bent een aantal uitzendingen, kranten of ongezonde leefgewoonten moe en je wil daar om te beginnen bij je eigen iets aan doen? Je beseft dat een mens niet alleen gemaakt is om te werken en je wil opkomen voor jezelf en anderen? Omdat ook bij andere mensen, andere gezinnen, werkeenheden,  landen…dezelfde vragen zich nog schrijnender en dringender lijken te stellen. Jij hebt geen drug meer nodig, je weet uit eigen en gedeelde ervaring heel goed dat op ijdelheid en zelfmedelijden gebaseerde consumptiedrang, je kritische zin en je innerlijke verdiepin  in de weg staan.   Kortom je bent je bewust van een aantal zaken die je bewustwording vernauwen.Je realiseert je dat je medestanders nodig hebt om al dat inzicht in vernieuwende groei en daden om te zetten. Een bewuste keuze dringt zich op voor meer en meer mensen.  Je wil je best inzetten voor een betere wereld zonder armoede, oorlog, werkloosheid en allerhande vervuiling als die wereld er dan maar niet uitziet als nu:  afgejakker op het werk, te weinig interesse voor de rest van de wereld, te weinig tijd voor lezen, studeren.

š .  Het leven niet meer als zingevend kunnen ervaren. Dom amusement, sensatie voor alles. Steeds meer mensen willen diepgang en inhoud vinden. Shows over hoe men mensen elimineert, zodat het  individu dat overblijft met de poen of lotto gaat lopen. Bestudering van de psychologie om er geld mee te verdienen en ieder op zijn plaatsje te houden. HOERA? HOERA? Wat amuseren we ons rot binnen het kader van het geldimperialisme en de casinoëconomie.  Valse spanningen opbouwen om ons van onze anderskleurige of klassegenoten of andersgelovigen af te scheiden. Nog meer reclame in onze hoofden jagen om ons nog meer doen te kopen…dat proces mag niet stilvallen of het geldsysteem valt op zijn gat. Je inzetten voor een wereld waar dan geen gekken om een oorlog om afzetmarkten vragen omdat een oorlog weer voor werk ZOU zorgen. Een wereld waar men niet met halve waarheden goochelt, het beschermen van machtsposities indachtig. Men misbruikt het rijke filosofische erfgoed achter woorden zoals religie, geloof, god socialisme enz…voor de doeleinden van de zotste speculaties. ’t Kan niet de bedoeling zijn dat dat allemaal zo blijft. Alles evolueert. Misschien maken we het nog wel mee: Een modern systeem voor toekomstige verkiezingen via het internet, een soort internetreferendum om eerst een globaal programma goed te keuren en daarna op projectlijsten de vertegenwoordigers ervan aan te duiden(een blauwdruk hiervoor, zie : http://bloggen.be/conscience2008  (verkiezingsblog) http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be/archive/2016/10/19/lesson-from-history-lecons-de-l-histoire-and-alternatives-8660775.html        (blauwdruk)

š Je roerde alles tot diep in de kern, schreef het gebald neer, de noodzaak aan geconcentreerde vertaling, raak je niet kwijt. Hoe hoger je bewustzijn van andere mogelijkheden, hoe meer geduld om alternatieven leefbaar te houden, te organiseren. Ideeën laten groeien vereist naast het spontane, discipline en inzet, gekruid met passie en zelfkritiek, anderen met bewustzijn wapenen, streefdoelen vooropzetten. Het nieuwe dat doorbreekt geeft voldoening, ’t einde ervan vaak door de ouderen niet meer meegemaakt. Het totale bewustzijn van overkoepelende kennis, blijft vrijblijvend indien er geen daden op woorden volgen. De synthese van iedere ontgoocheling werpt zijn onverwachte vruchten af en de rijpheid komt met de bereidheid om nieuwe vragen te stellen. Momenten dat je denkt genoeg gegeven te hebben, zijn de voorlopers van nieuwe initiatieven…zelfs al botst onoordeelkundigheid  voor een langere periode tegen je op. Je geeft het niet op als andermans passiviteit, onbegrip, verveling ,negatieve emoties…blijven steken in geestelijke tering. Daar waar het individualistisch snobisme de eenheidsstructuur  van het algemeen belang vergift, daar is welvaar niet ok

 

some of my poems and quotes

Energetic quotes to meditate upon

Life is a training in understanding, resisting and enjoying.

To be able to support one another, one can learn.

There always are ordinary, special and to secret reasons why people do not get along.

After a hard winter, feeling spring, proud having survived.

Do not become a slave of money and then just die.

When one thinks about someone, often a library is opened in your head.

The higher the wisdom, the more intensity of observation, calm, the more mature the deed.

Such a strange ‘for’ feeling about others or yourself, where does it come from ?

Sometimes we only remember the dialogues we did not understand.

Analyzing what really happened often works on a longue term, afterwards.

Thinking positively sometimes needs it’s blessings and conflicts.

Drifted to far away from what you should be doing, it harms doesn’t it ?

Existing in function of the energy one leaves behind and regenerate from time to time.

The soul of a biological home, embryo, transformer to the spiritual world ?

Ration and Logic fall in love with muse and fantasy and give birth to inspiration.

Why is a first impression often so important .

Do you ever get the feeling something very funny is about to happen ?

Continuing doing what you don’t like sometimes for someone has an advantage.

Out of free will doing something important with positive consequences, special event.

When you feel too good, polarity is ready around the corner.

What happens always happens on a scale of evolution.

Something one completely forget, all at once it is there when one needs it.

One loves hearing people talk, but not if it is empty talk.

Orientate on your own strength to keep on your own course.

Sometimes one hides info for you, sometime it is best hidden for you.

Knowledge, red carpet for spirituality

Letting go weight by laughing, observing, showering, moving, toilet, walking… .

Marvelous, when taught flow through you without effort.

Madness sometimes is a crush because touching the sky to long or crawling too much.

Distance and walking together, both needed.

Understanding interaction in how things and situations come in too being.

Images that become symbols of and grow and grow to more insights.

Intuition is where one’ s soul reaches the spiritual world.

Interpretation of events, emotions, feelings, intuition…a lifelong task.

Like the weather, moods change, due to a number of conditions.

Preparing for each kind of moment when one meets someone serves the dialogue.

Sticking to a good feeling very often makes a lot more possible.

Posing questions at one’s self and others with the aim of getting more conscious.

In relations, separate the possibilities clearly from the difficulties.

A sense full of words can have more implications then practical and psychological ones.

Words are symbols of the daily as well as the spiritual.

Space and time, a lot more relative then we might imagine.

Send positive things in the direction of others, without always accepting missions.

Just ask for the strength your inner needs, when strength fails you.

Do there have to be studies about the healing power of knowledge, insights, wisdom… ?

In each period of your life you awake in yourself the things you must deal with.

Passing thoughts without words becomes easier when one exists intensively.

Measuring the evolution of oneself and the people one knows, not so easy.

The DNA, where past lives and works ?

To reach something, risk something even if it goes step by step and the summit is not yours.

Through the ones you know you understands the total picture more, sometimes less.

A searches for meaning is a kind of detective.

Magnetism, pigeons find their way home, we need a map.

Everything is a remix of what came before, with more and more consciousness.

Dead. Like a train station near the see…it seems like this is it.

Radiation. Physics. Chemistry. Bio. Soul. Thought. .Art. Spirit. Radiation.

Do not be each other’ s volcano that prohibits one from flying.

Burst out in something, that you get it over with.

Understand who you are and that you are who you were looking for.

Being is smaller than matter, but a lot bigger.

Each one knows the way he is, but not completely.

Evolution of radiation to our soul and radiation again. Holy trinity.

Are seeds in the air aware of where they can land to flourish ?

Put the top of a lemon in water and you get rings around the sun.

Lives, living, constantly prepared. Prepare to want.

The leaves of indignation lead to understanding sometimes.

To be or not to be, but what is to be ?

 

Watch out for accepting nearly impossible tasks.

You are a part of the solution as well.

Doing what one does, moment by moment.

Getting closer to the spiritual is living through all ,passed to you, facets of the soul.

Connecting the first impressions with the last for the time of being always.

The more confronting reality is, the more one pushes it away.

Not feeling well is not meant to push in the direction of others.

The karma of our own lives is looking for balance.

Do all personages know the meaning of the pieces they play in ?

Emotionally this is both a dangerous as heavenly world.

Our bio –soul- spirit produces better stuff then the factories of pharmacy.

One knows who one is by understanding the past better.

From an early age knowing what is in front of you, it does not work like that, but… .

That one and that one one will meet, slowly understanding why.

Dead. Return to separate elements. Radiation. Relations. Exchange ?

Life is a daily preparation of improvement of the quality of being.

One cannot remember all of the inspiration…it will find road to reach us again.

Wisdom not only comes on a top, also by descending, resting, meditating.

Dreaming, a surrealist remix, works of art with and without message.

Earth, hereafter, thereafter, always NOW is more easy to understand.

Time, does it exists only for those who do not feel well in their skin ?

The past, that what was, always in repetition to prepare the next show.

Both the literate and not literate do not always understand all structures.

One often forgets, speaking words, thinking is energy as well. Energy has consequences.

Energy is also faith, acting, believing… .

Insight that leads to energy is shared, exchange, experienced, not only tapped.

One cannot and does not have to be able to support all the pain of others.

Being satisfied often helps against too much or too little.

Keep on swallowing without learning, you must be wanting to become a zombie

Each awakening is a change to write a prolongation.

Wanting somebody at your side and only thinking of yourself is nearly emptiness.

In the book off all, each person is one of the different kinds of personages.

To give yourself your life back, understand it’s roots and plant understanding.

On moments you realizes the meaning of it all…one feels great.

On joins life starting from all those reasons for living of others too.

You’ve got it, or you don’t…or nearly, but you can get it…what ?

The meanings of the meaningful, hard to understand ? Nonsense easier ?

Becoming is experiencing by observing and acting or not acting.

Acting or not acting. The wright words, silence, listening, intervening…

…by doing so, wisdom an progress come easier…interpreting the unbalances.

In fact sometimes everything is too crazy for words.

Connecting and combining while understanding is almost the French word ‘religion’.

Make some time for nature from time to time.

Observe and commentate inside, outside, free from stress and circumstances.

Wish some good things from time to time.

The greater your interests and your desire to know you are and what you can do, the more you can control your life. Emotions are a teacher in different phases. We can change direction every time we understand more and know what we want and don’ t want.       Then we can act or not act from a balance situation…with the hope and believe that this acting will be positive for yourself and others…even if in the beginning it does not appear like it will be. Who can understand for others which direction will be positive for them ? The answers lay in our environment for the grasping if we really want…if we didn’t give up searching, that is.

Without wires, there isn’t a single electrical lamp that burns (except for those with an inner battery). We exist because of inner power and connections.

 

De echte kunstenaars

Wandel door onze steden en dorpen..

Wie bouwde alles wat staat en beweegt en in onze winkels ligt ?

Wie onderhoudt de akkers, de plantages en weiden ?

Het werkvolk begot. Zelfstandig of als loonkracht op zich.

 

—–
EXTENDED BODY:

—–
——–
AUTHOR: octo coeck.
TITLE: d)English poems & new quotes
STATUS: publish
DATE: 12/01/2015 21:37:53
CATEGORY: d)English poems & new quotes
ALLOW COMMENTS: 0
CONVERT BREAKS: 0
BODY:

WP_20150824_13_43_14_Pro.jpg

d)English poems & new quotes

Intro-octo politico

NO JOB. A LOT OF TIME TO ASK WHY.

WORKING. PRODUCING MORE. THE RHYTHM HIGH.

TIME IS MONEY. TIME IS CALCULATED.

THE WORK YOU’RE DOIING FRUSTRATED.

CANNOT FIND SOMETHING ELSE RIGHT A WAY.

THIS IS NOT SUPOSED TO BE THIS WAY.

COMPETITION IS KILLING SOLIDARITY.

WHY POVERTY, WHY TO MUCH PROSPERITY ?

SCHOOLS, PARTIES, PRESS, UNIONS IN VAIN EXPLAIN.

EACH PASSING DAY ABSURDISM STRIKES AGAIN.

SOLUTIONS OFFERED TO SAVE EACH GROUP’s SKIN.

HOW CAN A REAL ALTERNATIVE BEGIN ?

TAKE A CLOSER LOOK AT OUR SOCIETY.

FIND OUT WHAT HAPPENED TO HISTORY.

MONEY, POWER INFLUENCE DAILY LIVES.

THE PSYCHOLOGY BETWEEN HUSBAND AND WIFE.

DO NOT NEED ADDICTIONS ANYMORE.

IT IS TIME TO RESTORE.

FIND OUT WHICH EMOTIONS BLOCK CONSCIOUSNESS.

FIND OUT THE CAUSE OF DISTRESS.

DEVELOP THE STRONG PART.

LOVE KNOWLEDGE AND ART.

BE SOLIDARY WITH THE JUST.

TO EACH HIS PART OF THE WORK IS A MUST.

TAKE SOME TIME FOR SILENCE AND NATURE.

YOU ARE NOT A MINDLESS CREATURE.                                  31

THE TRUE MEANING OF BEIING LOYAL :

DO NOT LIVE TO WORK AND BUY, DON’T SPOIL.

THE HIDDEN SYMBOLISM BEHIND LIFE…

CUTS YOUR WINGS IF YOU DON’T BECOME ALIVE                              

                              

questions for workers, dear comrades

Why is it we are still being ruled by representatives of bancs ?

Why you work so hard while so many are without a job ?

Why is having a job not normal ?

Why can’t you easily find a new job ?

Why our telecom services, our energy and transport are not free ?

Why still not one worldcurrency or an administration based on need ?

Why some of us need the discpline of old ideologies to function ?

Why not our inner discipline or the one of our colleagues in charge ?

Why not we but them should be afraid of doiing away with speculation ?

Why does the same product does not cost as much everywhere ?

Why is poverty a form of official slavery ?

Why so few people control so much wealth ?

Why so few robots comand so many soldiers ?

Why religions are not as much spiritual then our inner energy ?

Why imperialism calls war humanitarian aid, free world and democracy ?

Why do criminals control economy, whether in USA,ex- USSR or Liberia?

Why do tradeunions follow the games of bigmoney ?

Why do we not understand that ‘foreigners’ can be workers to ?

Why we still make weapons to kill our comrades elsewhere ?

Why do kings anq queens still exist ?

Why not use technology and technocracy to build a beautifull world ?

Why doesn’t education teaches more about human sciences ?

Why do we pay taxes aswell for putting mines as demining them ?

Why do factories or aerocompanies close when demand is so big ?

Why are farmers payed to destroy or not produce, while so much hunger ?

Why so much short of housing ?

Why our dogs and cats eat more money then some earn ?

Why their system survives by means of crises, wars and exploitation .

Why do we keep on collaborating while modern fascism is so strong ?

Why our media talk in favour of what’s gooing on ?

Why is the right to vote, the right to say yes to the system ?

Why don’t we put forward our own program first ?

Why don’t we defend our own alternative in the enterprises we work ?

Why don’t we invite the jobless to join our reunions ?

Why don’t we develop our new strategy to put our demands in power ?

 

madness

All around us , stalking everyone

Education and commerce, honoring it

Media feed the killing of medicine against it

Relations being kept within the old economical rules and instincts;

Not often the old borders are overcome

For the Madness, making love is reduced to fucking;

not a soul that penetrates and receives

another soul with it’s sex .

For the Madness being spiritual is not about the connection between the elements that created us (earth, light, energy…)and our consciousness now… but all about making more money then your neighbor

For the Madness, working like robots is being stress free

For the madness underdevelopment is necessary

For the madness, no other society with free public services is possible

For the madness , it alone can guarantee disciplines

For the madness unemployment and war and poverty are normal

Madness can buy us, and then we feed it; whatever victories we think we made.

                           

voting

We vote for the ones with lots of money to spend on their campaigns

We vote to keep on producing inequality

We vote for further collaboration in wars and pollution

We vote to guarantee human rights for the few

We vote for less culture that touches our soul

We vote for keep on watching sensation

We vote for the ones who were in opposition before elections

We vote for the ones who did not make a difference in last election

We vote because our alternative isn’t organised enough

We vote because we believe some cheap promises …

that die behind their negociation-desks

 

Wonder if there will come a day that the individual realises his power

Comes at work and starts to work slower the first day, slower the second,

slowest the third…starts talking with his fellow-workers about it all.

Wonder if there will come a day when workers start talking about their lives :

Do they get enough holiday ? Why do they pay to much for everything ?

Wonder when they will realise that a lot of the work they are doiing is not necessary, and a lot is not beeing done.

Wonder why and when and how organisation will grow.

By demanding more money and by working less stressed ?

The money-system will die quicker, but will have to sack us even more.

Why not beiing one step ahead of this all : and demanding it’s abolition ?

Wonder if we can be disciplined enough to keep on believing in our new dream. Wonder if we get used to work out of solidarity instead of working because out of necessity. I think in the end we will.

 

SONG FOR THE WORKER

To earn a living as a one man company can be a delight.

For many ‘independants’ it has become an enormous fight.

It started years ago, if you were not a big farmer, you had to go.

Agroindustry has poisoned a lot of the cattle, it’s time to start the battle.

Let’s do away with injecting hormons,antibiotics, giving dead meat to cow

The sensible and honnest farmers know better how.

It isn’t a question of beiing able to pay more for more quality.

But a question of honnesty, not believing in insanity.

Investing in health instead of spilling to much wealth.

 

To earn a living as a litle enterprise can be very nice.

Working together in a close team can sometimes be a dream.

But when competivity gets to tough, workers often get enough.

Their lttle boses being obliged to attack their former friends

No longer they can pay the same amount of cents.

 

To earn a living in Statecapitalism can be a mockery.

Because to many overpaid bureaucrats at the top can take away your job

Even while you are at work with no usefull thing to do.

Or belonging to the part of the collegues with to much to do.

Your life is really no delight and badly needs a fight.

 

To earn a living in a half State owned company

Is not the key for a better destiny.

Every month more oppression is invented.

Priviliges divide the discontented.

The unions of classcollaboration do not give the answers.

Just as the rest of bourgeois politicians they see us as puppet dansers.

Prices for pubic services rice; proletarian masses atomise…

is big money’s only advice.

Meanwhile all those who think they can stay..

put on a comedy show to please the bosses in any way.

 

To earn a living in a big private capitalistic machine, is the biggest hell

We ought to do away with as well.

So later on we can tell children : work at ease, work is meant to please

Don’t care about profit-making, the world is ours for the taking

Money is only something you can use to exchange

Handed over in more equal parts it can rearange.

This speculation-mad world considers humans as economical worth.

Put the system out of it’s misery, where it belongs, with the dirth.

 

It’s time to realise we pay a terrible price for this ‘his masters-disguise’

Pollution, stress, poverty, wars and famine are things to examine

And to do away with in time…if not, we’re also guilty of the biggest crime

 

text for the worker

You give the best of your own, the invisible, living on your money get you down

Their money makes you suffer, they control every second of your life

They use your mates to punish you when you get weak

Of course, they are better organised and control all structures

the newspaper, the art and teevee, the internet and your talk at the pub.

Their parties got the power, their paliments inspired by their race, their language, their ecology, their religion, their freedom of the strongest.

Their elections don’t talk about exploitation, their unions locked you out,

or put each of you in an isollated box. When are you going to attack ?

Of course, their order reigns and you’ve got some cash.

They keep on restructurating and close the factories

in times with so much hunger

What you faught for, they’ll take back again. Their new bloody world order marches ; while they spoil a few of us to keep strong themselves.

While old structures control, your own program, can’t be born

You cannot choose your leaders, you stay isolated…afraid, they cut your wings each day… untill you don’t fly no more

and the next generation steps in their tricks again

Give us the right to live and work, we will create welfare and income

If their system cannot give this, we’ll take the means for it

We don’t need complicated calculations. We count and divide.

Give us free subscriptions for almost everything, and we ‘ll do all the work;

our way, equally, without harming nature.

Give us time to think and talk and discover who we are,

we’re not jus that political and economical animal,

we have our human needs as well

We want to discover other cultures, not bombing them.

We want to get close to those inner energies we discover,

not follow their rivaling churches.

We will make good things happen in time.

you call yourself a president ?

you declared war while no state attacked you

you use the words ‘freedom’ and ‘liberty’

but in fact you mean ‘ domination’ over the rest of the world

you can still smile, oh what a wonder…

while you see the mess you helped to create

let me give a reminder to soldiers and workers

no nationalist issue is word a struggle for

no competition between companies is word to go on strike for

in fact your workers, who build your world are unemployed

by working for different wages, they already are at war

they are made to believe your world is theirs

 

while it is so silent here…

someone is made to believe he has to let a bom go of

someone is paid to fight a war where the owners of economy

try to get richer from

it is so silent here… it was so silent in many a village around the globe

before subsidised and armed madness blew the silence away

all kinds of egoism govern the world

they are inside a lot of us

that’s why we follow the rules of the stock market

that’s why we don’t simple produce and distribute in a fair way

unnecessary activities give a false meaning to a lot of lifes

 

disarmement

unther the controle of the united nations

begins with workers occupying their weaponfactories

begins with a ban on weaponsales worldwide

if no parlement on earth can achieve this

it can be achieved by the neighbourhood picketing before the stores

begins with a worldwide consumerstrike against your governement

begins with backing a united nations plan on disarmement

begins with using money for social purposes

begins with social development

begins with using global resources for the benefit of every nation

 

WP_20151106_22_41_32_Pro.jpg

to the new generation

I say welcome to this life

They will say we are all socialy equal

Is it so difficult to invent a society without poverty ?

We achieved a lot already.

Resources are used for the happy few.

To much of speculation with money and stuff is goiing on.

The main reason for living is not that what you need to keep alive.

Use some other ways to find answers as well.

Learn to understand philosophy, history’s youngest child.

A lot of political suffering is based on our negative emotions.

A lot of trouble is based on not following our hart and spirit

Money should be a way of exchanging, not the ultimate goal.

 

Middle East Madness

While parents try to give their children a good education.

While workers try to do their job.

While some try to survive like animals.

While stockmarkets push economical war over it’s limits.

While evil is preparing it’s domino’s of downfall.

While too many amongst us aren’t educated in preparing for a real change.

While each day new heroes representing the greedy ones are presented,

in fact … idiots of the past.

It’s a good thing she knows when to enter the gate of my heaven…

to strengthen me.

Kalhil Gibran doesn’t have the same pessimistic view

on dead then the patriarchs over there

 

everybody has a name

My name is combination. I combine. The innocent aspirations of youth,

with the illusions and desillusions of reality, of groing up,

with the hopes for new illusions to believe in,

with the fate that we evolve to the real lessons, to the real feeling,

to the best act in real art’s NOW

                            I combine. The pains and joies of the past,

with understanding the present ones

with the aspirations of tomorrow

with all the energy deep inside me

                            I combine. The political theories

with the working conditions,

with te real emotional world of daily people,

with wanting to change things

                            I combine. The news on war, poverty, famine,

with all kind of wealth disseases,

with all kinds of unhappiness that reigns,

with breaking the solitude of the individual

                            I combine. The living and the dead,

with the longing for fullfilment

with wanting to recognise , who in fact I am,

with observing all kinds of forgotten energies

                            I combine. Friendship and Love and Lust

with satisfaction and negative emotions,

with solutions and new problems,

with rest and unease

                            I combine, I combine, I combine.

I cannot do otherwise, aldough I try, I always have to combine.

Because combination shall be my name untill it’s no longer necessary…

and I’ll become …another world ?  

                 _8888 OCTO   888

 

philosophy

the dry leaf leaves the three

what a windy musical way to go, who left who ?

the three the leaf or the leaf the tree ?

the answer : as one as chicken and egg…that will do.

in every atom there is already an idea

like it takes you and me to get to three

philosophy makes this interaction understood

from where life began till what’s to be done

the more patient and wise

the more nihilism looses it’s disguise

no distance between reptile and human beiing

now we understand, then we were only seeing

life, one big orchestra of real art

each of us playing our daily part

dating back from times nobody counted the days

when space and matter wanted to find a way

to express by word and image where they came from

to unfold the mystery of the becoming of real freedom

even if you do not act …you do !

the neverending spiritual adventure needs you too

life is not only about genes beiing created

but also about values beiing updated

the laws of nature are the notes of life

matter wrote the symphony for the piece of man and wife

matter became us, we became friends, family, lovers…

…why, is what we will have to discover

our essences confront each other

sometimes we help by not helping, not bother

biology transmits it’s problems and solutions

the new generations always ad to the conclusions

love is lightening the strong and weak parts

it proves that living together is the greatest art

 

peace will come in the hart of the one with the honnest soul

Your name is COMBINATION.

Preserve the earth from destruction and lead the people towards better lives.

The world is one, never ever forget. There is only one life and one world, take your responsibility and live as intensive as possible. Be light to be a guide. Go to the streets, speak of joys to be.

Your place is everywhere you will feel free. Observe, restrain your forces.

Show them what the material world and the spiritual matter is all about.

The truth is very simple. It’s hidden in the past, lives in the presents and needs the future.

Why is there so little joy to be found amongst many ? People do not wonder enough about who they really are and what the life they lead really means. They should be more philosophers than materialists, they should ask themselves why they can’t always ‘deal’ with their emotions, why they live in a society of wealth and poverty, peace and war, stress at work and unemployment.

But there are other reasons for the lack of joy also. ..reasons I cannot write about yet…and reasons one cannot write about »

WP_20150823_10_16_48_Pro.jpg

innervoice

When everything you wanted to write aout life, has been written.

When everything you wanted to speak about, has been said.

When you’ve experienced all about love and hate.

When you’ve tried everything to influence the battle for power.

 

Then you realise you’ve only touched the mechanisms,

even dough you added a lot of undiscovered things.

Then you feel that even only in trying, you changed things,

while the negative tensions kept on giving life to the positive.

Then, when absolute calm is restored, you hear your inner voice again.

What was and is IT (she-he?) always talking about ?

Then you start wondering, why did it made you feel heavenly,

why did in some periods, it made you confuse ?

 

Could it be that matter and mechanisms are one thing

and the energy that makes that energy travel …an other ?

Could it be that matter or mechanisms also can make sick

and do so because the original real strength must recover ?

Could it be that real strength is always beiing challenged

and must descend in to where the changement is due to come from ?

 

Oh purest voice of sensitivity

let your part of wind blow, your part of matter glow,

your part of the water rise, your part of light inspire,

so I’ll know what to write in a new way;

because the sky, aswell as other matter, is full of hidden energy

Oh dearest desteny, show me the narow pad

between rationality and the inner voices of intuition,

show me which seeds where to plant

so I and we can act more then as one

because thruth otherwise causes to much suffering.

 

 

 

 

Energetic quotes to meditate upon

Life is a training in understanding, resisting and enjoying.

To be able to support one another, one can learn.

There always are ordinary, special and to secret reasons why people do not get along.

After a hard winter, feeling spring, proud having survived.

Do not become a slave of money and then just die.

When one thinks about someone, often a library is opened in your head.

The higher the wisdom, the more intensity of observation, calm, the more mature the deed.

Such a strange ‘for’ feeling about others or yourself, where does it come from ?

Sometimes we only remember the dialogues we did not understand.

Analyzing what really happened often works on a longue term, afterwards.

Thinking positively sometimes needs it’s blessings and conflicts.

Drifted to far away from what you should be doing, it harms doesn’t it ?

Existing in function of the energy one leaves behind and regenerate from time to time.

The soul of a biological home, embryo, transformer to the spiritual world ?

Ration and Logic fall in love with muse and fantasy and give birth to inspiration.

Why is a first impression often so important .

Do you ever get the feeling something very funny is about to happen ?

Continuing doing what you don’t like sometimes for someone has an advantage.

Out of free will doing something important with positive consequences, special event.

When you feel too good, polarity is ready around the corner.

What happens always happens on a scale of evolution.

Something one completely forget, all at once it is there when one needs it.

One loves hearing people talk, but not if it is empty talk.

Orientate on your own strength to keep on your own course.

Sometimes one hides info for you, sometime it is best hidden for you.

Knowledge, red carpet for spirituality

Letting go weight by laughing, observing, showering, moving, toilet, walking… .

Marvelous, when taught flow through you without effort.

Madness sometimes is a crush because of touching the sky to long or crawling too much.

Distance and walking together, both needed.

Understanding interaction in how things and situations come in too being.

Images that become symbols of and grow and grow to more insights.

Intuition is where one’ s soul reaches the spiritual world.

Interpretation of events, emotions, feelings, intuition…a lifelong task.

Like the weather, moods change, due to a number of conditions.

Preparing for each kind of moment when one meets someone serves the dialogue.

Sticking to a good feeling very often makes a lot more possible.

Posing questions at one’s self and others with the aim of getting more conscious.

In relations, separate the possibilities clearly from the difficulties.

A sense full of words can have more implications then practical and psychological ones.

Words are symbols of the daily as well as the spiritual.

Space and time, a lot more relative then we might imagine.

Send positive things in the direction of others, without always accepting missions.

Just ask for the strength your inner needs, when strength fails you.

Do there have to be studies about the healing power of knowledge, insights, wisdom… ?

In each period of your life you awake in yourself the things you must deal with.

Passing thoughts without words becomes easier when one exists intensively.

Measuring the evolution of oneself and the people one knows, not so easy.

The DNA, where past lives and works ?

To reach something, risk something even if it goes step by step and the summit is not yours.

Through the ones you know you understands the total picture more, sometimes less.

A searches for meaning is a kind of detective.

Magnetism, pigeons find their way home, we need a map.

Everything is a remix of what came before, with more and more consciousness.

Dead. Like a train station near the see…it seems like this is it.

Radiation. Physics. Chemistry. Bio. Soul. Thought. .Art. Spirit. Radiation.

Do not be each other’ s volcano that prohibits one from flying.

Burst out in something, that you get it over with.

Understand who you are and that you are who you were looking for.

Being is smaller than matter, but a lot bigger.

Each one knows the way he is, but not completely.

Evolution of radiation to our soul and radiation again. Holy trinity.

Are seeds in the air aware of where they can land to flourish ?

Put the top of a lemon in water and you get rings around the sun.

Lives, living, constantly prepared. Prepare to want.

The leaves of indignation lead to understanding sometimes.

To be or not to be, but what is to be ?

 

Watch out for accepting nearly impossible tasks.

You are a part of the solution as well.

Doing what one does, moment by moment.

Getting closer to the spiritual is living through all ,passed to you, facets of the soul.

Connecting the first impressions with the last for the time of being always.

The more confronting reality is, the more one pushes it away.

Not feeling well is not meant to push in the direction of others.

The karma of our own lives is looking for balance.

Do all personages know the meaning of the pieces they play in ?

Emotionally this is both a dangerous as heavenly world.

Our bio –soul- spirit produces better stuff then the factories of pharmacy.

One knows who one is by understanding the past better.

From an early age knowing what is in front of you, it does not work like that, but… .

That one and that one one will meet, slowly understanding why.

Dead. Return to separate elements. Radiation. Relations. Exchange ?

Life is a daily preparation of improvement of the quality of being.

One cannot remember all of the inspiration…it will find road to reach us again.

Wisdom not only comes on a top, also by descending, resting, meditating.

Dreaming, a surrealist remix, works of art with and without message.

Earth, hereafter, thereafter, always NOW is more easy to understand.

Time, does it exists only for those who do not feel well in their skin ?

The past, that what was, always in repetition to prepare the next show.

Both the literate and not literate do not always understand all structures.

One often forgets, speaking words, thinking is energy as well. Energy has consequences.

Energy is also faith, acting, believing… .

Insight that leads to energy is shared, exchange, experienced, not only tapped.

One cannot and does not have to be able to support all the pain of others.

Being satisfied often helps against too much or too little.

Keep on swallowing without learning, you must be wanting to become a zombie

Each awakening is a change to write a prolongation.

Wanting somebody at your side and only thinking of yourself is nearly emptiness.

In the book off all, each person is one of the different kinds of personages.

To give yourself your life back, understand it’s roots and plant understanding.

On moments you realizes the meaning of it all…one feels great.

On joins life starting from all those reasons for living of others too.

You’ve got it, or you don’t…or nearly, but you can get it…what ?

The meanings of the meaningful, hard to understand ? Nonsense easier ?

Becoming is experiencing by observing and acting or not acting.

Acting or not acting. The wright words, silence, listening, intervening…

…by doing so, wisdom an progress come easier…interpreting the unbalances.

In fact sometimes everything is too crazy for words.

Connecting and combining while understanding is almost the French word ‘religion’.

Make some time for nature from time to time.

Observe and commentate inside, outside, free from stress and circumstances.

Wish some good things from time to time.

The greater your interests and your desire to know you are and what you can do, the more you can control your life. Emotions are a teacher in different phases. We can change direction every time we understand more and know what we want and don’ t want.       Then we can act or not act from a balance situation…with the hope and believe that this acting will be positive for yourself and others…even if in the beginning it does not appear like it will be. Who can understand for others which direction will be positive for them ? The answers lay in our environment for the grasping if we really want…if we didn’t give up searching, that is.

 

Without wires, there isn’t a single electrical lamp that burns (except for those with an inner battery). We exist because of inner power and connections.

 

—–
EXTENDED BODY:

—–
——–
AUTHOR: octo coeck.
TITLE: de nacht ligt voor me uit
STATUS: publish
DATE: 12/01/2015 17:53:04
CATEGORY: gedichten
CATEGORY: woorden en beeld
ALLOW COMMENTS: 0
CONVERT BREAKS: 0
BODY:

De nacht ligt voor me uit, de dag licht voor me uit

Hee wat nu weer in’t verschiet.

Een uurtje helder wakker hindert me te vroeg niet.

Duurt het té lang en wordt het wat vervelend

Vraag ik me af : wat houdt me wakker ?

Wat wie houdt me uit mijn slaap ?

Deze woorden, wachtend op geboorte .

Verlangend om te worden gelezen ?

Zodat ze wortel kunnen schieten.

In ’t verlangen van lezers.

In de nood om meer te voelen en begrijpen.

Over dit leven

de nacht ligt voor me.jpg

octaaf c  filoview productions

—–
EXTENDED BODY:

—–
——–
AUTHOR: octo coeck.
TITLE: digitlichtjes
STATUS: publish
DATE: 12/01/2015 17:52:34
CATEGORY: gedichten
CATEGORY: woorden en beeld
ALLOW COMMENTS: 0
CONVERT BREAKS: 0
BODY:

Digilichtjes

 

Brandend hele dag

In bijna alle huiskamers

’t Bestaan in ’t geel tot blauw even herdacht

Ons herinnerend dat iets iemand houdt de wacht

digitlichtjes.jpg

—–
EXTENDED BODY:

—–
——–
AUTHOR: octo coeck.
TITLE: e)mensen aller landen
STATUS: publish
DATE: 12/01/2015 21:33:03
CATEGORY: e)mensen aller landen
ALLOW COMMENTS: 0
CONVERT BREAKS: 0
BODY:

WP_20151113_19_44_22_Pro.jpg

 

a number of links to previous work

actueelst

https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/05/geloven-is-een-zoektocht-1dialoog-met.html
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/05/geloven-is-een-zoektocht-2wereldgenoten.html
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/05/geloven-n-zoektocht-3de-gruwelen-en.html
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/05/geloven-is-een-zoektocht-4-biografische.html
archieven
A-I gedichten oc
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/gedichten-octaaf-menselijke-emoties.html a-emoties
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/gedichten-octaaf-coeckelberghs-bde.html b-arbeid
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/cfilosofische-gedichtenoverdenkingencit.html c-citaten
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/denglish-poems-new-quotes.htmld- English
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/emensen-aller-lande.html e-mensen
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/fdieren-natuurlijk.html f-dieren
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/g-in-memoriam.html g-in memoriam
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/h-poezie-na-2007.html h- na 2007
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/i-erotische-gedichten.html i-Nederlands-Frans
J.peaceplanstory https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/ophilosophical-resistance-english.html
K. kortverhalen
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/ophilosophical-resistance-english.html j-peaceplan story
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/kkortverhalen-deel-twee.html k-kortverhalen deel 2
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/gkortverhalen-schetsen-deel-1.html kortverhalen deel 1
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/kkortverhalen-schetsen-vroegste-archief.html schetsen
http://lovinglifeanart.blogspot.be/ vroegste archief
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/lzinnen-ter-meditatie-over-de.html meditatie
M. filosofische essays
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/mmijn-oorspronkelijke-filosofische_52.html
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/mmijn-oorspronkelijke-filosofische_62.html
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/mmijn-oorspronkelijke-filosofische_25.html
N. geloven is een zoektocht (zie ook naast deze drie delen de posten van de maand mei)
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/mgeloven-is-een-zoektocht-begin.html
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/enkele-belangrijke-notities-over-liefde.html
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/mgeloven-is-een-zoektocht-vervolg.html
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/mgeloven-is-een-zoektocht-vervolgde.html
O. filosofisch verzet-philosophical resistance (sociale politiek)
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/ofilosofisch-verzet-begin.html
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/ophilosophical-resistance-english.html
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/ofilosofisch-verzet-vervolg_39.html
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/ofilosofisch-verzet-vervolg_46.html
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/ofilosofisch-verzet-vervolg_25.html
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/ofilosofisch-verzet-vervolg.html
P. Lezingen, Lectures, Expo’s https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/pfilosofisch-verzet-facebooklezingen.html
Continuation Filosofisch Verzet on Facebook Octaaf Coeckelberghs (2profielen)
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/pfilosofisch-verzet-facebooklezingen.html
Q. English essays https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/qenglish-texts-part-one.html
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/qenglish-texts-middel-piece-deep.html
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/qenglish-essays-poems-articlespart-2.html +poems
R. Theatermonologen https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/rtheatermonologen.html
S. nog Meer Filosofie ?
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/s2017-30042018-filosofische-teksten.html
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/s2017-30042018-geschriften-laat-ons-het.html
T. FOTOFILOSOFIE https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/tfotofilosofie-via-facebook.html
U. Participeer in projecten Filosofisch Verzet
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/uparticipeer-in-de-projecten-van.html
V. Expo’s https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/v-in-het-kader-van-werken-aan-een.html
W. nieuwe gedichten
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/wgedichten-nieuwe-reeks-met-enkele.html
X)quelques traductions en Français https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/vquelques-traductions-en-francais.html philosophicalresistance@gmail.com
Y)nieuwe filosofische traktaten, schetsen, kortverhalen
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/ynieuwe-kortverhalen-schetsen-in-het.html
Z) videowerk https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/zvideowerk.html

alles via https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/

https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/
philosophicalresistance@gmail.com